-->

PFAS svårbekämpat för försvaret

KEMIKALIER I juni ska Försvarsmakten redovisa en första plan för hur organisationen tänker hantera miljögiftet PFAS för regeringen. Men både att sanera och fasa ut ämnesgruppen kommer att bli svårt. Det framgår efter kontakter med företrädare för försvaret.

PFAS svårbekämpat för försvaret
PFAS i brandskum är ett stort problem i Sverige. Foto: StockAdobe

Regeringen vill att Försvarsmakten ska ta fram en handlingsplan för högfluorerade ämnen, PFAS. Men redan nu står det klart att Försvarsmakten kommer att ha svårt att klara såväl sanering som utfasning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Fakta

Försvarets uppdrag

1 juni: Lämna in en handlingsplan för sanering till regeringen.

22 februari 2021: Redovisa åtgärder och även se över hur takten att komma till rätta med problemet kan öka.

– Det saknas för närvarande fungerande kommersiell tillgänglig och hållbar teknik för att begränsa spridning av PFAS-ämnen, och sanera mark, yt- och grundvatten som förorenats av dessa, säger Försvarsmaktens hållbarhetschef Naznoush Habashian.

Försvaret ska ta fram plan för PFAS

Uppdraget från regeringen omfattar både att redogöra för vidtagna och planerade åtgärder, att se över hur metoderna för sanering kan effektiviseras och att få fram en handlingsplan för hur framtida möjliga skadeståndskrav ska hanteras.

– När vår miljö, inte minst vårt dricksvatten, förorenas är det allvarligt. Vi har ett stort ansvar att se till att städa upp föroreningar och hindra nya gifter från att komma ut, så att de inte drabbar våra barn, sade miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande i samband med att uppdraget offentliggjordes.

Omöjligt att få bort

Men när Miljö & Utveckling ställer frågor till Försvarsmakten om hur det går med utfasning och sanering av PFAS blir det uppenbart att det kommer att dröja innan föroreningen är uppstädad. Att helt få bort PFAS från släckskum är till exempel inte möjligt.

– De fluorfria släckskum som finns tillgängliga uppfyller inte de krav på släckkapacitet som krävs för att upprätthålla flygsäkerheten vid förbanden, säger Naznoush Habashian.

Effektiva metoder saknas

Och effektiva reningsmetoder saknas helt i dagsläget, enligt ett skriftligt svar från Försvarets hållbarhetssektion:

”Rening och sanering av PFAS är en komplex utmaning. Idag finns metoder för rening av dricksvatten med kolfilter, men det är en mycket kostsam och icke hållbar process om den genomförs i större skala. Kolfilterrening har även visat sig ineffektiv för huvuddelen av de kortkedjiga PFAS-varianterna.”

Fakta

Saneringsmetoder

Dricksvatten kan renas med kolfilter, som dock inte tar bort alla PFAS-ämnen.

Schaktning av jord bedöms av försvaret som olämpligt eftersom det kan innebära en risk för spridning. De borttagna massorna måste sedan förbrännas vilket enligt försvaret inte är en rimlig lösning.

Jordtvätt är en metod för att sanera förorenad jord där erfarenheterna av just PFAS är begränsade, enligt försvaret.

Källa: Försvarsmakten

De saneringsmetoder försvaret hittills undersökt är bland annat schaktning och jordtvätt (se faktaruta).

En mindre del av föroreningarna

Försvarsmakten står för under tio procent av den totala PFAS-belastningen från släckskum. Det finns också helt andra källor till PFAS, som till exempel används i livsmedelsförpackningar och köksutrustning. Att detta kan leda till omfattande kostnader i framtiden – inte bara för försvaret – är troligt.

Försvaret har redan fått ta en del kostnader, till exempel 36 miljoner kronor för rent vatten till ett antal hushåll i Kallinge. I ett annat fall har 81 fritidsfastigheter koppats in till kommunalt vatten, för att kompensera för förgiftade brunnar. Det har kostat 30 miljoner kronor. Försvaret har också delat ut flaskvatten till ett antal privata brunnsägare.

Hoppas på nya metoder

Framöver kan kanske nya metoder att både sanera och släcka bränder lösa problemet.

– Jag har gott hopp för att det i framtiden kommer att finnas relevanta och framför allt hållbara metoder för brandsläckning samt rening och sanering av PFAS-förorenade områden, säger Naznoush Habashian.

Samarbete med Rise

Försvarsmakten har gett Rise i uppdrag att finna lösningar, både för sanering och metoder för att ersätta PFAS. Rise tar in förslag som ska utvärderas.

– Vi har fått in ett stort underlag, så vi har gott hopp. Sedan kanske det inte blir en enda lösning för alla problem, säger Tove Mallin hos Rise.

Fakta

Högfluorerande ämnen (PFAS)

En grupp med cirka 4600 kemiska ämnen.

Finns bland annat i impregneringsmedel, rengöringsmedel, köksutrustning och brandsläckningsskum.

Höga halter av PFAS från brandsläckskum finns framför allt i närheten av punktkällor som civila och militära brandövningsplatser och uttryckningsområden.

PFAS är mycket svårnedbrytbara i naturen och många av dem är vattenlösliga och rörliga i mark vilket innebär en risk för förorening av mark, vatten och dricksvattentäkter för lång tid framöver.

PFAS anrikas i näringskedjan och lagras i proteiner och organ hos både människor och djur.

Källa: Kemikalieinspektionen

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.