-->

Krönika: Gröna plus och minus i vårbudgeten

Krönika Vilka miljöpengar är nya, och vilka är bara omstuvade? Mattias Goldmann sorterar i vårbudgetens miljösatsningar för Miljö & Utvecklings räkning. Han listar dem i 15 miljörelaterade punkter uppdelade på nya pengar, omskyfflade pengar och avslutningsvis två stora frågetecken.

Krönika: Gröna plus och minus i vårbudgeten
Mattias Goldmann. Foto: Sweco

”Klimatutsläppen minskar alltför långsamt och hoten mot den biologiska mångfalden finns kvar”.

Det skriver regeringen i vårbudgeten – och varnar för att ett bristande klimatarbete kan bli dyrt; ”I Sverige kan konsekvenserna av ett förändrat klimat bli stora för exempelvis kustnära infrastruktur och bebyggelse, vattenkvaliteten i sjöar och hav och människors hälsa. En ökad risk för bränder, torka, invasiva arter och skadedjur kan också hota produktionen från jord- och skogsbruk.”

Begränsade gröna satsningar

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribentens egna.

Med det anslaget, och Klimatpolitiska Rådets tydliga analys att omställningen måste öka takten avsevärt för att klara redan beslutade klimatmål, kunde man förvänta sig stora satsningar i vårbudgeten.

Men de gröna satsningarna är begränsade, och i många fall motsvaras en ökad satsning på en post av en minskning i en annan del. Så låt oss dela upp budgeten i vad som verkligen är nya medel, vad som är omskyffling och vad som är rena nedskärningar.

Nya pengar:

Kollektivtrafiken

Anslaget på två miljarder kronor för upprätthållande av kollektivtrafik, förstärks med en miljard, men Svensk Kollektivtrafik, som ju anmodas hålla uppe turtätheten fast de inte får sälja mer än 50 procent av platserna, är inte imponerad. Ordförande Tamsons kallar det för ”bamseplåster på en blödande kroppspulsåder”.

Energiteknik

Anslaget ökas med 260 miljoner kronor, bland annat för att fler privatpersoner ska få solcellsstöd.

Gods på järnväg

Anslaget ”Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur” ökas med 603 miljoner kronor. 150 miljoner ska gynna gods på järnväg genom utökad miljökompensation – förutsatt att EU-kommissionen godkänner stödet.

Ersättningen för skogsskydd

365 miljoner kronor extra anslås för biotopskydd och naturvårdsavtal, men inte i huvudsak för att gynna miljön utan för att bättre ersätta skogsägare i fjällnära områden.

Gröna jobb

Nya jobb för unga ska skapas i hela landet genom till exempel skötsel av naturreservat, upprustning av vandringsleder och bekämpning av invasiva främmande arter, med 10 miljoner kronor i utökat anslag.

Strandstädning

10 miljoner anslås specifikt för strandstädning, inom den i övrigt oförändrade budgeten för Åtgärder för havs- och vattenmiljö på nästan 1,4 miljarder kronor.

Omskyffling:

Klimatanpassning

Efter kritik mot att anslaget för klimatanpassning minskades i budgeten för år 2021, höjs det nu med 40 miljoner kronor, för att ”möjliggöra beslut som leder till verkningsfulla åtgärder”. Men anslaget ”Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv” minskas med motsvarande belopp.

Tunga elfordon

Regionala pilotprojekt för att elektrifiera tunga vägtransporter i de mest trafikerade områdena kompletteras nu med ett stöd på 100 miljoner kronor för ellastbilar. Men anslaget ”Infrastruktur för elektrifierade transporter” minskas lika mycket.

Nationellt biljettsystem

Hela landets kollektivtrafik ska få ett samlat biljettsystem vilket bedöms totalt kosta 200 miljoner kronor. Staten täcker regionernas kostnader, varav 30 miljoner kronor anslås nu. Hälften är nya medel och tas från ” Allmän miljö- och naturvård” som alltså minskas med 15 miljoner.

EU-bråkpengar

”Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur” ökas med 804 miljoner kronor, men ”Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur” minskas med motsvarande belopp. Det har ju varit en diskussion om EU:s återhämtningsfond får användas på detta sätt, och först i höst ger Kommissionen besked.

Lokala vattenvårdsprojekt

Havs- och Vattenmyndigheten får 4,5 miljoner kronor för statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, men anslaget ”Åtgärder för havs- och vattenmiljö” minskas med motsvarande belopp.

Rådgivning

Kommunal och regional energi- och klimatrådgivning får 20 miljoner kronor extra, men medlen tas från Klimatinvesteringsanslaget som bland annat går till stöd till laddinfrastruktur för elfordon.

Internationellt

Internationella klimatinvesteringar minskas med 15 miljoner ”För att finansiera ökningen av anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur”.

Klimatmässigt tveksamt:

Flygplatser

Icke statliga flygplatser får drygt 18 miljoner kronor extra, helt utan miljö- eller klimatvillkor.

Utan besked:

Infrastrukturen

De stora frågorna om höghastighetståg och andra bansträckningar behandlas separat, och vårbudgeten ger ingen ledtråd kring vad som är att vänta.

En budget för att finputsa

Många av oss hade nog väntat oss mer än detta, och kanske trott att det som aviserats av regeringen som gröna satsningar inte skulle motsvaras av andra gröna neddragningar. Samtidigt är vårbudgeten och vårändringsbudgeten – framför allt den senare innehåller det konkreta och matnyttiga – just till för att justera och finputsa, i huvudsak inom de ramar som budgetpropositionen anger.

Därmed får vi med höga klimatförhoppningar på regeringen ge oss till tåls dels till propositioner i sakfrågor, som infrastrukturen, dels till budgetpropositionen för 2022 som kommer i september.

– Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.