Borlänge Energis satsning på miljöinformation

Borlänge Energi satsade tidigt resurser på att minska kommunens sopberg genom att lära kommuninvånarna att källsortera. De informativa och praktiska insatserna resulterade i den så kallade Borlängemodellen. För både privatpersoner och företag har de miljömässiga vinsterna blivit stora.

Idag har hanteringen av farligt avfall högsta prioritet och målsättningen för Borlänge Energi att alla produkter som innehåller farligt avfall till 2005 ska insamlas till 100 procent och att 85 procent av soporna ska återanvändas. Idag samarbetar Borlänge och Falu kommun och de har tillsammans tagit fasta på delmålen i Miljöbalken om avfallshanteringen. Mitt emellan de två kommunerna finns en gemensam återvinningsstation, Fågelmyran.

– Miljöstationernas tid är förbi, säger Bo Wallström informatör för Borlänge Energi och produktsamordnare för hushållsavfall. För att möta dagens miljökrav och tillmötesgå kunderna satsar Borlänge Energi på bemannade stationer. Det är ett komplement till hämtning av avfall vid dörren.

Förberedande miljöarbete

I Borlänge har miljöarbetet pågått sedan slutet av 70-talet. En komposteringsanläggning sattes i bruk 1979. Tyvärr var avfallet i anläggningen omöjligt att använda på grund av för höga halter tungmetaller.

– Vi insåg att det inte gick att blanda olika avfall, eftersom slutprodukten innehöll för höga halter av tungmetaller, säger Bo Wallström. Det resulterade i att vi i mitten på 80-talet gick ut till kommuninvånarna och informerade om hur viktigt det är att separera avfall.

Avfallstyperna indelades i tre kategorier, bränn- och komposterbart och deponirester. För papper och glas fanns det redan miljöstationer uppställda runt om i kommunen.

I ett mindre bostadsområde gjordes nu ett test med avfallshantering. Resultatet blev positivt och låg sedan som underlag för den kommunala hanteringen av avfall som Borlänge Energi lade fram till kommunfullmäktige. I april 1993 fattades det politiska beslutet att hela kommunen skulle följa en avfallsplan.

Skapar möjligheter

Fullmäktiges beslut blev upptakten till ett mer omfattande informationsarbete. Borlänge Energi skulle nu möta alla kommunivånare, både de boende och de som var verksamma inom olika näringar.

– Vi arbetade utifrån det personliga mötet. Om sortering av avfall skulle bli en naturlig del i människors vardag kunde inte Borlänge Energi vara anonymt, berättar Bo Wallström. Vi valde först ett område med blandad bebyggelse, med hälften villor och hälften flerfamiljshus. Vi bjöd in till informationsträffar i olika samlingslokaler. Vår uppgift var att informera om avfallshanteringen och samtidigt få igång en dialog om avfall och miljö för att vi alla skulle sträva mot ett gemensamt mål. Tre informatörer var ute bland kommuninvånarna fyra dagar i veckan.

Borlänge Energis fortsatta miljöarbete inriktades därefter på företag och industrier.

– Det var viktigt med noggranna genomgångar av materialströmmarna. På många företag bestod vårt arbete av att identifiera avfallens art, säger Bo Wallström

Omfattande satsningar idag

Under tiden informationsarbetet pågick hade både ny teknik och den nya återvinningsanläggningen, Fågelmyran möjliggjort omvandling av komposterbart material till biogas. Ett komplett källsorterings- och avfallsbehandlingssystemet var nu i fullt bruk.

Det omfattande informations- och kampanjarbete Borlänge Energi utfört har haft stor betydelse för att alla led skulle fungera tillfredsställande. Även lärare och elever på förskolor, grundskolor och kommunens gymnasieskolor har varit delaktiga i arbetet med att få miljön och sophanteringen att fungera. Exempelvis har förskolebarnen genom åren deltagit i sakletardagar. Informativa arbetshäften om miljö har delats ut till grundskolor. Gymnasieelever har varit välkommen att praktisera på Borlänge Energi.

Informationsarbetet fortsätter och är nu inriktat på att allt material som lämnas till återvinningsanläggningarna ska vara av hög kvalitet för att eliminera driftsproblem. Målet är att miljödeponierna ska genomgå miljöprövning och klara ställda miljökraven. Fortfarande ligger Borlängemodellen i fronten för ett kvalitativt miljöarbete. En 100-procentig insamlingnivå av farligt avfall hägrar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.