Giftfri miljö och rena hav viktigast för Moderaterna

EU-val Den 26 maj är det dags för EU-val i Sverige. Miljö & Utvecklig startar en följetong där vi frågar de olika partierna om vilka miljöfrågor och åtgärder de till lyfta i EU. Först ut är Moderaterna.

Giftfri miljö och rena hav viktigast för Moderaterna
Fredrik Wennerlund

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna att lyfta på EU-nivå?

– EU är avgörande i kampen mot klimatförändringarna och genom ett europeiskt samarbete kommer vi kunna göra verklig skillnad för klimatet. Detsamma gäller vårt arbete med renare hav, mindre marint skräp och ett mer hållbart fiske. Fisken i våra hav känner inga nationsgränser och EU är en förutsättning för att vi ska kunna säkerställa ett hållbart fiske, säger riksdagsledamoten Tomas Tobé (M) och fortsätter:

– Vi måste även fortsätta arbetet med att sträva mot en giftfri miljö. Kemikalier sprids naturligt över nationsgränser via vind och vatten samt genom handel. Genom en vetenskapsbaserad, ändamålsenlig och effektiv gemensam EU-lagstiftning kan vi ställa krav som leder till en förändring som inte bara begränsas till Sverige.

Vi har förstått att cirkulär ekonomi är centralt för EU framöver. Vilka förslag har ditt parti inom området?

– EU måste driva på för att minska mängden avfall som går till deponi och stimulera återvinning. För att minska matsvinnet måste vi dessutom stimulera användningen av förädlade grödor, detta inkluderar även genmodifierade grödor. Idag finns det stora brister i lagstiftningen på EU-nivå som hämmar denna utveckling. Lagstiftningen bör utgå från ett riskbaserat perspektiv istället för ett teknikbaserat, säger Tomas Tobé.

Hur ser partiet på EU:s satsningar för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet?

– EU har världens mest ambitiösa klimatpolitik och Sverige har EU:s mest ambitiösa klimatpolitik. Inom ramen för Parisavtalet kommer översyner att genomföras vart femte år med start 2023 för att säkerställa att vi faktiskt når Parisavtalet. EU ska ha ledartröjan i klimatpolitiken och det är positivt att Kommissionen nu har föreslagit att EU ska vara klimatneutralt år 2050, menar Tomas Tobé.

Vilka förslag har partiet som handlar om klimat, inför nästa mandatperiod? Om de är många, vilka är de viktigaste förslagen?

– Dels bör EU agera gemensamt för att omförhandla Chicagokonventionen för att på så sätt möjliggöra en rimlig beskattning av flygbränsle. Vi är också beredda att verka för att skärpa EU:s klimatmål. Vidare bör klimatskadliga subventioner fasas ut. Undantag från den regeln är endast motiverade om ett avskaffande innebär att produktion och därmed utsläpp flyttar utanför EU och således riskerar att öka de globala utsläppen, berättar Tomas Tobé.

Hur tänker du eller ditt parti rösta vad gäller förslag till avgifter för tunga fordon, som är kvar att ta ställning till sedan förra mandatperioden?

– Moderaterna avser inte att verka för att krav som motsvarar en kilometerskatt införs, säger Tomas Tobé.

Vilka förslag har partiet vad gäller hotet mot biologisk mångfald?

– EU bör driva på för säkerställa att ett brett internationellt arbete sker för att värna den biologiska mångfalden. Inom unionen bör vi fortsätta arbetet med att motverka spridningen av invasiva arter. Vi anser dessutom att vi bör införa ett generellt förbud mot bottentrålning, men att eventuella undantag kan ges i områden med exempelvis sandbottnar där ett förbud inte är ändamålsenligt, berättar Tomas Tobé.

Vilka förslag har du, partiet eller partigruppen vad gäller hormonstörande ämnen?

– Vi ska driva på för att bevisat farliga ämnen fasas ut och förbjuds. EU bör implementera kriterierna för hormonstörande ämnen i kemikalielagstiftningen REACH. Detta ska ske på ett riskbaserat sätt, avslutar Tomas Tobé.

Läs mer: Avfall från massabruk kan bli drivmedel och plast

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.