”Utsläppen från trafiken måste minska 70 procent”

Klimat Den dåliga luften i våra större städer ger hälsoskador som kostar 30-42 miljarder per år. Därför måste luftföroreningarna minska. På onsdagen överlämnade Miljömålsberedningen sitt förslag för en ny klimat- och luftpolitik till regeringen.

– Luftföroreningarna i Sverige bidrar till runt 5 500 förtida dödsfall per år och medför stora samhällsekonomiska kostnader. Miljömålsberedningens förslag kan bidra till att både hantera utmaningarna inom luftvårdsområdet, men även reducera vår påverkan på klimatet, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

De samhällsekonomiska kostnaderna för luftföroreningar i form av sjukvård, sjukfrånvaro och förtida dödsfall uppskattas i dag till 30-42 miljarder varje år. Ett av den parlamentariska Miljömålsberedningens nya klimatmål är bland annat att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent fram till år 2030, jämfört med 2010 års nivå. Tidigare har det inte funnits något utsläppsmål i siffror för transportsektorn.

Beredningen föreslår också att utsläppen utanför EU:s handelssystem med utsläppsrätter, ETS, ska minska med minst 75 procent till år 2040, jämfört med år 1990. Knappt 40 procent av de svenska klimatutsläppen ingår i dag i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

– Även EU:s utsläppshandelssystem, ETS, måste skärpas. Vi föreslår också en större samverkan mellan näringsliv och stat, som skett tidigare i historien, när det gäller teknisk utveckling. Det gäller inte minst processindustrin, säger beredningens ordförande, Anders Wijkman.

Han påpekar också att tidigare mål om en fossilfri fordonsflotta fram till 2030 behöver konkretiseras.

– Vi tittar självklart mycket på ekonomiska styrmedel, som till exempel koldioxidskatt. Innovationsstöd ska riktas också mer mot klimatområdet, säger Anders Wijkman.

Regeringens representanter verkade väldigt lättade över att beredningens förslag har en bred politisk förankring i riksdagen och tackade alla inblandade flera gånger.

– Det är glädjande att en bred majoritet av riksdagen ställer sig bakom betänkandet. Sverige ska vara ett ledande land i arbetet med att förverkliga de ambitiösa målsättningarna i klimatavtalet från Paris, och då behövs en strategi med tydliga mål, säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Förslag i Miljömålsberedningens slutbetänkande:

  • Utsläppen utanför EU:s handelssystem ska år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990.
  • Högst åtta procentenheter av utsläppsminskningarna får, men måste inte, ske genom så kallade ”kompletterande åtgärder”, till exempel ökat upptag i mark och skog eller åtgärder i andra länder.
  • Senast år 2040 ska utsläppen vara minst 75 procent lägre än år 1990, varav högst två procentenheter får ske genom kompletterande åtgärder.
  • Utsläppen för inrikes transporter ska år 2030 vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.

Fakta

Inga växthusgaser 2045

Miljömålsberedningen lämnade förslag på ett klimatpolitiskt ramverk i ett delbetänkande i mars i år (SOU 2016:21).

  • Det består av ett mål om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
  • Regeringen ska också regelbundet redovisa vad den gör till riksdagen.
  • Ett klimatpolitiskt råd med uppgift att granska den förda politiken ska inrättas.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.