Kulturmiljön blåste inte bort vindkraften

Miljörätt I ett nytt intressant mål från Mark- och miljööverdomstolen prövas ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft invid riksintresset Siggebohyttans Bergsmansgård. JP Infonets juridiske rådgivare John Woivalin analyserar domen för Miljö & Utveckling.

Kulturmiljön blåste inte bort vindkraften
Siggebohyttan. Foto: Peter Appelros, Wikimedia Commons
John Woivalin. Foto: JP Infonet

Vindkraften är betydande i vår elektricitetkrävande del av världen. Vindproducerad el är en ständigt växande, omdebatterad och utvecklande energityp i Sverige och EU. Det är dock inte alltid givet att tillstånden för vindkraftsparker på land och till havs beviljas. Inte sällan stoppas nämligen tillståndsprövningarna av skäl såsom artskydd eller brister i samrådet med särskilt berörda (se till exempel notisen om MMD 2022-10-05, mål nr M 3133-20).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I ett nytt intressant mål från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) prövas ett tillstånd till en gruppstation för vindkraft. Gruppstationen planerades invid riksintresset Siggebohyttans Bergsmansgård, som är en av de mest ypperliga bergsmansgårdarna från Bergslagens storhetstid, beläget i Lindesbergs kommun, Örebro län. Gården har utpekats som riksintresse för kulturmiljövården av Riksantikvarieämbetet. Den huvudsakliga frågan i målet är om kulturmiljön i riksintresset väger tyngre än den planerade vindkraften. En bedömning görs för varje enskilt vindkraftverk. Innan målet hamnade hos MÖD så prövades det hos mark- och miljödomstolen (MMD), vars bedömning jag redogör för härnäst.

I korthet instämde MMD med miljöprövningsdelegationen (MPD); att det existerade förutsättningar för att meddela tillstånd för vissa vindkraftverk. Däremot ansåg MMD, till skillnad från MPD, att lokaliseringen var lämplig för några andra verk i den aktuella zonen. MMD höll dock med MPD om att några av vindkraftverken inbringade en påtaglig skada på riksintresset för Siggebohyttan, varför verkens placering således var oförenliga med lokaliseringsprincipen i 2 kap. 6 § miljöbalken. Dessa vindkraftverk fick därför inte byggas. MMD:s dom överklagades till MÖD av vindkraftsbolaget.

MÖD prövar frågan om vindkraftverkens visuella påverkan på kulturmiljön vid riksintresset. MÖD bedömer, i likhet med underinstanserna, att det utpekade området i målet utgör ett riksintresse för kulturmiljövården. Däremot anser MÖD, till skillnad mot underinstanserna, att kulturmiljön vid riksintresset Siggebohyttans bergsmansgård inte kommer att påtagligt skadas av att ytterligare några vindkraftverk syns från gården. MÖD anser följaktligen att verken uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB samt övriga krav i balken. De tidigare nekade vindkraftsverken beviljas således genom MÖD:s dom.

MÖD 2022-11-02, mål nr M 11168-21

John Woivalin är juridisk rådgivare i miljörätt och redaktör på JP Miljönet. JP Infonet levererar rådgivning och juridiska informationstjänster inom miljörätt, med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.