Nulägesrapport blev drivkraft i hållbarhetsarbetet

Från tidningen Från punktinsatser till en heltäckande hållbarhetsstrategi. På mindre än ett år har Kraftringen integrerat hållbarhet i affären. Nulägesrapporten blev avstampet som fick med alla på resan.

Nulägesrapport blev drivkraft i hållbarhetsarbetet

2012 stod det som idag är energikoncernen Kraftringen inför stora förändringar. 17 verksamheter inom områden som el, värme, kyla, gas och fiber skulle samlas inom varumärket Kraftringen med nu vision, affärsidé och gemensam ledning och styre.

I den vevan rekryterades koncernens nuvarande hållbarhetsstrateg Katarina Skalare in i företaget. Den genomgång som gjorts hade nämligen visat att hållbarhet var en grundläggande pusselbit när det kom till verksamhetens framtida utmaningar. I den nya affärsidén låg att bli en ledande part i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Men där var man inte alls och Katarina Skalares första uppgift på jobbet blev att ta fram en hållbarhetsstrategi som skulle integreras i den koncernövergripande affärsplanen.

Började med nuläget

kraftringenKatarina Skalare började med stöd av en projektgrupp att kartlägga nuläget. Hon genomförde en extern kartläggning av megatrender kopplade till hållbarhet som sedan bröts ned till trender i företagsvärlden. Kraftringen benchmarkade mot konkurrenter och tittade på företag som lyfts fram som särskilt duktiga. De genomförde intressentdialoger med kunder, samarbetspartners och myndigheter och tittade på nuvarande och kommande lagstiftning. Katarina gick igenom interna styrdokument som affärsplaner, prioriteringar och policys och pratade med styrelse, ledning och alla nyckelpersoner som hade specialistkunskap kopplat till hållbarhet.

Resultatet blev en tjock nulägesbeskrivning på 25 A4-sidor som totalt tog fyra månader och mellan 700–800 timmar att genomföra.

– Det som är unikt med vår hållbarhetsstrategi är att verksamheten varit så delaktig och att vi verkligen gjorde en heltäckande kartläggning av var vi stod just då, säger Katarina Skalare.

Väsentlighetsanalys

Nästa steg blev att genomföra en väsentlighetsanalys.Hållbarhet kan innefatta så mycket, vad i allt detta var viktigast för Kraftringen? Man valde ut fem fokusområden där miljö är ett av dem. På miljöområdet valdes företaget ut tre mål: att jobba för en fossilfri produktion, energieffektivitet och biologisk mångfald. En gapanalys gjordes i nästa steg för att identifiera gapet mellan nuläge och målbild. Utifrån det formulerades strategi, handlingsplan och delmål. Kraftringen har exempelvis som mål att produktionen ska vara helt fossilfri till 2020 och under 2015 kommer man att ta fram mål och mätetal för energieffektivisering och biologisk mångfald.

Strategin blev färdig hösten 2014 och aktivitetsplanen ligger nu från 2015 fram till 2018.

Katarina Skalare tycker att omstyrningen hittills har fallit i mycket god jord. Att det blivit så har flera orsaker. En av dem är att hållbarhet inte längre är ett separat spår utan får ta tid och kraft från hela organisationen. Det operativa arbetet är utspritt, Katarinas roll är att koordinera, driva och följa upp. Styrelse och ledning har också varit involverade i resan från start. Redan tredje veckan på jobbet presenterade Katarina Skalare hållbarhetsprocessen för styrelsen och en projektplan förankrades i ledningsgruppen som blev uppdragsgivare för arbetet.

– Alla mål och aktiviteter har idag en ansvarig i ledningsgruppen, det finns inte en enda aktivitet som saknar ansvarig, konstaterar Katarina Skalare.

Dessutom ska ett hållbarhetsråd inrättas, ett tvärfunktionellt forum med uppdrag att driva, samordna och följa upp. Här ingår personer med mandat att fatta beslut och driva på. Linjecheferna ansvarar för implementeringen i den egna verksamheten och varje medarbetare har ett personligt ansvar för att agera i enlighet med företagets hållbarhetsmål, uppförandekod och värdegrund.

Nulägesanalysen viktig

_dsc3308Att Kraftringen genomförde en ordentlig nulägesanalys har varit en väldigt bra utgångspunkt, enligt Katarina Skalare. Genom att luta sig mot den har hon kunnat förklara strategin för medarbetarna, vad hållbarhet betyder för intressenterna, hur den kommande lagstiftningen ser ut, hur omvärldstrender påverkar Kraftringen, helt enkelt varför detta är viktigt.

– Nulägesrapporten blev en enorm drivkraft, att förankra gick förvånansvärt snabbt. Ingen kan ifrågasätta våra mål och vår handlingsplan. Vi ser var det glappar och var vi behöver skärpa till oss om vi ska ta en ledande position, säger Katarina Skalare.

Nu börjar arbetet med att implementera hållbarhetsstrategin. Alla medarbetare ska få utbildning, strategin ska brytas ned i personliga delmål.

– Detta har skapat en wow-känsla som väcker stolthet, det finns ett sug och en efterfrågan i organisationen efter att få veta hur jag personligen kan bidra. Det ska vi nu hjälpa medarbetarna med genom att sätta upp personliga mål, säger Katarina Skalare.

 

Fakta

Katarina Skalares tips:

  • Gör en ordentlig nulägeskartläggning och låt det få ta tid även om organisationen är otålig. Det blir ett ovärderligt stöd. 
  • Förankra i ledning och styrelse redan från start. De ska vara din uppdragsgivare. 
  • Jobba inte med pekpinnar utan förklara varför detta är viktigt. Jag börjar i megatrenderna och tar med mina kollegor på en fiktiv jorden runt resa där jag förklarar vilka krav som kommer att ställas på oss i framtiden. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.