Sverige måste sätta ned foten kring EU-kommissionens förslag till avloppsförordning

Debatt EU-kommissionens förslag till avloppsförordning strider mot principen att förorenaren betalar. Att enbart sektorerna läkemedel och kosmetika nu ensamma ska ta ansvar är orimligt och Sverige bör istället verka för en evidensbaserad utveckling. Det skriver riksdagsledamoten Larry Söder (KD).

Sverige måste sätta ned foten kring EU-kommissionens förslag till avloppsförordning
Larry Söder (KD).

EU-kommissionens förslag till avloppsförordning är inte förenligt med Polluters Pay Principle (PPP), det vill säga principen att förorenaren betalar. En rättvis fördelning av kostnader och ansvar är av största vikt när det handlar om miljöregleringar. Förslaget om hantering av kommunalt avloppsvatten riktar nu enbart fokus på sektorerna läkemedel och kosmetiska produkter som de huvudsakligt ansvariga för den skadliga belastningen (”toxic load”) på avloppssystemen. Detta är orimligt och Sverige bör istället verka för en evidensbaserad utveckling.

För Kristdemokraterna bör vetenskapen alltid vara grunden i all lagstiftning. Beslut tagna utan vetenskaplig förankring är skadliga för samhället. Grundproblemet i EU-kommissionens förslag till avloppsförordning är att det inte vilar på saklig grund samtidigt som det inte tar hänsyn till att dagens reningsverk effektivt hanterar ämnen som koffein (som finns i exempelvis kaffe och cola), ättiksyra och rengörande ämnen (s.k. tensider) som finns i bla. tvål och schampo. Fokus borde istället vara att åtgärda verkliga problem och att de som orsakar problemen får stå för kostnaderna. Konsekvensen av att kommissionen selektivt pekar ut vissa sektorer blir, om förslaget antas, att dessa sektorer ensamma ska stå för finansieringen av åtgärder som rör alla sektorer. Det är varken rättvist eller i linje med PPP-principen.

Läkemedelssektorn och kosmetiksektorn pekas i kommissionens förslag ut som de huvudsakligt ansvariga för den skadliga belastningen (”toxic load”) på avloppssystemen. Naturligtvis måste dessa två sektorer ta sitt ta sitt ansvar, men det är inte de enkom som är huvudsektorer i denna utmaning. Vi Kristdemokrater ställer oss emot ett för snävt sektorsfokus, vilket enbart kommer att leda till att incitament kommer att saknas för sektorer som exkluderas i reglernas omfattning.

För att säkerställa att EU:s avloppsförordning blir rättvis och i linje med principen att förorenaren betalar bör Sverige verka för att kommissionens förslag grundas på noggrann och saklig forskning som tydligt identifierar de främsta källorna till förorening i avloppsvatten. Vi bör också verka för en rättvis fördelning av ansvar och finansiering för åtgärder som syftar till att minska förorening i avloppsvatten, enligt principen förorenaren betalar. Samtliga berörda sektorer måste involveras, inklusive läkemedels- och kosmetikaindustrin, i diskussionen om hur avloppsvattenhantering kan förbättras. Grundprincipen bör vara att de kemiska ämnen som efter att ha passerat reningsverk kommer ut orenade och orsakar miljörisk bör omfattas som underlag till utökat producentansvar, inte ämnen som de facto redan idag hanteras i reningsverken.

Larry Söder
riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.