Socialdemokraterna: Stor utmaning att stärka EU:s energilagstiftning

EU-val Den 26 maj är det dags för EU-val i Sverige. Miljö & Utvecklig frågar de olika partierna om vilka miljöfrågor och åtgärder de till lyfta i EU. Näst på tur är Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna: Stor utmaning att stärka EU:s energilagstiftning
Shutterstock

Vilka är de viktigaste miljöfrågorna att lyfta på EU-nivå?

– Den enskilt viktigaste utmaningen kommer att vara att stärka EU:s klimat och energilagstiftning. Parisavtalet ska genomföras. 1,5 gradersmålet måste nås. Sedan måste man stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och våra ekosystem. Inom EU ser vi tydligt exempel på hur artrikedom hotas och livsmiljöer försämras, säger Mikael Magnusson (S), politisk sekreterare hos Socialdemokraterna.

Vi har förstått att cirkulär ekonomi är centralt för EU framöver. Vilka förslag har ditt parti inom området?

– Cirkulär ekonomi bör vara centralt för oss alla. Eftersom EU har en gemensam marknad är EU-nivån mycket viktig. Vi måste ha gemensamma standarder – om vi ska nå långt. Produkter ska vara lätta att reparera, återanvända, och återvinna. Därför behöver exempelvis EU:s ekodesigndirektiv skärpas, säger Mikael Magnusson och berättar vidare:

– Farliga ämnen i produkter måste ersättas med ofarliga, fossilbränslena fasas ut och sund livsmedelsproduktion få starkare ställning inom EU. Varor och produkter färdas över nationsgränser. Även på områden där vi har kommit riktigt långt i Sverige, så behöver EU bli mycket skarpare. Det behövs styrmedel och regler som styr bort från resursslöseri och negativ miljöpåverkan.

Hur ser partiet på EU:s satsningar för att nå klimatmålen enligt Parisavtalet?

– Vi driver på att för att EU med alla medlemsländer ska skärpa både ambitioner och sitt konkreta klimatarbete. EU:s utsläppshandel (ETS), måste därför hållas fram. Detta system som reglerar utsläppen av växthusgaser från EU:s industri och energisektor är ett oerhört viktigt instrument. Temperaturökningen måste begränsas till max 1,5 grader. EU behöver öka takten i klimatomställningen. Klimatomställningen måste genomsyra politiken på alla områden, säger Mikael Magnusson.

Vilka förslag har partiet som handlar om klimat, inför nästa mandatperiod?

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Fjärrvärmenäten, vattenkraften, kollektivtrafiken är saker vi tar som givna – men som krävt stora gemensamma insatser och medveten uthållig politik. En av de riktigt stora utmaningarna vi nu har framför oss, är att ställa om också vårt transportsystem. Då måste en större andel av godstrafiken gå på räls och till sjöss, istället för på väg. Det kräver att tåg blir ett mer attraktivt sätt för oss människor att resa på, säger Mikael Magnusson och fortsätter:

– En annan del av klimatomställningen är att bilparken måste moderniseras. Bensin och diesel fasas ut och förnybara alternativ få genomslag. Förutsättningarna för produktion och distribution av biogas förstärkas. En riktig infrastruktur för laddning av eldrivna bilar behöver upprättas. Med dessa åtgärder som grund kan och ska nyförsäljningen av fossildrivna bilar upphöra från år 2030.

Hur tänker ditt parti rösta vad gäller förslag till avgifter för tunga fordon, som är kvar att ta ställning till sedan förra mandatperioden?

– Att styra gods från väg till järnväg och sjötransporter, på sätt som inte skadar de som saknar alternativ – det är fortsatt ett nyckelelement för klimatomställningen. Det finns flera parallellt löpande processer och politik i genomförande. Låt oss inte föregå beslutsunderlag vi inte har idag, berättar Mikael Magnusson.

Vilka förslag har partiet vad gäller hot mot biologisk mångfald?

– EU:s medlemsländer måste höja sig, agera med konkreta åtgärder och aktiv handling för att få ner sina växthusgasutsläpp. Mycket av EU:s arealer är fortsatt präglade av ensidiga odlingar, stor bekämpningsmedelsanvändning och annat som direkt är ett hot mot den biologiska mångfalden. EU:s samlade politik som påverkar de areella näringarna måste fortsätta reformeras för att inte styra kontraproduktivt, säger Mikael Magnusson och fortsätter:

– EU måste inte bara få en skarpare lagstiftning, utan också bli skarpare i tillämpningen av regelverk som redan finns. Försiktighets- och utbytesprinciperna måste tillämpas fullt ut i EU:s kemikalielagstiftning. Nya kemikalier ska bara tillåtas om de är bevisat ofarliga. Kemikalier ska bytas ut mot mindre farliga alternativ.

Vilka förslag har du, partiet eller partigruppen vad gäller hormonstörande ämnen?

– Hormonstörande ämnen ska bort från leksaker, barnmat och bort från material som kommer i kontakt med livsmedel. Regelverk och rättsakter behöver både användas bättre och ses över för att bli mer slagkraftiga. Vi har drivit på EU-kommissionen och sett till att svaga förslag skickats tillbaka för skärpning – exempelvis när det gällde hormonstörande ämnen i bekämpningsmedel, avslutar Mikael Magnusson.

Läs mer om vad övriga partier tycker inför EU-valet nedan:

Kemikaliefrågor viktigt för SD i EU-valet

MP: ”EU behöver öka takten väsentligt för att vi ska nå klimatmålen”

Liberalerna: ”Subventioner och stöd till fossila bränslen måste bort”

Giftfri miljö och rena hav viktigast för Moderaterna

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.