Plastutredningen klar: Fokus på biobaserade plaster

Plast Införandet av en nationell plastresurs och ökad produktion av biobaserade plaster är några av de åtgärder som bör göras för att Sverige ska nå en hållbar plastanvändning.

Plastutredningen klar: Fokus på biobaserade plaster

Plastutredningen ”Minskad negativ miljöpåverkan från plast”, tillsatt av regeringen 2017, är klar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Utredningen som letts av Åsa Stenmarck, IVL:s avfallsexpert och regeringens särskilda utredare, tillsattes för att identifiera de miljöproblem som uppstår vid produktion och användning av plast, plastens tillsatser och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökade mängder plastavfall och mikroplast som hamnar i hav och sjöar.

Utredningen identifierar fyra delar som måste löpa parallellt, men som till stor del även måste samspela, för att samhället ska nå en hållbar plastanvändning. Dessa är smartare användning, ökad och säker materialåtervinning, förnybar plast samt ingen nedskräpning.

Ekonomiska incitament

Bland annat föreslår utredarna att en nationell plastresurs inrättas för att leda frågan. Denna satsning skulle kunna genomföras inom delegationen för cirkulär ekonomi eller som en fortsatt utredning.

En av de viktigaste slutsatserna i utredningen är att det är möjligt att minska den negativa miljöpåverkan från plastanvändningen. Men för att lyckas med detta krävs ekonomiska styrmedel och en ökad efterfrågan på biobaserade plaster.

Utmaningar med biobaserade plaster

Produktionen av biobaserade plaster förväntas öka i framtiden. För att detta ska ske måste produktionskostnaderna minska och en säker råvaruförsörjning ska finnas.

Utredningen visar att det finns ökad oro för konkurrens med matproduktionen, och att man därför ska försöka använda restprodukter från jord- och skogsbruk istället.

PLA ett möjligt alternativ

Utredningen fokuserar bland annat på de biobaserade alternativen till PET och PE, där PLA valts som biobaserat ersättningsmaterial till PET och PE.

Det framgår då enligt utredarna att det finns en klar miljövinst gällande klimatpåverkan (kg CO2-ekv) för biobaserad PE och PLA i jämförelse med fossilbaserad PE respektive PET utifrån dagens produktionssystem.

Dock visar resultatet att de biobaserade plasterna har större påverkan gällande försurning och övergödning i jämförelse med de fossilbaserade plasterna.

Utreda återvinning av biobaserad plast

Men även om de biobaserade plasterna visar en klar miljövinst gällande klimatpåverkan, för att skapa hållbara biobaserade material för framtiden, så är det viktigt att även utreda faktorer som möjligheten till materialåtervinning, materialens livslängd samt möjligheten att producera material från en långsiktigt hållbar biobaserad råvara, visar utredningen.

Läs hela utredningen här.

Läs mer: Nordea samarbetar med WWF om hållbar förvaltning

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.