-->

Ny forskning: Drastisk förändring i Skånes flora

Biologisk mångfald Lunds universitet släpper en ny rapport där forskare slår fast att bland annat klimatförändringarna har förändrat Skånes flora drastiskt under de senaste 20 åren.

Ny forskning: Drastisk förändring i Skånes flora
Rapsfält i Skåne. Foto: Pixabay

Enligt forskarna har floran i Skåne förändrats mycket under 1900-talet och fram till i dag.

– Jag blev förvånad att det är klimatförändringen som har påverkat mest, säger Torbjörn Tyler, forskare vid Lunds universitets biologiska museum.

Forskarnas studie baseras på inventeringar av örter, buskar och träd som Lunds Botaniska Förening gjort vid tre olika tillfällen, år 1938-1971, 1987-2006 och 2008-2015.

Minskad artrikedom i skogen

Artrikedomen har minskat mest i skogsbygderna i norra och mellersta delarna av Skåne. De växter som har det tuffast återfinns vid naturbetesmarker och mindre produktiva åkrar.

Några exempel på dessa är stagg, borsttåg och sumpförgätmigej, som växer på naturbetesmarker, samt hampdån, klofibbla och åkerkulla, som trivs på mindre produktiva åkrar.

– De växter som blivit vanligare är framför allt förvildade trädgårdsväxter som rysk blåstjärna, flikbjörnbär och kungsmynta, säger Torbjörn Tyler.

Klimatet blir varmare

Orsakerna till att artrikedomen förändrats, beror bland annat på en förändrad markanvändning. Våtmarkerna har minskat på grund av utdikning, granskog har ersatt småskaligt jordbruk i skogsmiljöer, och nästan all ängsmark har försvunnit.

Forskarna ser även ett förändrat klimat som en av orsakerna.

– Mer än hälften av all förändring de senaste årtiondena kan förklaras av klimatförändring. Det är en genomgående trend att det är köldtåliga arter med nordlig utbredning som minskar medan de ökande arterna är mer värmekrävande, säger Torbjörn Tyler.

Se en film nedan från Lunds universitet om hur floran förändrats i Skåne under de senaste 200 åren.

Vad krävs då för att vi ska kunna skydda hotade vegetationstyper?

– Hade du frågat mig för ett halvår sedan skulle jag svarat att det handlar om den allmänna jordbrukspolitiken. Att vi till exempel genom subventioner tillåter att mindre produktiva åkrar och betesmarker får finnas kvar. Men coronakrisen har fått mig att tänka om. Kanske leder krisen till att självförsörjning blir mer aktuellt framöver. Och att vi av den anledningen satsar mer på småskaligt jordbruk, säger Torbjörn Tyler.

Hittills har en del insatser gjorts för att skydda Skånes flora. Sandstäpp och kalkrika kärr är två vegetationstyper som fått extra kärlek av miljövårdare. Dessa vegetationstyper mår i dag bättre än för 20 år sedan.

– Även dessa hotade vegetationstyper minskar, men inte i samma takt som exempelvis hedar och näringsfattiga kärr, som fått lite uppmärksamhet, menar Torbjörn Tyler.

Läs mer om forskningen här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.