EU-svep: Kommissionen presenterar ny strategi för standarder

EU I veckans EU-svep, kommissionen har presenterat en ny standardiseringsstrategi, en sorts standard för standarder. Hållbarhetskrav kan komma att kopplas till företagens utdelning av bonusar, och Sverige är ett av 15 EU-länder där statliga stödet till fossila bränslen är större än till förnybart.

EU-svep: Kommissionen presenterar ny strategi för standarder
EU-kommissionen presenterar standardiseringsstrategi för standarder. Foto: Adobe Stock

Det finns över 3 000 harmoniserade EU-standarder utvecklade av de tre europeiska  standardiseringsorganisationer CEN (där svenska Sis ingår), CENELEC och ETSI. Nu lägger EU-kommissionen fram en standardiseringsstrategi som innehåller ett förslag om ändring av standardiseringsförordningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

EU-kommissionen vill införa åtgärder för att förkorta tiden som behövs för utvecklingen av europeiska standarder. EU ska även bli bättre på att förutse samt prioritera brådskande behov av standarder inom strategiska områden. Det kan exempelvis handla om standarder som är viktiga för den gröna omställningen.

Till exempel handlar det om standarder för återvinning av kritiska mineraler och metaller,  grön vätgas och cement med låg kolhalt.

Risk för inflytande över standarder från utländska företag

Kommissionen ser även med oro på att vissa av organisationerna som utför standarder, har stora utomeuropeiska företag som medlemmar.

“Vi kan ha en riskabel 5G-leverantör som den viktigaste medlemmen i organisationen och spelar en viktig roll i 5G-standardiseringen”, skriver kommissionen. Det kan enligt kommissionen få konsekvenser för hur standarder utformas, och det ska nu rättas till i strategin.

Läs mer om strategin här.

Taxonomin är här och den innehåller kärnkraft

Till slut har EU-kommissionen presenterat den sista delen av den gröna taxonomin. Som väntat är både kärnkraft och gas klassat som hållbart, men med restriktioner och krav på utfasning. Något som mött stor kritik i flertalet länder. EU:s finanskommissionär Mairead McGuinness var dock tydlig med att taxonomin är ett ”instrument för finansmarknaden” och ”inte en energilagstiftning”.

EU kan koppla hållbarhetskrav till företagsbonusar

EU kan komma att koppla hållbarhetskrav till företagsledares bonusar. Det skriver tidningen Euractiv. Inom några veckor väntas förslaget om hållbar bolagsstyrning presenteras av kommissionen. Det är i det förslaget som klausulen om bonusar kan komma att skrivas in.

”Om vi vill anpassa det ekonomiska med det miljömässiga är det absolut nödvändigt att detta återspeglas i bonusen”, säger Pascal Canfin, ordförande för Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) och ansvarig för klausulen som är tänkt att ingå i texten.

Fortfarande många oklarheter kring klausulen

För närvarande pågår fortfarande diskussioner om klausulen för att klargöra om hållbarhetskrav för bonusar endast ska gälla stora företagskoncerner och om EU:s roll bör vara att definiera ett sådant ramverk.

Företagen kommer att vara fria att själva bestämma hur stor del av deras rörliga bonus som ska vara kopplad till hållbarhetsmål, och vad de ska inkludera. Det kan till exempel handla om att minska plastförpackningar eller skydda den biologiska mångfalden.

Låga energiskatter försenar den gröna omställningen

Europeiska revisionsrätten har granskat energiskatterna i EU och konstaterar att dagens pris på energi inte bidrar till omställningen. Det skriver Europaportalen. Revisionsrätten anser att “energibeskattning kan vara en viktig drivkraft när det gäller att uppnå klimatmålen”. Men att flera branscher får subeventioner för att använda fossila bränslen, vilket motverkar klimatomställningen. Läs hela revisionsrättens rapport här. 

Sverige ett av 15 länder med subventioner för fossila bränslen

Sverige är ett av de 15 EU-länder där det statliga stödet till fossila bränslen är större än till förnybart. Till Europaportalen förklarar Energimyndigheten det med att “det statliga stödet till fossilt bränsle ofta sker som skattebefrielse eller skattesänkningar till större industrier, jordbruket, sjöfarten och luftfarten i syfte att hålla uppe sysselsättning, levnadssstandard och hålla nere konsumentpriser”.

Nytt energiskattedirektiv på gång

I juli 2021 lade kommissionen fram ett förslag till översyn av energiskattedirektivet och ny lagstiftning som ska stödja det mer utmanande klimatmålet för 2030 och bana väg för att EU ska kunna bli klimatneutralt senast 2050. Ett av syftena med förslagen är att anpassa lagstiftningen till klimatmålen.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.