Gör ett aktivt taxival!

Bara tre procent av företagen har en miljöpolicy som inkluderar taxiresor. 97 av 100 företag missar en viktig möjlighet att minska sin klimatpåverkan och bidra till att ställa om biltrafiken!

Gör ett aktivt taxival!

En taxi kör i snitt 10 000 mil per år, mot privatbilisternas genomsnitt på drygt 1 500 mil. Vad taxi gör, har alltså stor betydelse för miljön – och vad taxi gör beror i stor utsträckning på vad kunden önskar. Särskilt lyhörda är taxibolagen naturligtvis för storkundernas önskemål. Därför är det tråkigt att bara tre av hundra företag har en miljöpolicy som inkluderar taxiresor, enligt Miljö & Utvecklings granskning. Det bör alla ha!

Allt fler företag vill vara goda föredömen i miljö- och klimatarbetet. Dessa företag minskar klimatpåverkan från sin egen verksamhet, bland annat med ett snabbt och storskaligt byte till miljöbilar, och ser till att produkterna de erbjuder har en allt lägre klimatpåverkan. Men taxiresorna utgör i detta sammanhang tyvärr en blind fläck. Nästan alla företagen ser fortsatt ensidigt taxi som en kostnadsfråga, istället för en möjlighet att utveckla det egna miljöarbetet.

Transporternas klimatpåverkande utsläpp måste minska – och bytet till biobränslen är en central del av detta. För privatpersoner finns en miljöbilspremie och statliga myndigheter har krav på sig att till minst 85 procent köpa och leasa miljöbilar. Men för taxibranschen är incitamenten svaga eftersom offentlig sektor alltför sällan begär miljötaxi när de upphandlar färdtjänst och skolskjuts och privatpersoner tar oftast oreflekterat första lediga taxi.

Vi har beslutat att ha 80 procent miljöbilar i vår taxiflotta senast år 2010 och har redan nått den nivån i delar av landet. Men för att taxibranschen skall kunna bidra till riksdagens beslut att radikalt minska klimatpåverkan, måste det finnas en tydlig och växande marknad för miljötaxi.

För att stimulera framväxten av miljötaxi har vi tagit fram en standardmall för en taxipolicy, färdig att användas av företag, myndigheter och organisationer som vill göra ett aktivt miljöval vid sina taxiresor. Policyn slår fast vikten av att prioritera miljötaxi och kollektivtrafik framför resor i egen bil. När taxi anlitas, ges förtur åt taxibolag med en hög andel miljöbilar som drivs biogas, etanol eller hybridteknik. Miljöbilar efterfrågas vid beställning av taxi, liksom ett aktivt miljöval när taxi tas ”på gatan”.

Taxipolicyn finns tillgänglig på vår webbplats och är fri att användas av såväl våra konkurrenter som av företag som väljer att anlita andra taxibolag. Det får vi godta, målet är att få till stånd en snabb omställning till miljövänligare taxi.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.