Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

MP: ”EU behöver öka takten väsentligt för att vi ska nå klimatmålen”

EU-val Den 26 maj är det dags för EU-val i Sverige. Miljö & Utvecklig pratar med Miljöpartiet om vilka miljöfrågor de till lyfta i EU.

MP: ”EU behöver öka takten väsentligt för att vi ska nå klimatmålen”
Pixabay

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna att lyfta på EU-nivå?

– Minskade klimatgasutsläpp, hållbara transporter – satsa på tåg, kollektivtrafik, trygga städer att gå och cykla i. Levande natur, hav och skogar samt djurskydd och sund djurhållning, inklusive stopp för plågsamma djurförsök, ingen antibiotika för friska djur. Levande landsbygd och ekologisk mat, livsstil som gör att både människor och vår miljö håller, säger Lova André Nilsson (MP), samordnare och politisk sekreterare för Miljöpartiet.

Vi har förstått att cirkulär ekonomi är centralt för EU framöver. Vilka förslag har ditt parti inom området?

– Cirkulär ekonomi handlar om att minska vårt köp- och släng, och att minska vårt uttag av nya resurser genom att reparera och återanvända mer. Sopbergen i Europa måste minska. Vi vill förbjuda produkter som byggs för att gå sönder i förtid, införa pantsystem för elektronik, mobiltelefoner och datorer. Vi vill stärka styrmedlen för cirkulär ekonomi, så att återvinning och återanvändning ökar samt att alla varor i EU ska ha information om innehåll och ursprung, och om hur reparation och återvinning går till. Vi vill också fasa ut farliga kemikalier i produkter i EU och jobba för ett globalt kemikalieavtal, säger Lova André Nilsson.

Hur ser partiet på EU:s satsningar för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet?

– Klimatmålen i Parisavtalet är en viktig utgångspunkt EU:s klimatarbete. Samtidigt behöver EU öka takten väsentligt för att vi ska nå målen. Klimatarbetet inom EU behöver genomsyra alla politikområden och förändringar behöver göras nu. Miljöpartiet har en mängd politiska förslag för det politiska arbetet på EU-nivå, säger Lova André Nilsson och fortsätter:

– Det handlar om att skärpa målen för utsläpp, omställning för förnybart, satsa på ny teknik, se över regelverk, öka andel klimatfinansiering i EU:s långtidsbudget, stärka ekonomiska styrmedel, men också om att skydda och stärka demokrati och social rättvisa inom EU. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Europa måste nyttor och kostnader fördelas rättvist mellan människor, mellan länder och mellan stad och landsbygd.

Vilka förslag har partiet som handlar om klimat, inför nästa mandatperiod? Om de är många, vilka är de viktigaste förslagen?

– Några av våra viktigaste förslag är att införa en klimatlag på EU-nivå liknande den vi skapat för Sverige, införa klimatavgift för importerade varor från länder som inte ställer upp på Parisavtalet och att införa en koldioxidbudget på EU-nivå, säger Lova André Nilsson och fortsätter:

Vi vill också ställa om till 100 procent förnybar energi i hela EU genom högre målsättningar för 2030 och 2050, stoppa EU:s subventioner till fossil energi och satsa mer på forskning, innovation och tester för exepelvis förnybar energi och för att binda tillbaka utsläpp genom olika typer av kolsänkor.

Hur tänker du eller ditt parti rösta vad gäller förslag till avgifter för tunga fordon, som är kvar att ta ställning till sedan förra mandatperioden?

– Miljöpartiet anser att avståndsbaserade avgifter är mer effektiva än tidsbaserade när det gäller att minska lastbilstransporternas negativa påverkan på klimat och hälsa. Avgiften ger incitament att öka fyllnadsgraden i lastbilarna, vilket leder till minskade utsläpp per transporterat ton och därmed en miljöeffektivisering. Att vägtransporter på detta sätt betalar en större andel av sina klimat- och miljökostnader innebär också att järnväg och sjöfart mer attraktiva alternativ för godstransporter, säger Lova André Nilsson och fortsätter:

– Nu behöver parlamentet och EU:s medlemsstater i rådet förhandla och komma överens om en gemensam ståndpunkt vilket troligen kommer ske under början av nästa mandatperiod. Miljöpartiet kommer arbeta för en avståndsbaserad avgift för tunga transporter både i Europaparlamentet och i regering i Sverige. En del i detta arbete i Sverige är regeringens förslag om vägslitageskatt för tunga transporter.

Vilka förslag har partiet vad gäller hotet mot biologisk mångfald?

– EU kan spela stor roll för att skydda biologisk mångfald. Vi vill stärka arbetet med att skydda arter och deras livsmiljöer (art- och habitatdirektivet). Vi vill att EU ska skydda fler naturområden inom Natura 2000 och driva på för ett nytt internationellt avtal med skarpa mål till år 2030. Miljöpartiet vill att EU ska säkerställa att fiskekvoter och fiskeavtal håller sig inom naturens gränser. Vi vill också få bort plast ur haven och förbjuda onödiga engångsartiklar, säger Lova André Nilsson.

Vilka förslag har du, partiet eller partigruppen vad gäller hormonstörande ämnen?

– Miljöpartiet vill att EU fasar ut alla farliga kemikalier i produkter. Viktiga verktyg är miljögiftslagstiftningen REACH och olika produktlagstiftning. Vi vill se skärpta regler inom EU för att få bort hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier. Vi anser också att varje medlemsland ska ha rätt att införa hårdare regler och krav på varor för att skydda miljön, djur och människors hälsa, säger Lova André Nilsson.

Läs mer: Liberalerna: ”Subventioner och stöd till fossila bränslen måste bort”

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.