Så får Castellum koll på klimatriskerna

Hållbarhet i praktiken Hos börsnoterade fastighetsbolaget Castellum står klimatanpassning och koll på klimatrisker högt på agendan. ”Resiliens och klimatanpassning är något som vi måste ta i nu, inte sedan” säger hållbarhetschef Filip Elland.

Så får Castellum koll på klimatriskerna
Filip Elland, Castellum. Foto: Castellum

Det handlar om risk. Castellum, som har över 600 fastigheter och totalt 4,3 miljoner kvadratmeter lokaler i storstäderna i Sverige, Finland och Danmark, får allt mer detaljerade frågor från sina ägare. Och det gäller risker kopplade till klimatförändringarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

– Så sent som för fyra år sedan fick vi knappt några frågor alls. Nu får vi detaljfrågor, till exempel om hur många procent av våra affärer som är gröna sett till EU:s nya taxonomi, säger hållbarhetschef Filip Elland.

Måste ha koll på klimatriskerna

Det handlar om att ha koll på riskerna. Ingen vill investera i fastigheter som kan förlora stora delar av sitt värde i framtiden.

– Risken är att sitta med tillgångar som inte går att anpassa, eller där anpassningskostnaderna överstiger byggnadens värde, säger Filip Elland.

Han exemplifierar med bostadshus med strandnära läge.

– Redan idag vet alla att det kan behöva byggas stora skyddsvallar framöver, som vi kommer att behöva samfinansiera. Är det då lika attraktivt att köpa fastigheten? säger han.

Ökad digitalisering ger ökad betydelse

Fakta

Klimatscenarier

Castellum arbetar med två klimatscenarier från SMHI: RCP 8,5 och RCP 2,6

Enligt RCP 8,5 fortsätter utsläppen att öka. Temperaturökningen blir då 4 till 6 grader i Sverige i slutet av 2000-talet.

Enligt RCP 2,6 minskar utsläppen efter 2020. Då blir temperaturökningen 1,5 till 2,5 grader i Sverige.

Scenarierna ska förfinas till länsnivå.

Filip Elland menar att det redan finns bra information, men att verktygen behöver skärpas ytterligare. Det handlar till exempel om kartinformation kopplad till fysiska klimatrisker som översvämningsrisker och havsnivåhöjningar. I takt med att digitaliseringen gör informationen mer lättbegriplig och lättillgänglig kommer den att få större betydelse för fastighetsmarknaden.

– Det kommer att påverka marknaden när den här informationen blir synlig för den stora massan, även om den stora effekten ligger en bit fram, säger han.

– Det kommer att ske de närmaste tio åren.

Risken värderas för byggnadens tekniska livslängd

Tips

Klimatanpassning

Organisationen Fastighetsägarna har gjort en handledning i klimatanpassning för fastighetsägare. Den heter Klimatsäkra din fastighet och finns att ladda ned på www.fastighetsagarna.se

I guiden finns bland annat tips på åtgärder med tanke på värmeböljor, översvämning och ras.

Castellum har hanterat klimatrelaterade risker i några år. Varje år görs en riskkartläggning av alla bolagets risker på upp till en tioårsperiod, där klimatförändringarna finns med. Vid större investeringar öppnas ett så kallat investeringsärende, vilket i sin tur ska innehålla en rapport för hur investeringen uppfyller bolagets hållbarhetskrav.

Och när det ska byggas nytt ska klimatrisken värderas för hela byggnadens tekniska livslängd. Då ligger fokus på extremväder, nederbörd och översvämningsrisk.

”En kritisk punkt”

– I hållbarhetsrapporten är klimatrisk en punkt som ska avhandlas. Vi tittar på känsligheten hos fastigheten över tid. Om det inte finns färdiga analyser för platsen så gör vi en egen analys med hjälp av specialister och får en förståelse för hur utsatt objektet är.

– Vi kan till exempel välja bort objektet om det ligger under en viss nivå, och försöka värdera vilka eventuella kommande omställningskostnader vi står inför om vi går in i det, säger Filip Elland.

Mycket arbete krävs framöver

I år var första gången som riskbedömningen baserades på IPCC:s klimatscenarier, och presenterades i årsredovisningen. Arbetet kommer att fortsätta framöver.

Filip Elland menar att fastighetsbranschen har lång väg kvar att vandra.

– Jag ser inte att särskilt många har riskbedömningar och handlingsplaner för sina fastigheter. Det tror jag kommer de kommande åren.

Fakta

Risker och möjligheter år 2050

Ett urval av de risker Castellum ser vid RCP 8,5:

– Byggmaterial och teknik påverkas negativt och klarar inte höjda temperaturer och fuktigare klimat, vilket kan leda till ökat underhållsbehov

– Extremväder kan ge mer skador på fastigheter, till exempel bränder

– Fler vattenskador

Motsvarande möjligheter (urval):

– Möjlighet att producera mer solenergi

– Fördel att ha klimatanpassade fastigheter

– Möjlig ökad inflyttning ger ökat behov av lokaler

Finansiella risker (urval):

– kraftigt ökade investeringar

– kraftig ökning av driftkostnader

– höjda försäkringskostnader

Vid RCP 2,6
Risker (urval):

– Ökade regleringar, skatter och avgifter

– Bygger fel produkter idag som inte klarar framtidens behov

– Ökad risk för olönsamma investeringar när oprövad teknik ochoprövade lösningar behöva användas för att klara omställningen

– Krav på stora förändringar i affärsmodellen på grund av krav på nollutsläpp av växthusgaser

Möjligheter (urval):

– Ökad produktion av solenergi

– Ökad urbanisering ger ökad efterfrågan

– Ändrade kund- och investerarpreferenser

Finansiella risker (urval):

– Ökade kostnader för klimatanpassning

– Ökade driftkostnader

– Risk för olönsamma investeringar.

Källa: Castellums årsredovisning

 

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.