Ta kontroll över dina kemikalier

Många företag har stora brister när det gäller kemikaliehantering. Arbetet upplevs ofta som resurskrävande och krångligt. Men det finns metoder som kan förenkla arbetet och göra kemikaliehanteringen säkrare.

För drygt ett år sedan genomförde Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket en gemensam inspektion av 48 arbetsplaster runt om i Sverige. Företagen fanns inom tillverkningsindustrin, byggbranschen och billackering. Resultatet visade på stora brister i företagens kemikaliehantering. En av bristerna fanns i hanteringen av säkerhetsdatablad och riskbedömningar utifrån dessa. Många företag hade gammal eller otillräcklig dokumentation om kemikalierna.

– Det finns stora brister på de flesta företag. Jag skulle vilja påstå att minst åtta av tio av de företag som vi har kontakt med har stora brister i sin kemikaliehantering, säger Dennis Axelsson på Intersolia AB, som är ett av de företag som erbjuder webbaserade kemikaliehanteringssystem.

Pärmar på hyllor

Kemikaliehanteringssystem kan vara en metod för att förbättra arbetet med säkerhetsdatablad och riskbedömningar.

– Normalt brukar företag ha sina säkerhetsdatablad i en pärm som står inne hos en arbetsledare eller miljöansvarig och då är det väldigt svårt att både få ut informationen till användarna och hålla den aktuell och uppdaterad, säger Dennis Axelsson.

Både miljöbalken och arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivarnas kemikaliehantering. Dennis Axelsson menar att många företag uppfyller kraven i miljöbalken men att man nästan helt försummar arbetsmiljölagarna.

– De flesta anger tidsaspekten som ett viktigt argument till varför de inte uppfyller lagens krav på säkerhetsdatablad och riskbedömningar.

Central databas

Kemikaliehanteringssystem är, enligt Dennis Axelsson, effektivt för såväl företag med bara mellan 30 och 40 produkter, som för företag med flera tusen olika produkter. Databasen är sökbar och kan om man har ett väldigt stort antal produkter förses med streckkodsläsare för att göra informationssökningen effektivare.

Principen för webbaserade kemikaliehanteringssystem är att informationen samlas i en central databas som kontinuerligt uppdateras, som är tillgänglig för användarna och som gör administrationen enklare.

– Det tar ungefär en vecka av intensivt arbete för att lägga in informationen i systemet men sedan behöver man bara hålla det uppdaterat. Men efter inventeringen finns det mycket tid och pengar att spara för användaren eftersom arbetsinsatsen då är mycket lite, berättar Dennis Axelsson.

Produktregister

Systemet innehåller säkerhetsdatablad och skyddsblad, som är mer användaranpassad information utifrån säkerhetsdatabladen. I databasen har man ett produktregister som innehåller information om alla produkter som kan orsaka miljöbelastning eller medföra en olycksrisk. Intern produktinformationen fylls kontinuerligt på av arbetsledningen. Den interna informationen i databasen kan också gälla exempelvis begränsningar för användningen på vissa avdelningar eller förbrukning. Men informationen kan också vara extern. Externt handlar det om exempelvis varuinformationsblad från leverantörer.

Riskbedömningar

I kemikaliehanteringssystemet kan man också enkelt göra riskbedömningar för sina produkter. Det gör man bäst genom att någon som verkligen arbetar med produkterna i verksamheten är med och bedömer sannolikheten för, och konsekvenserna av, en eventuell olycka.

– Trots att det enligt lag är arbetsgivarens ansvar så vill jag påstå att riskbedömningar till 90 procent aldrig görs av företagen, säger Dennis Axelsson. De tycker helt enkelt att det tar för mycket tid.

Men utifrån riskbedömningen kan man sedan vidta åtgärder för att minimera risken för olyckor och satsa på de produkter som verkligen medför stora risker.

– Åtgärderna kan man föra in som lokal information på säkerhetsdatabladen, berättar Dennis Axelsson.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter