-->

Villaägare i Ronneby uppmanas att inte äta egenodlat

Marksanering Villaägare i Ronneby kommun uppmanas att inte äta egenodlade grönsaker, sedan höga metallvärden samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH), upptäckts i marken. Halterna kan vara skadliga för natur och människor.

Villaägare i Ronneby uppmanas att inte äta egenodlat
Villaägare i Ronneby uppmanas att inte äta egenodlat. Foto: Adobe Stock Photos

När Ronneby kommun under förra veckan påbörjade övertäckningsarbeten vid en nedlagd deponi på Axvägen, upptäcktes förhöjda halter av zink, koppar och bly samt polycykliska aromatiska kolväten, PAH, i marken.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Ida Schyberg. Foto: Ronneby kommun I

Fakta

Polycykliska aromatiska kolväten

PAH är ett samlingsnamn för kolväten och utgörs av flera sammansatta cykliska kolkedjor. PAH är en allmänt förekommande förorening i stadsmiljön och genereras bland annat vid eldning och från biltrafik.

– De uppmätta halterna ligger över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, som brukar tillämpas vid till exempel villatomter, säger Ida Schyberg, projekteringschef på Ronneby Miljö & Teknik AB i ett pressmeddelande.

Höga metallvärden risk för natur och människor

I ett pressmeddelande skriver kommunen att de förhöjda halterna kan medföra risk främst för naturen men även för människor.

Ronneby kommun har därför valt att skicka ut ett brev till de som bor i närheten av deponin. Brevet innehöll en uppmaningen att inte äta egenodlade grönsaker tills dess att kommunen utrett händelsen mer ingående.

– Vi tror inte det är så många fastigheter som berörs men vi skickade ut brevet till 10 stycken. Det tror vi är i överkant gällande antal drabbade, säger Ida Schyberg, till Miljö och Utveckling.

Hur oroliga bör folk vara?

– Som vi ser nu finns det ingen större anledning till oro, säger Ida Schyberg.

Nya prover ska tas

Nu har ett externt konsultföretag kallats in för ta nya prover på jorden. Det man hoppas på är att se hur stor spridning av de förhöjda halterna är.

Efter det ska kommunen ta nya beslut kring vilka åtgärder som behöver sättas in.

När kommer svaret på de nya proverna?

– Det har jag inget svar på idag, men vi försöker hantera det skyndsamt, förtydligar Ida Schyberg.

Den nedlagda deponin var Ronnebys kommunala deponi från 1920 fram till 1935. Därmed är deponin idag bevuxen med mindre träd och buskar, men det finns synligt avfall på markytan och den befintliga täckningen av avfallet är tunn.

– Totalt finns ett 30 tal nedlagda deponier, som vi hanterar och riskbedömer enligt Naturvårdsverkets rutiner. Det är ett arbete som påbörjats och där vi nu befinner oss i fas två, säger Ida Schyberg.

Finns det andra anläggningar som kan ha liknande problem?

– Nej inte som vi har behövt hanterat på detta viset och som vi inte visste om från början, förklarar Ida Schyberg.

Hur oroliga är ni från kommunens sida att det här kan bli en historia som liknar PFAS-fallet?

– Det är i nuläget en stor osäkerhet för oss, vi vet inte tillräckligt i dagsläget utan vi måste skaffa oss mer information.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.