Rickard Nordin (C): Att reformera och modernisera svensk miljölagstiftning är helt nödvändigt

Valet 2022 Moderniserad miljölagstiftning, översyn av vattentjänstlagen och en fördubbling av både elproduktion och biodrivmedel. Det är några av Centerpartiets alla förslag inom miljöområdet som listas i Miljö & Utvecklings valenkät inför riksdagsvalet.

Rickard Nordin (C): Att reformera och modernisera svensk miljölagstiftning är helt nödvändigt
Richard Nordin (C). Foto: Pressfoto.

1. Vilka förändringar vill ni genomföra vad gäller miljöskatter?

Vi vill fortsätta utveckla den gröna skatteväxlingen i riktning mot en starkare miljöstyrning och färre rent fiskala inslag i syftet att miljöskatterna leder till sänkta utsläpp och förbättrad resurseffektivitet utan att branschernas konkurrenskraft begränsas. Direkt miljöskadliga material och kemikalier bör förbjudas eller fasas ut istället för att beskattas.

Fakta

Miljö & Utvecklings valenkät 2022

Alla riksdagspartier har fått svara skriftligt på samma fem frågor om miljöpolitik. Vi publicerar svaren i den ordning partierna sitter i kammaren, från vänster till höger. Publiceringarna sker löpande under veckorna fram till Almedalen. De fem frågorna är: – Vilka förändringar vill ni genomföra vad gäller miljöskatter? – Har ni förslag till ny miljölagstiftning, i så fall vilken? – Hur ser ni på energiförsörjningen – hur tänker ni lösa den på fem års sikt? 15 års sikt? – Kommer ni att stötta kommunerna i deras hållbarhetsarbete – i så fall hur? – Vilka förslag vill ni driva för att rädda Östersjön?

Till exempel vill vi att skatten på plastpåsar ska ses över och differentieras för att göra skillnad på plaster från fossila insatsvaror kontra biobaserade eller återvunna insatsvaror då det kan sänka plastpåsarnas klimatavtryck sett över hela livscykeln. Den nuvarande utformningen på skatten på kemikalier i både elektronik och kläder behöver ses över i grunden då den miljöstyrande effekten är marginell eller obefintlig samtidigt som de missgynnar svenska företag och hämmar cirkularitet och återbruk. Vi vill utreda möjligheten att helt avskaffa avfallsskatten (deponiskatten) då den inte speglar dagens tekniska återvinningsmöjligheter. Vi vill också förändra biljettskatten på flyget så att den baseras på det fossila innehållet av kol – på så sätt blir den mer uppmuntrande till initiativ för att minska klimatpåverkan på flyget.

2. Har ni förslag till ny miljölagstiftning, i så fall vilken?

Mycket av den miljölagstiftning vi har i Sverige härrör från en tid då samhället och tekniken såg väldigt annorlunda ut. Den bygger i flera hänseenden på gamla sanningar och föråldrade strukturer. Att reformera och modernisera svensk miljölagstiftning är helt nödvändigt för att släppa loss den fulla potentialen i den miljöteknik som nu utvecklas, utan att göra avkall på skyddet av värdefull natur eller människors hälsa.

Vi vill se över det kommunala avfallsmonopolet och utreda hur fler marknadsaktörer kan bli en del av samhällets avfallshantering. Vi vill utreda långsiktiga alternativ till avfallshierarkin, lagstifta om att kvaliteten på en råvara ska föregå dess ursprung som styrande princip och införa nationella end-of-waste kriterier på en stor mängd materialslag. Det behövs omfattande reformer av miljöprövningen, inte minst en möjlighet att kunna väga in en verksamhets klimatnytta, minska antalet inblandade myndigheter, en reformering av teknikkraven och en översyn av Sveriges implementering av ett flertal EU-direktiv. Slutligen behövs en grundlig översyn av den svenska vattentjänstlagen i syfte att möjliggöra ytterligare finansieringskällor för att kunna minska en växande investeringsskuld.

3. Hur ser ni på energiförsörjningen – hur tänker ni lösa den på fem års sikt? 15 års sikt?

Centerpartiets mål är nettonollutsläpp till 2040 och ett helt förnybart elsystem till samma år. Vi måste alla – från politiker till företag och konsumenter – hjälpas åt för att snabbt öka vår produktion av klimatsmart energi. Infrastrukturen måste rustas för en snar framtid där bilar körs på el och biodrivmedel i stället för olja.

För att klara omställningen har vi lagt fram fler åtgärder som kan rusta vårt energisystem. Vi föreslår bland annat följande:

• Fördubbla elproduktionen

Centerpartiet vill att elproduktionen byggs ut motsvarande minst en fördubbling från i dag. Och det är bråttom: minst 100TWh ny kraft bör påbörjas innan 2024. Samtidigt måste myndigheterna planera för en kraftigt ökad produktion och användning – vi vill därför se ett planeringsmål för att elsystemet år 2030 ska kunna inrymma minst 330 TWh som också kan transporteras dit den behövs. Det innebär en fördubbling från idag.

• Bygg ut vindkraften

För att möjliggöra produktionsökningen behöver utbyggnaden av vindkraft på land och till havs accelerera till 2030. Genom att höja utbyggnadstempot i Sverige kan vi också förse Europa med mer förnybar el. Vi måste också öka effektiviteten i den befintliga kraftproduktionen, från såväl bio-, vatten- och kärnkraft, och möjliggöra en snabb utbyggnad av solenergin.

• Inför ett ersättningssystem

Politiken måste få med det svenska folket på den gröna omställningen. Därför vill vi omgående införa ett ersättningssystem likt det som finns i Finland. Det innebär att närboende, inte bara markägare, får ersättning när de påverkas av att exempelvis vindkraftverk byggs i närheten. Vi vill dessutom att Svenska kraftnät så fort som möjligt ger elkunder en återbäring på fjolårets skyhöga elpriser, som kan uppgå till så mycket som 12 miljarder kronor.

• Fördubbla produktionen av biodrivmedel

Vi vill också fördubbla produktionen av biodrivmedel till 2030. Sverige har ingen olja men vi har vår skog och vårt jordbruk, och genom att ta tillvara på restprodukterna kan vi minska beroendet av fossil energi.

4. Kommer ni att stötta kommunerna i deras hållbarhetsarbete – i så fall hur?

Ja. Centerpartiet anser att makten ska finnas så nära människor som möjligt. Därför är det viktigt att kommuner har stor befogenhet att påverka beslut i närområdet som är bra för kommunernas hållbarhetsarbete. Det kan handla om ökad befogenhet och inkomst från lokala trängselskatter, återbäring från fastighetsskatten från den lokala kraftproduktionen eller möjligheter att fatta beslut om differentierade parkeringsavgifter för att nämna några exempel.

5. Vilka förslag vill ni driva för att rädda Östersjön?

Vi vill ta i tu med övergödningen genom att göra en kraftfull satsning på lokala åtgärder inom jordbruket (LEVA-programmet), att restaurera och anlägga fler våtmarker (LOVA-bidraget samt anslaget till skötsel av värdefull natur), en storskalig upprustning av reningsverken så att de har möjlighet att även utvinna fosfor och kväve från avloppsströmmarna och inte bara rena det, snabba på miljöanpassningen av gamla avlopp genom att bredda det gröna avdraget till att även omfatta installation av moderna avloppsanläggningar, samt driva på för ett starkare regionalt samarbete och en utveckling av Östersjöstrategin när Sverige är EU-ordförande nästa år.

Vi vill se att Östersjön renas på kemikalier och skräp bland annat genom ett utvidgat ekonomiskt producentansvar på läkemedel, ett tillskott till det statliga saneringsanslaget, en striktare reglering av dumpningen av muddermassor, striktare regelverk kring utsläpp av skrubbervatten, ökade anslag till strandstädning och omhändertagande av övergivna fiskeredskap, samt ett effektivare omhändertagande av gamla dumpade skrotbåtar.

Beträffande fiskbeståndet i Östersjön vill vi se en utflyttad trålgräns till 12 nautiska mil, minskade fiskekvoter, ett reduktionsfiske på spigg, en snabbare omställning till mer skonsamma fiskeredskap och -metoder, en striktare reglering av bottentrålning i skyddade områden, verka för en hårdare efterlevnad av det europeiska utkastförbudet, samt en satsning på vattenbruk på land för att avlasta fiskbestånden i haven.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.