Lönsamt miljöarbete hos Norrtelje Elektronik

Det är i många fall lönsamt för företag att satsa på återvinning. På Norrtelje Elektronik har man under flera år, trots snabb tillväxt, kunnat minska förbrukningen av lödpasta och tenn proportionellt och härigenom sparat pengar.

På kontraktstillverkaren Norrtelje Elektronik, som bland annat gör kretskort, var man tidigt ute med att se potentialen och möjligheterna i en medveten miljöstrategi. Efter att 1995 ha certifierat sig enligt kvalitetssystemet ISO 9002 valde de därför, trots att det inte fanns några kundkrav, att 1997 också certifiera sig enligt ISO 14001, som första företag i Sverige inom elektronikbranschen och som ett av de 100 första företagen i landet.

Över förväntan

– Vi var övertygade om att satsningen på miljö skulle kosta pengar, berättar IngaBrita Mörch, som är miljöansvarig. Men resultatet blev det omvända.

Faktum är att avfallskostnaderna under de första åren sjönk i kronor räknat trots att företaget finns med på Svenska Dagbladets lista över Sveriges snabbast växande företag.

– I och med att vi drog igång vårt miljöarbete fick vi grepp om olika kostnader, exempelvis i termer av avfallskostnader samt kostnader för elförbrukningen vid exempelvis lödmaskinerna, berättar IngaBrita Mörch. Under perioden 1999 till 2000 kunde vi därför bland annat spara 100 000 kronor i elkostnader genom att de inte ökade proportionellt med tillverkningstakten, trots att vi arbetade femskift.

Avfallssortering är numera en självklarhet och det mesta sorteras, vilket sänker avfallsavgifterna. Man försöker också återanvända så mycket förpackningsmaterial som möjligt och mäter förbrukningen noga.

Minskad förbrukning

Samtidigt har de på Norrtelje Elektronik systematiskt försökt minska förbrukningen av miljöfarliga ämnen som lösningsmedel, tenn och lödpasta. Från 1998 till 1999 minskade förbrukningen av lödtenn med 25 procent och pasta med över 10 procent, trots att omsättningen under samma period ökade med 12 procent. Under 2000 har dock pastaförbrukningen ökat, om än betydligt mindre än tillväxten som legat på 63 procent. Däremot är tennförbrukningen oförändrad.

Tennet, som leder ström och som används för att fästa elektronikkomponenter, har höga krav på renhet. Det är genom bättre skötsel och utnyttjande av maskinparken, samt genom ett aktivt arbete med maskininställningarna som man minskat slagget och bättre utnyttjar tennet. På samma sätt har planering och långa tillverkningsserier medfört att förbrukningen av pasta inte ökat i samma takt som tillväxten.

Mäter allt

En bärande del i företagets miljöarbete är att mäta all förbrukning. Det kan exempelvis handla om förbrukningen av just pasta och tenn eller av kemikalier, vatten och el. Transportarbetet mäts också.

– Jag vet inte om andra företag mäter lika noggrant som vi, men det känns skönt att ha full kontroll över vad vi förbrukar, konstaterar IngaBrita Mörch. Vi har också haft stor nytta av våra mätningar eftersom det kommit kundkrav på att redovisa våra mätningar på miljömålen varje kvartal. Dessutom underlättade det för oss när vi skulle inlämna rapport för anmälningsplikt, enligt den nya miljöbalken. Jag vet att andra företag har haft jättejobbigt att klara av dessa myndighetskrav.

En annan fördel av att ha varit tidigt ute är att krav från kunder på att de ska vara certifierade nu blivit vanligare. Själva kräver Norrtelje Elektronik att deras underleverantörer ska ha påbörjat arbetet med att införa ett certifieringssystem och att de ska ha miljöpolicy.

Skapat engagemang

IngaBrita Mörch menar att miljöarbetet ökat engagemanget hos deras rätt unga personal och pekar på att miljöarbetet bland annat skapat en värdegemenskap, samt gjort det lätt att anställa personal, eftersom de ser att företaget bryr sig om miljön.

– Vi arbetar i självstyrande projektgrupper och varje grupp har ansvar för sina miljöfrågor, berättar IngaBrita Mörch. Jag besöker sedan grupperna och hjälper dem som en rådgivare.

Ett problem när det gäller miljöarbete är att man ständigt måste gå vidare för vidmakthålla engagemanget. IngaBrita Mörch pekar på att det skiljer en del mellan att införa ett kvalitetssystem och ett miljöledningssystem. Kvalitetssystemet är mer strikt medan ISO 14001 öppnar för mer personligt tyckande och ställer större krav på fortsatt utveckling.

– Vi har haft ett enormt engagemang, men faktiskt tappat lite under hösten, konstaterar hon. En orsak är att arbetet med miljön kommit lite för långt bort från de anställda, beroende på att miljömålen, minskat tennslagg, pastaspill samt akutbud inte berör all personal. Nu ska vi sätta miljömål som ligger närmare personalen och som de kan påverka.

Hennes recept är att ta nya roliga grepp, inte att skälla. Enligt planerna ska de bland annat starta ett samåkningsprojekt och försöka minska mängden brännbart avfall.

– Jag kommer att ta hjälp av min personal för att komma vidare, säger IngaBrita Mörch. De självstyrande grupperna ska själva få ansvara för våra miljömål och tävla med varandra.

IngaBrita Mörchs tips för ett bättre miljöarbete:

• Börja med att läsa miljöstandarden ordentligt och sätt dig in i de 52 skall-kraven. Då blir det lättare att komma igång med certifieringsarbetet.

• Använd dig av personalen.

• Försök ständigt hitta på nya metoder för att hålla igång miljöarbetet. Sätt upp miljömål som ligger nära personalen så att engagemanget hålls vid liv.

• Glöm inte att miljöarbetet inte bara handlar om att uppfylla kundkrav utan också görs för personalen och att de upplever att miljöförbättringarna är ett resultat av det arbete de lägger ner.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.