Experten: Så kan skogens klimatnytta öka

Klimat En ny kunsskapssammanställning konstaterar att Sveriges intensiva skogsbruk och rådande mix av träprodukter inte optimerar skogens möjligheter att sänka klimatavtrycket. Här är åtgärderna som kan öka skogens klimatnytta.

Experten: Så kan skogens klimatnytta öka
Markku Rummukainen.

Den svenska skogen är underutnyttjad i arbetet för att nå klimatmålen. Det menar Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, som gjort en kunskapssammanställning om skogens klimatnytta. I rapporten slås det bland annat fast att skogen gör bäst nytta för klimatet om den förstärks som kolsänka samtidigt som träråvaran från skogen används på andra sätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– De finns två huvudsakliga vägar att gå för att skogens klimatnytta ska stärkas. Den första är att förstärka och säkra kolsänkan i skogen. Här går trenden åt fel håll om man ser på de skarpa mål som finns om kolsänkan i skogen. Till exempel i EU:s gemensamma klimatarbete.

Den andra vägen, att ändra produktmixen för träråvaror, handlar bland annat om att göra fler produkter som kan ersätta till exempel kemikalier och plast.

– Skogen används i dag mycket till att producera biobränslen, massa för kartong och papper samt sågade träråvaror. Det finns många andra möjliga träprodukter som det pratas mycket om, men som inte produceras i stor utsträckning. Här skulle man kunna ändra produktmixen och använda mindre av träråvaran som tas ut till biobränsle och massa och i stället använda den till produkter som ger större klimatnytta och ersätter till exempel plast, kemikalier och textilier. Här finns en uppsjö av möjliga produkter som skulle öka värdet jämfört med massa.

Finns det inte en risk för överutnyttjande om skogen ska räcka till ännu fler produkter?

– Det är inte nödvändigtvis så att skogen ska räcka till alla de produkter som tillverkas i dag och sedan lägga till nya produkter. Det handlar om att göra produkter inom den ramen för den kolsänka som vi beslutar att vi ska ha. Det handlar inte om att ta ut ännu mer träråvara.

Markku Rummukainen, som tidigare varit ledamot av Sveriges klimatpolitiska råd samt Sveriges representant för FN:s klimatpanel IPCC, menar att det finns många möjliga åtgärder för att stärka och bevara kolsänkan i skogen.

– Den viktigaste åtgärden här är sannolikt att förlänga omloppsbanan på skogen. Att låta den bli lite äldre innan den avverkas. Ett annat sätt är att gallra mindre intensivt. Låta mer död ved vara kvar i skogen. Kalhyggen ger en period med utsläpp. Skulle man kunna undvika kalhyggen skulle det vara bra för klimatet.

Kompensation till skogsägare

I rapporten tar Markku Rummukainen in behovet av nya affärsmodeller som ger skogsägare intäkter också av bevarande av skog för att stärka kolsänkan.

– Det är rimligt med tanke på skogsägare som räknar med att få avkastning från att avverka den. Här skulle det vara bra med något slags ersättningsmodell som gynnar skogsägare som förlänger omloppstiden på sin skog eller låter skogen stå på andra sätt. Om staten till exempel skulle ersätta skogsägare så skulle den samtidigt kunna gå sina bindande klimatåtaganden till mötes. Det skulle vara till nytta för staten och för oss alla.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.