Tre storföretag skärper klimatmålen – hållbarhetscheferna kommenterar

Klimat Sweco, Ica Gruppen och Scania har alla presenterat nya, tuffare klimatmål. För Scania och Ica Gruppen är det SBT (Sience Based Targets) som gäller medan Sweco Sverige siktar på att bli klimatpositivt till 2030. De tre hållbarhetscheferna kommenterar sina målsättningar för Miljö & Utveckling.

Tre storföretag skärper klimatmålen – hållbarhetscheferna kommenterar
Foto: Fores/Claudio Bresciani/Mikael Sjöberg.

Klimatfrågan må ha kommit i skymundan, men arbetet med att ta fram mål i linje med Parisavtalet fortsätter. I förra veckan presenterades klimatambitionerna från tre svenska jättar: Sweco, Ica Gruppen och Scania.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Klimatmålen omfattar även Scope 3

Samtliga har valt mål som även omfattar Scope 3, och för Scanias del är det premiär för de vetenskapliga klimatmål som företaget länge strävat efter.

Andreas Follér.
Foto: Mikael Sjöberg

– Vi har arbetat hårt med detta i över ett år och det känns fantastiskt att få berätta om det. Jag hoppas att detta utmanar business as usual i vår bransch och att vi skickar en tydlig signal till alla i vårt ekosystem, till partners och kunder, att vi måste ta kollektivt ägande av klimatförändringarna. Vi har inte någon tid att förlora när det gäller att göra våra transportsystem fossiloberoende, säger hållbarhetschef Andreas Follér.

Halvering till 2025

Enligt Scania är lastbilstillverkaren den första stora tillverkaren av tunga kommersiella fordon som fått sina klimatmål godkända som SBT (Science Based Targets). Målet är att minska utsläppen med 50 procent till 2025, och att samtidigt minska utsläppen från sina produkter med 20 procent.

– Eftersom över 90 procent av koldioxidutsläppen i vår verksamhet sker efter att fordonen lämnat fabrikerna är det nödvändigt att också ta dessa utsläpp med i beräkningen. Att bara begränsa oss till våra egna utsläpp räcker inte. Vi kommer därför att arbeta nära våra kunder för att minska klimatpåverkan av lastbilar, bussar och motorer i deras verksamheter, säger Scanias vd Henrik Henriksson i ett pressmeddelande.

Räknar mot 2015

Minskningen räknas i jämförelse med 2015. Halveringen gäller utsläppen från energianvändningen i den egna produktionen och övriga lokaler. Även egna transporter och logistik ska ha 50 procent lägre utsläpp 2025 än 2015.

– Det innebär att koldioxidutsläppen från dessa områden kommer att minskas till hälften oavsett hur mycket vi växer, säger Andreas Follér.

Minskade utsläpp per kilometer

När det gäller användandet av fordonen är det naturligtvis svårare att sätta mål. Det godkända målet innebär att de lastbilar och bussar som produceras år 2025 ska släppa ut 20 procent mindre koldioxid per kilometer än de som producerades 2015

– Vi mäter påverkan från källa till hjul, well-to-wheel på engelska, vilket också tar hänsyn till utsläpp från produktionen av bränslet eller elen, förklarar Andreas Follér.

Sweco vill bli klimatpositiva

Teknikkonsultbolaget Sweco, med 17 000 medarbetare varav 6 000 i Sverige, arbetar bland annat med stora infrastrukturprojekt. Bolaget har nu aviserat att den svenska delen, Sweco Sverige, ska vara klimatpositiv år 2030, och att Scope 1, 2 och 3 omfattas. Till scope 3 räknas till exempel tjänsteresor, transporter som utförs av tredje part och utsläpp från produktion av varor och tjänster.

Mattias Goldmann. Foto: Fores

– Vi sätter av praktiska skäl en gräns vid sådant vars värde överstiger en promille av vår årliga omsättning, men kommer därutöver också att räkna in sådant som vi ändå vill ha särskild koll på, säger hållbarhetschef Mattias Goldmann.

Standard saknas ännu

Målet för utsläppsminskningarna är satt till minst 85 procent år 2030, med 2020 som basår.

– Klimatpositiv finns det ännu ingen standard för, men den framväxande praxis som vi ansluter oss till är tio procents utsläppsminskning bortom noll, säger Mattias Goldmann.

Projekten omfattas inte

När det gäller utsläppen i de projekt där Sweco är involverade har bolaget satt andra typer av mål. En teknikkonsult har viss möjlighet att påverka projekt, men det är alltid beställaren som i slutänden väljer att anta eller förkasta erbjudandet, eller modifiera det.

– Vår största påverkan sker i de uppemot 70 000 projekt vi genomför varje år, och här vill vi systematiskt göra skillnad. Ett exempel på att det går fast vi ju inte äger projekten är att vi i alla större anbud för järnväg alltid har fem procentenheter lägre klimatpåverkan än vad uppdragsgivaren begär. Det är inte som ett ”grönt erbjudande” eller en miljömässig guldkant för den som vill betala extra, utan vår standard, säger Mattias Goldmann.

Varför räknar ni inte med klimatutsläppen från de projekt där ni är delaktiga?

– Vi räknar Scope 1, 2 och 3 i vårt klimatmål, medan ”Scope 4” om klimatpåverkan av våra uppdrag ligger utanför, bland annat för att den är mycket svår att beräkna. Det är sällan vi är ensamma om att genomföra projekten, så vilken är då vår del? Och om ett projekt, till exempel ett stort järnvägsbygge, genererar mycket stora utsläppsminskningar, kan vi då räkna in dem – och nå våra klimatmål tack vare projekt som grunden är någon annans? säger Mattias Goldmann.

Sweco, Ica Gruppen och Scania levererade alla nya klimatambitioner under samma vecka. Kommentarer till det?

– Många har en tyvärr berättigad oro att coronatider betyder minskade hållbarhetsambitioner på sina håll. Det gör det extra angeläget att just nu visa att vi skärper målen, och jag är glad att vi är i gott sällskap, säger Mattias Goldmann.

Ica siktar på 2030

Ica Gruppen har arbetat länge med klimatmål och Science Based Targets. Nu lanserar gruppen, som bland annat omfattar Icas fastighetsbolag, Apoteket Hjärtat och den välkända livsmedelskedjan, nya klimatmål. Målen löper från 2021 till 2030, och omfattar Icas egen verksamhet, påverkan av kundernas livsmedelsinköp och krav på vetenskapligt baserade klimatmål hos en del av Icas leverantörer.

Kerstin Lindvall.
Foto: Claudio Bresciani

Är det första gången ni sätter ett mål om att minska klimatpåverkan av kundernas livsmedelsinköp?

– Det är första gången vi sätter en tydlig klimatambition för kundernas klimatpåverkan. Här har vi tidigare mest jobbat med att aktiviteter och projekt, vilket delvis berott på att det inte tidigare än nu funnits tillräckligt bra möjligheter till att faktiskt följa denna klimatpåverkan på ett tillräckligt bra sätt, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica.

Hur kommer ni att jobba framåt för att realisera det målet?

– Vi kommer att behöva arbeta både brett och djupt. Vi kommer att göra klimatförbättrande förflyttningar i sortimentet, och än mer än idag att guida våra kunder till de klimatsmarta och hållbara valen. Vi kommer också att fortsatt arbete med hållbara proteiner, svenskt- och lokalproducerat, minskat matsvinn, cirkulära flöden och mycket annat.

Ica Gruppen kommer att utgå från år 2020, men metoden för beräkningarna, som bygger på butiksförsäljning och antal kilo mat, är fortfarande under arbete.

Även leverantörerna kommer att märka att ambitionsnivån skruvats upp. Senast 2025 ska leverantörer motsvarande 70 procent av klimatpåverkan i bakomliggande led ha antagit vetenskapligt baserade klimatmål.

Har ni redan analyserat vilka varor/leverantörer som ni kommer att börja arbeta med i första hand?

– Målet exkluderar inga leverantörer, utan vi vänder oss till alla leverantörer inom Ica Gruppen. Sedan är det mest naturligt att många av våra större nationella och internationella leverantörer går före i att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. De har ofta redan ett klimatarbete som är helt eller delvis i linje med Parisavtalet, säger Kerstin Lindvall.

Förnybar energi ingår

I reda tal ska Ica nå minst netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten 2030, bland annat genom att minska sina utsläpp men också genom produktion av förnybar energi.

Inte bara Ica Gruppen utan även Scania och Sweco gick ut med nya klimatmål förra veckan. Har du någon kommentar till det?

– Det tycker vi är mycket positivt! Ju fler som uttalar ambitiösa klimatambitioner som kan bidra till Parisavtalet desto bättre, säger Kerstin Lindvall.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.