Debatt: Avloppsdirektivet bör inte genomföras alls

Debatt Det gladde oss att läsa Larry Söders (KD) debattartikel om EUs avloppsdirektiv här i Miljö&Utveckling. Vi delar hans åsikt att det, så långt möjligt, är förorenaren som ska betala och att det måste baseras på fakta och inte godtycke. Det skriver Olof Holmer, vd på Kosmetik- och hygienföretagen.

Debatt: Avloppsdirektivet bör inte genomföras alls
Olof Holmer.

Bakom EU:s förslag till avloppsdirektiv ligger en mycket bristfällig konsultrapport som bland annat, helt utan källa, påstår att kosmetik och produkter för personlig hygien har många ämnen gemensamma med läkemedel. Detta är dock överhuvudtaget inte sant. Med detta som utgångspunkt kommer de sen fram till att kosmetik- och hygienprodukter står för 26 procent av de förorenade ämnen (micropollutants) som kommer ut från reningsverken efter den nuvarande reningen.

Vår branschs produkter är dock anpassade för att kunna renas bort och vi har i decennier arbetat i dialog med myndigheter och vattenreningsverken för att förbättra denna anpassning.

Vi tror inte att vi är perfekta, men jag vågar påstå att vi bidrar med maximalt 1% av de ämnen som kan vara problematiska efter rening och vi har inte för avsikt att betala för problem vi inte ställer till med.

Om vår bransch ska betala 26 procent av ett problem vi inte orsakat så är det ett solklart brott mot EU:s egen stadga om fundamentala rättigheter (Charter of Fundamental Rights) som bland annat stipulerar likhet inför lagen, icke-diskriminering och rättighet till god administration vid införande och myndigheters utövande av lagstiftning.

Man kan också ifrågasätta vad EU överhuvudtaget har med avlopp att göra. Varför är detta en fråga som vinner på att hanteras på EU-nivå? Avloppsreningen är olika utbyggd i Europa, har olika miljöförutsättningar avseende recipienter, hanterar avloppsslam mycket olika och hanterar väldigt olika befolkningskoncentrationer. Finns det verkligen någon fördel att försöka göra en EU-fråga av avloppsrening?

Avlopp och slam från reningsverk är viktiga frågor och ska inte hanteras på ett så slarvigt sätt som EU-kommissionen föreslår. Dels för att inte belasta miljön onödigt mycket, dels för att på bästa sätt kunna ta fasta på energi och näringsämnen som kan utvinnas. Vi menar att EUs avloppsdirektiv bör stoppas helt i sin nuvarande form och att framtida lagstiftning, från EU eller på nationell nivå, måste ha en tydlig koppling till den verklighet vi faktiskt lever i.

Olof Holmer
vd, Kosmetik- och hygienföretagen – KoHF

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.