Tillståndsprövning ska bli lättare

Färre verksamheter bör tillståndsprövas. Det föreslår Naturvårdsverkets, som vill ha ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Naturvårdsverket förslag är att tillämpningen av lagen ska bli mer effektiv och miljömålsstyrd. Förslaget bidrar också till att minska den administrativa bördan för företagen.

I dag är omkring 6 000 verksamheter tillståndspliktiga. För ungefär 40 procent av dessa verksamheter regleras tillståndsplikten i EG-direktiv. Det innebär att tillstånd måste sökas både när en verksamhet startar eller när den ändras tillräckligt mycket. Det går åt resurser på både företag och myndigheter för detta som inte kan motiveras av miljönyttan, menar Naturvårdsverket. Istället föreslår man att cirka 1 350 av de tillståndspliktiga verksamheterna i stället endast blir anmälningspliktiga. Det medför mindre byråkrati utan att miljökraven på dem som förorenar ändras.

– Resurserna måste sättas in där de gör mest miljönytta, säger Peter Sörngård, projektledare för översynen.

Sammantaget innebär förslaget att kostnaderna minskar med uppskattningsvis 200 miljoner kronor per år, varav cirka 170 miljoner för företagen.

Arbetet med översynen har skett i dialog med många berörda intressenter, bland annat berörda centrala verk, Miljöbalkskommittén, Svenskt Näringsliv, länsstyrelser och kommuner.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.