Miljöbalkskommittén föreslår nya bestämmelser om miljökvalitet

Miljöbalkskommittén har överlämnat sitt tredje delbetänkande, "Bestämmelser om miljökvalitet" till miljöminister Lena Sommestad. I delbetänkandet föreslås nya bestämmelser kring miljökvalitetsnormerna i miljöbalken.

Traditionellt har mycket av miljövårdsarbetet i Sverige varit inriktat mot störningskällorna. Det är effektivt för att minska utsläpp och andra störningar från stora punktkällor men fungerar sämre eller inte alls när det är fråga om många små källor eller diffusa utsläpp. Idag har belastningen från de stora punktkällorna minskat, samtidigt som betydelsen av de många små och de diffusa källorna ökat. Därför ställs det nya krav på miljöarbetet och det regelsystem som skall stötta arbetet. Det finns behov av att utveckla arbetsmetoder som inriktas mot förhållandena i miljön och den miljökvalitet som är önskvärd att nå.

Samma regler

Meningen är att de nya reglerna ska vara kopplade till de regler som redan finns i balken och som är inriktade på individuella störningskällor. Förslagen innebär att bestämmelserna om miljökvalitet utformas så att de kan tillämpas så lika som möjligt för både vattenkvalitet, luftkvalitet och andra omgivningsförhållanden. Men de regler Miljöbalkskommittén föreslår innebär också att det ska var möjligt att fastställa olika slag av bestämmelser om vilken miljökvalitet som ska uppnås till en viss tidpunkt. Det kan gälla sådana miljökvalitetsnormer för luft som finns idag, men även sådana kemiska och ekologiska mål för vattendrag som skall ingå i det nya ramdirektivet för vatten.

Åtgärdsprogram

Om miljökvaliteten, är sådan att målen inte kan klaras, skall det upprättas åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen skall fungera som strategiska planeringsinstrument som kan omfatta åtgärder av många olika slag. Kommuner och myndigheter måste följa programmen, men de kommer normalt inte att vara direkt bindande för dem som påverkar miljökvaliteten. Åtgärdsprogrammen skall tas fram i en process som liknar den som gäller för framtagande av planer enligt plan- och bygglagen och som ställer krav på samråd med myndigheter, kommuner, organisationer, allmänhet och andra som berörs.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.