Kraftfull politik behövs för minskat bilåkande

Trafik & Transport Sven Hunhammar på Trafikverket, säger att minskat bilåkande är ett kostnadseffektivt sätt att möta klimatutmaningen. Men det kräver mer kraftfulla politiska styrmedel än de som finns nu.

Kraftfull politik behövs för minskat bilåkande
IVL Svenska Miljöinstitutet

I klartext innebär det minska vägtrafik.

– Det krävs krafttag och politiska beslut, säger Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket.

Satsa inte bara på biobränslen

Att nå målet genom att enbart satsa på el och biobränslen, riskerar att bli dyrt om priset på biobränslen går upp till exempel. Och det är osäkert om det ens går, eftersom elektrifieringen kanske inte går att genomföra snabbt nog.

– Det går att tänka sig att trafiken fortsätter att öka och att vi använder mycket mer elektricitet och biobränsle för att minska klimatpåverkan. Men det scenariot är behäftat med en stor osäkerhet, säger Sven Hunhammar,

Krävs omflyttningar av trafiken

Ska klimatmålet nås med större säkerhet och till bästa möjliga pris krävs även omflyttning och förändringar av trafiken. De beslut som redan tagits, om bonus-malus för bilar till exempel, räcker inte. De räcker bara halvvägs till målet, har Trafikverket räknat ut.

Ytterligare beslut krävs för att föra över trafik från vägar till kollektivtrafik, järnväg och till cykel. Att de måste fattas av politiker beror på att de starka drivkrafterna som finns för elektrifiering och biobränsle saknas för en ändring av trafikströmmarna. För drivmedlen finns numera trycket från hela branscher, som fordonsindustrin som vill tillverka elbilar till exempel. Bolagen som driver kollektivtrafik har inte samma tyngd och cykeltillverkarna är små.

– Det finns inte samma tryck från näringslivet mot ett transporteffektivt samhälle som för de andra delarna av omställningen, säger Svens Hunhammar.

I politikernas händer

Precis vilka beslut som borde fattas, och hur mycket effektivisering, el eller biobränsle som det kan kommat att handla om för att nå fram, har han inget svar på.

– Det finns inget svar på precis hur balansen ska vara. Det är ett politiskt beslut.

Han menar att beslut som ska leda till minskat bilkörande är känsliga. Blir drivmedlet dyrt, kan det väcka folkligt missnöje. Han nämner de gula västarna i Frankrike som exempel.

Men svårigheterna till trots:

– Vi tror fortfarande att det går att nå klimatmålet, säger Sven Hunhammar.

Läs mer: Mark- och miljödomstolen stoppar farligt bekämpningsmedel

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.