BI föreslår miljöavgift för energitunga byggnader

Sveriges Byggindustrier föreslår en ny tillkommande miljöavgift för byggnader med hög energianvändning. Idén är att miljöavgiften förs till en investeringsfond för energieffektiviserande åtgärder. Från investeringsfonden ska fastighetsägare kunna låna till attraktiv ränta för åtgärder som identifierats i samband energideklarationen.

Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, framhåller att en sådan lösning skulle öka nyttan med energideklarering av byggnader och därmed öka fastighetsägarnas intresse av att presentera lönsamma åtgärdsförslag. Fondalternativet skapar dessutom långsiktighet i systemet och underlättar beslutsprocesserna.

– Bostadsbeståndet och inte minst miljonprogrammet står inför ett renoveringsbehov och byggbranschen befinner sig i en lågkonjunktur. Det förra riskerar byggnaders värde och funktion samt människors boendemiljö och hälsa. Det senare riskerar att urholka branschen på kompetens. Det är i samhällets intresse att finna incitament och styrmedel för att behålla personal och kompetens i byggsektorn och samtidigt bidra till en hållbar utveckling, säger Björn Wellhagen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.