-->

Rekordminskning av växthusgasutsläpp i Sverige

Utsläpp Sveriges växthusgasutsläpp minskade med nära sju procent under förra året jämfört med år 2019. En tydlig minskningen står transportsektorn för, som en följd av minskat resande under pandemin.

Rekordminskning av växthusgasutsläpp i Sverige
Klimatutsläppen från den svenska ekonomin minskade.

Under onsdagen publicerade både SCB och Naturvårdsverket statistik över Sveriges utsläpp av växhusgaser under 2020.

Fakta

Skillnaden mellan statistik från SCB och Naturvårdsverket

  • Statistiken från Naturvårdsverket omfattar utsläpp av växthusgaser från svenskt territorium även kallad territoriell statistik.
  • Statistiken från SCB omfattar utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar från Sveriges ekonomi, även kallad statistik med produktionsperspektiv.
  • Den territoriella statistiken räknar de utsläpp som skett inom Sveriges gränser.
  • Statistiken med produktionsperspektiv utgår från svenska ekonomiska aktörers utsläpp oavsett var i världen utsläppen sker.
  • Dessa olika principer leder till skillnader i utsläppsnivåer för respektive statistik. Då statistiken med produktionsperspektiv inkluderar vissa utsläpp från internationella transporter, vilket den territoriella statistiken inte gör, visar statistiken med produktionsperspektiv typiskt större utsläpp än den territoriella.

Källa: SCB

Siffrorna, som ännu är preliminära, visar att Sveriges territoriella totala utsläpp under 2020 var 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär således en minskning med 6,8 procent jämfört med år 2019.

– Det är en rekordminskning som ligger i linje med vad som skulle behövas i snitt varje år för att Sverige ska klara målet till 2045. Men minskningarna är till stor del en följd av pandemin och andra tillfälliga händelser, vilket inte är en hållbar väg för samhället, säger Anna-Karin Nyström, chef för Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Coronapandemin bakom rekord minskning

Coronapandemin är en delvis förklaring till minskningen eftersom den kommit att påverka branscher med stor utsläpp.

Järn- och stålindustrin, som under 2020 fick stänga stora delar av sin verksamhet, minskar sina utsläpp med 13 procent.

Att allt fler stannade hemma som följd av reserestriktioner syns också i statistiken.

Transportsektorn står för en minskning på totalt 5,3 procent. Både personbilar och inrikesflygade minskade sina utsläpp med 0,6 respektive 0,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Väderberoende minskning inom el- och fjärrvärme

El- och fjärrvärmesektorn var den bransch som hade störst procentuell minskning med 23 procent.

Här är det inte pandemin som är den stora förklaringen utan istället det milda vädret under året och även den ökade takten på utfasningen av fossila bränslen.

Sveriges BNP föll

De totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi uppgick till 49,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020, vilket är en minskning med tio procent jämfört med 2019.

Det var inte bara utsläppen av växthusgaser som reducerades under 2020, utan även Sverige BNP minskade med 2,8 procent enligt statistik från SCB.

Stor minskning i hela EU

Nyligen presenterade även Eurostat, EU:s statistikmyndighet, siffror över utsläppen av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen på EU-nivå.

Statistiken visar att även utsläppen inom EU minskade med tio procent, jämfört med år 2019. Grekland och Estland stod för den största minskningen medan Malta och Ungern stod för den minsta.

Här kan du ta del av Naturvårdsverkets statistik och av SCB:s statistik.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.