Förbud mot nolltappning ger stor miljönytta

Biologisk mångfald Torrlagda forssträckor i de kraftproducerande älvarna kan ge negativa konsekvenser för växt- och djurliv. Förbud mot nolltappning skulle ge mer miljövänliga flöden i reglerade älvar med endast små förluster i vattenkraftsproduktionen, visar ny forskning från Umeå universitet.

Förbud mot nolltappning ger stor miljönytta
Grundforsens torrfåra i Umeälven. Foto: Åsa Widén.

I reglerade älvar med kraftproduktion kan vattenflöden och vattenstånd skifta snabbt, vilket orsakar stress och störningar för vattendragens djur- och växtarter.

Det förekommer också långa perioder av nolltappning när vattenkraftverken står stilla i veckor och månader, enligt en studie som är publicerad i Science of the Total Environment och som ingår i Åsa Widéns doktorandprojekt.

Åsa Widén, doktorand Umeå universitet.
Åsa Widén, doktorand Umeå universitet.
Foto: Privat.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven står helt stilla 9 – 55 procent av tiden ett normalår, vilket också innebär att vattnet står helt stilla och forssträckor är torrlagda, säger Åsa Widén, som är doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet i en kommentar.

Biologiska effekter

De biologiska effekterna av nolltappningen är tidigare inte så noggrant studerade, men omfattar beteendeförändringar hos fisk, mindre mat för filtrerande vatteninsekter och syrefria bottenförhållanden under längre perioder med nolltappning.

Åsa Widén och hennes medarbetare valde att studera nolltappning per timme, ekologisk reglering beskriven som minimitappning genom vattenkraftsturbin, potentiella miljövinster i form av livsmiljöer för strömlevande arter samt vilka effekter minimitappning förväntas få på vattenkraftsproduktionen.

Studien genomfördes i Umeälvens avrinningsområde och omfattade alla kraftverken längs älven.

Små ekonomiska förluster

Forskarnas resultat visar att om man skulle kunna införa ett förbud mot nolltappning i älven med krav om minimitappning på alla kraftverk skulle detta medföra endast 0,5 procents förlust av vattenkraftsproduktionen per år.

Miljönyttan av förbud mot nolltappning är däremot beräknad till motsvarande 240 hektar av nyskapat och befintligt strömvattenhabitat.

Viktiga resultat

Aldrig tidigare har det publicerats forskningsresultat om nolltappning av kraftverk och konsekvenser av miljöåtgärder där både kostnader och miljönytta kvantifierats, enligt Åsa Widén.

– Våra resultat är viktiga för att kunna bevara biologisk mångfald i reglerade vattendrag och relevanta eftersom Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkraftstillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas, säger hon.

Här finns studien.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.