Liberalerna: ”Subventioner och stöd till fossila bränslen måste bort”

EU-val Den 26 maj är det dags för EU-val i Sverige. Miljö & Utvecklig frågar Liberalerna om vilka miljöfrågor de till lyfta i EU.

Liberalerna: ”Subventioner och stöd till fossila bränslen måste bort”
Pixabay

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna att lyfta på EU-nivå tycker ni?

Malin Källén (L), utredare hos Liberalernas riksdagskansli. FOTO: Liberalerna

– Utsläppen, framför allt från fossila bränslen, måste bort. Subventioner och stöd till fossila bränslen måste bort. För klimatets och konkurrensens skull vill vi ha en gemensam europeisk koldioxidskatt och flygskatt. EU:s system för handel med utsläppsrätter måste fungera bättre. Det behövs en avvecklingsplan för att få bort kolkraften i Europa, säger Malin Källén (L), utredare hos Liberalernas riksdagskansli och fortsätter:

– Europa bör gå i täten för att främja en politik där avfall, bland annat plast, betraktas som en råvara och där vi blir bättre på att skapa kretslopp och återvinna och återanvända material. Vi vill bland annat införa en EU-plastavgift som baseras på den plast som inte återvinns i medlemsländerna och få till en ökad miljöstyrning i EU-avgiften. Vidare är vi positiva till EU-kommissionens plaststrategi inklusive förbud mot vissa engångsartiklar. 

Läs mer: Giftfri miljö och rena hav viktigast för Moderaterna

– Det krävs internationella krafttag för den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är satt under extrema hot där tusentals arter utrotas varje år. Habitatförluster, miljödegradering, tjuvjakt och spridning av invasiva arter är bara några av utmaningarna vid sidan om klimatet och nedsmutsningen av våra hav. Liberalerna vill bland annat att jordbrukspolitiken och stöden reformeras för att ha ett fokuserar mer på landskapsvård och bevarandet av biologisk mångfald, säger Malin Källén.

Vi har förstått att cirkulär ekonomi är centralt för EU framöver. Vilka förslag har ditt parti inom området?

– Europa bör gå i täten för att främja en politik där avfall betraktas som en råvara och där vi blir bättre på att skapa kretslopp och på att återvinna och återanvända material. EU bör skärpa kraven på medlemsländernas avfallshantering för att driva utvecklingen åt rätt håll. Vi stödjer ett förbud mot vissa engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast och vill se en avgift på plast som inte återvinns. Det driver på EU-länderna att öka takten i återvinningen och att vid behov införa nationella plastskatter, säger Malin Källén.

– Liberalerna vill även införa ett gemensamt system för pant på flaskor och aluminiumburkar i EU och tydligare regler på den inre marknaden för miljöhänsyn i utformningen av förpackningar, berättar Malin Källén.

Hur ser partiet på EU:s satsningar för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet?

– EU gör i dag stora satsningar för att nå klimatmålen men dessa räcker inte. Liberalerna vill bland annat se en koldioxidskatt på EU-nivå, skärpa till handeln med utsläppsrätter, införa en EU-gemensam skatt på flygbränsle och införa avgifter för plast som inte återvinns, säger Malin Källén.

Vilka förslag har partiet som handlar om klimat, inför nästa mandatperiod? Om de är många, vilka är de viktigaste förslagen?

– Klimatutmaningen måste vi lösa genom samarbete och därför är det i EU som lösningar måste komma. Vi har en mängd förslag på hur EU kan se till att medlemsländerna släpper ut mindre och lever mer hållbart. De viktigaste förslagen för att nå klimatmålen är en koldioxidskatt i EU, gemensam skatt på flygbränsle och avgift på plast som inte återvinns. Vidare måste elproduktionen bli fossilfri. Det behövs en avvecklingsplan för att få bort kolkraften i Europa, säger Malin Källén.

Hur tänker du eller ditt parti rösta vad gäller förslag till avgifter för tunga fordon, som är kvar att ta ställning till sedan förra mandatperioden?

– Transportsektorn står idag för en stor andel av Europas växthusutsläpp. Det är därför centralt att transportsektorn ställs om och att allt fler tunga fordon, som är de som släpper ut allra mest, blir klimatsmarta. Liberalerna stödjer förslag om koldioxidkrav för tunga fordon och ser gärna skarpare krav, säger Malin Källén. 

Vilka förslag har partiet vad gäller hotet mot biologisk mångfald?

– Den biologiska mångfalden är satt under extrema hot. Habitatförluster, miljödegradering, tjuvjakt och spridning av invasiva arter är bara några av utmaningarna vid sidan om klimatet och nedsmutsningen av våra hav, menar Malin Källén och fortsätter:

– EU:s jordbrukspolitik måste reformeras och jordbrukets andel av EU:s budget måste minskas ännu mer. Istället för direktstöd och marknadsstörande regler behövs mer satsningar på landskapsvård, miljöskydd och bevarad biologisk mångfald. Liberalerna vill att EU ska ta initiativ för att stärka internationella processer inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) genom att föra upp frågan på högsta politiska nivå.

Vilka förslag har du, partiet eller partigruppen vad gäller hormonstörande ämnen?

– Liberalerna vill fortsätta arbetet med att utveckla EU:s kemikalielagstiftning, så att kemikalier som används är säkra och att näringslivet ges tydliga och förutsägbara spelregler. Den europeiska kemikalielagstiftningen måste skärpas. Särskilt fokus bör läggas på att fasa ut miljöskadliga bekämpningsmedel och hormonstörande ämnen, säger Malin Källén och avslutar:

– Farliga kemikalier i konsumentprodukter, till exempel leksaker och kläder, ska bort från marknaden och det behövs ökad marknadstillsyn av giftiga konsumentprodukter. Vi är positiva till skatt på kemikalier.

Läs mer: Kemikaliefrågor viktigt för SD i EU-valet

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.