Krönika: Vad handlar debatten om gas och kärnkraft i taxonomin om?

Krönika "Gas och kärnkraft anses hållbart" och "EU-kommissionen klassar kärnkraft och naturgas som grön energi" är nyhetsrubriker man kunde läsa tidigare i våras, men nu har några utskott i EU-parlamentet röstat nej till taxonomiförslaget. I början på juli avgörs frågan slutgiltigt. Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP, reder ut vad debatten handlar om.

Krönika: Vad handlar debatten om gas och kärnkraft i taxonomin om?
Johanna Lundgren Gestlöf, SPP, förklarar debatten om kärnkraften och taxonomin i en krönika. Foto: Jonas Eng

Taxonomin är ett verktyg framtaget av EU för att klassificera vad som är miljömässigt hållbart i olika sektorer. Det huvudsakliga syftet är att styra investeringar i en mer hållbar riktning, och att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika hållbara investeringar.

Sedan årsskiftet kan man ”slå upp” i taxonomin på vilket sätt ett företags verksamhet är hållbar inom 170 ekonomiska aktiviteter, såsom att bygga eller renovera fastigheter, producera cement eller tillverka bilar.

Exempelvis kan man slå upp i taxonomin att det är miljömässigt hållbart att tillverka bilar som inte har några koldioxidutsläpp, såsom elbilar. Denna del beslutades förra året, började gälla vid årsskiftet och täcker aktiviteter i sektorer som står för ungefär 80 procent av de direkta utsläppen i EU.

EU-kommissionen utökade taxonomin

Det som tillkom tidigare i vår är ett förslag från EU-kommissionen att man även ska kunna slå upp vad som är miljömässigt hållbart inom energiproduktion av naturgas och kärnkraft.

Det innebär inte att all verksamhet som sysslar med detta är miljömässigt hållbar, utan det finns liksom för alla andra aktiviteter i taxonomin olika gränsvärden som man måste klara. Exempelvis måste det finnas en plan för slutförvar för radioaktivt avfall från kärnkraft. För naturgas måste energiproduktionen ersätta befintliga anläggningar som använder olja eller kol, och senast 2035 byta till att använda förnybar gas.

Expertgruppen uteslöt naturgas och kärnkraft

Det ursprungliga taxonomiförslaget togs fram av en grupp bestående av bland annat forskare och experter. EU-kommissionen gjorde därefter några förändringar som EU-parlamentet i höstas röstade igenom, men i grunden var den taxonomi som började gälla vid årsskiftet baserad på expertgruppens förslag. I deras förslag fanns inte någon möjlighet för kärnkraft och fossil naturgas att klassas som hållbar.

Redan då fanns dock kritik mot hur olika intressen återspeglades i både expertgruppen och i EU-kommissionens slutgiltiga förslag.

Kritiken har växt i styrka

Fakta

Krönika

Detta är opinionsmaterial. Skribenten står själv för de åsikter som framförs i artikeln.

Denna kritik har eskalerat i och med det senaste förslaget på tillägg av kriterier för naturgas och kärnkraft. Kritiker i sak menar att fossil naturgas och kärnkraft aldrig kan vara hållbart, vilka gränsvärden man än klarar av. Därtill finns mycket kritik kring hur själva processen har gått till. Förespråkare menar istället att dessa tekniker är avgörande för en snabb omställning bort från ännu värre fossila råvaror såsom olja och kol.

Det är länder som förespråkar kärnkraft, med Frankrike i spetsen, som har gjort upp med länder som förespråkar naturgas, såsom Polen, om att lägga fram det här nya förslaget.

EU-parlamentet förväntades rösta för

EUs egna expertgrupper har varit kritiska, liksom många andra länder. Dock har det inte verkat som att det finns tillräckligt med motståndare i EU-parlamentet för att stoppa förslaget när det ska upp till omröstning i juli.

Mycket pekar fortfarande på att tilläggen i taxonomin kommer gå igenom parlamentet

Men under tisdagen röstade två utskott i parlamentet – miljö och ekonomi – faktiskt nej till förslaget. Mycket pekar fortfarande på att tilläggen i taxonomin kommer gå igenom parlamentet, men mycket diskussioner pågår och det blir väldigt spännande att se om tillräckligt många har bytt fot för att stoppa förslaget om ett par veckor.

Konsekvenserna oklara

Exakt vilka konsekvenser taxonomin kommer att få i praktiken är ännu oklart. Ökade investeringar i förnybart skedde redan innan taxonomin.

Det finns inget tvång att bara investera i verksamheter i linje med taxonomin, och inget tvång för verksamheter att klara några gränsvärden. Det finns inte heller något som hindrar Frankrike, Polen eller andra länder från att fortsatt investera i kärnkraft och gas även om de inte kommer med i slutversionen av taxonomin.

Diskussionen negativ för förtroendet

Klart är väl ändå att den intensiva debatt som pågår nu påverkar förtroendet för taxonomin negativt, och att det nya förslaget ökar komplexiteten i en redan svårgenomtränglig lagstiftning ytterligare. Därför är jag orolig att taxonomin åtminstone inte får önskvärd effekt, men vi får återkomma med en analys av det längre fram.

– Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef SPP

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.