Lista: Här är årets första hållbarhetslagar

Juridik & Politik Nedskräpningsavgifter, krav på vattentjänstplaner och strängare producentansvar. Här listar Miljö & Utveckling några av de nya regler och lagar inom hållbarhetsområdet som börjar gälla under 2023.

Lista: Här är årets första hållbarhetslagar
Ett nytt år innebär flera nya lagar och regler inom hållbarhetsområdet. Foto: Adobe Stock.

2022 har övergått i 2023, vilket innebär att flera nya lagar och regler trätt i kraft, eller kommer att träda i kraft senare under året. Nu har regeringen sammanställt de viktigaste lagarna och reglerna för 2023, där flera rör hållbarhetsområdet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Klimatbonusen

Klimatbonusen för köp av nya bilar har avskaffats, men går fortfarande att få för alla som köpte eller beställde en klimatbonusbil fram till och med den 8 november 2022.

Det högsta bonusbeloppet för laddhybrider sänks till ca 10 000 kronor, och gränsvärdet för hur mycket koldioxid som en klimatbonusbil får släppa ut sänks till 30 gram. För klimatbonusbilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer sänks bonusbeloppet från 70 000 kronor till 50 000 kronor.

Nya straffbestämmelser gällande fartygsåtervinning

Fartygsägare kommer att kunna dömas till böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter inför upprättande av fartygets återvinningsplan. Driftsansvariga för fartygsåtervinningsanläggningar kommer att kunna dömas till böter om ett fartyg återvinns i strid med dess återvinningsplan.

Säkerheter för avfallsverksamheter och straff för att lämna avfall till obehörig

Det införs nya bestämmelser om säkerheter för utvinningsavfallsverksamheter. Dessutom ska böter kunna dömas ut när en verksamhet överlämnar avfall till någon som inte har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen.

Det införs också ett nytt bemyndigande i miljöbalken om krav på säkerhet för att bedriva anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet. I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd införs bestämmelser om möjlighet att ställa krav på säkerhet för anmälningspliktiga avfallsverksamheter.

Varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan

I slutet av året ska varje kommun ha en aktuell vattentjänstplan om kommunens långsiktiga planering av allmänna vattentjänster. Planen ska bland annat innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna va-anläggningarna ska fungera vid skyfall.

Ändringarna syftar till att kommunens bedömning av behovet av en allmän vattentjänst ska bli mer flexibel.

Ny förordning om producentansvar för förpackningar

Under 2023 ska producentansvarsorganisationer söka tillstånd för sin verksamhet, vilket syftar till att förbättra insamlingen av förpackningsavfall. Från och med 2024 ska kommunerna ansvara för insamling av förpackningsavfall från hushåll mot ersättning av producentansvarsorganisationer, som också ska ta emot och behandla avfallet.

Ökat producentansvar för elutrustning

Nya bestämmelser som utökar producentansvaret, bland annat genom att producenterna ska vidta avfallsförebyggande åtgärder och att de genom olika typer av incitament ska bidra till ökad utsortering och insamling av elavfall.

Producenter av engångsplastprodukter ska betala nedskräpningsavgifter

Nedskräpningsavgifter tas ut som en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. De som omfattas av kraven är producenter av flexibla omslag, matlådor, muggar, dryckesbehållare av plast, filter, tobaksvaror med filter, ballonger och våtservetter samt producenter av engångsplastlock till muggar. Avgifterna ska täcka Naturvårdsverkets verksamhet enligt förordningen och kommunernas kostnader för att städa upp skräp.

Vissa miljöfarliga verksamheter blir anmälningspliktiga

Vissa verksamheter som behandlar avfall blir anmälningspliktiga, som bland annat vissa samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggningar för icke-farligt avfall och viss uppläggning av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler och vattenvägar.

Ändring gällande rätt till ersättning vid nekat avverkningstillstånd i fjällnära skog

En en presumtion i skogsvårdslagen införs om att skogsbruk på produktiv skogsmark i fjällnära skog är pågående markanvändning vid prövning av rätten till ersättning.

För att ersättning ska lämnas krävs att den pågående markanvändningen inom den berörda delen av en fastighet avsevärt försvåras. Förutsättningarna för detta anges främst genom ändringar i skogsvårdslagen som beslutats på Näringsdepartementets område och som hänvisar till miljöbalkens ersättningsbestämmelser, som därför också ändras.

Här finns regeringens sammanställning att läsa.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste