Så påverkar vår kost miljön

Livsmedel Våra kostvanor påverkar miljön, men medan viss kost ger mindre växthusgaser kan samma diet skapa problem på annat håll, enligt forskning från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Så påverkar vår kost miljön
Shutterstock

Forskarna har undersökt hur olika kostvanor påverkar miljön. Matproduktion står för 20-30 procent av de svenska växthusgasutsläppen men våra kostvanor påverkar miljön på flera olika sätt. 

Effekt av ändrad kost

I studien har man tittat på vilka effekter ett antal förändringar i kosten skulle ha på miljön, som ökad konsumtion av ekologisk mat, svenskodlad mat, minskat intag av kött och en diet som bygger på Livsmedelsverkets rekommendationer.

De olika alternativen har sedan analyserats utifrån kategorierna: utsläpp av växthusgaser, humantoxicitet, ekotoxicitet, försurning, övergödning, markanvändning och biologisk mångfald.

Detta är vad forskarna kommit fram till:

  1.  Att öka andelen ekologisk mat från dagens siffra, som är mindre än fem procent av konsumtionen, till 20 procent år 2020 ger ingen större effekt på utsläppen av växthusgaser, däremot minskar toxiciteten för människor och miljö. Om all mat som konsumeras i Sverige däremot skulle produceras genom ekologiska odlingsmetoder skulle utsläppen av växthusgaser och risken för skador på den biologiska mångfalden minska. Men ekologiska produktionsmetoder kan också leda till ökad övergödning och försurning, och dessutom ökad markanvändning på grund av minskad avkastning.
  2.   Att minska köttkonsumtionen leder till stora minskningar i nästan alla kategorier av miljöpåverkan. En helt vegetarisk kost ledde i studien till stora minskningar i utsläppen av växthusgaser; men toxiciteten för ekosystemet och humantoxicitet visade sig öka till följd av en ökad konsumtion av grönsaker som innehåller bekämpningsmedel.
  3. Att öka andelen svenskodlad mat kan leda till minskad miljöpåverkan i alla kategorier, men begränsningar i odlingssäsong och tillgänglighet av vissa livsmedel gör att minskningen bara blir liten. Vi har helt enkelt inte tillräckligt mycket svenskproducerad mat för att öka den här kategorin, växtsäsongen är för kort och vi har inte heller klimat för att producera viss mat. 

  Här hittar du rapporten

Läs mer: Lista: 9 miljöfrågor som det nya EU-parlamentet ska hantera

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.