Helena Gellerman (L): Det måste bli tydligare att miljöorganisationer har rätt att överklaga beslut

Valet 2022 Liberalerna vill bland annat satsa på sol, vind och kärnkraft. När det gäller stöd till kommunerna menar partiet att statens viktigaste insats är forskning och att få regelverket på plats. Det svarar Liberalerna i Miljö & Utvecklings enkät inför riksdagsvalet i höst.

Helena Gellerman (L): Det måste bli tydligare att miljöorganisationer har rätt att överklaga beslut
Helena Gellerman (L). Foto: Pressbild.

1. Vilka förändringar vill ni genomföra vad gäller miljöskatter?

Miljöskatter är mest effektiva när de riktas mot det som är problemet, där skadliga utsläpp är det främsta exemplet. Men Liberalerna vill till exempel också se skatt på plast som tillverkas av fossil råvara. Ett annat exempel är att vi vill införa koldioxidskatt på odlingstorv som initialt skulle uppgå till 300 kronor per ton CO2, en fjärdedel av den fulla koldioxidskatten.

2. Har ni förslag till ny miljölagstiftning, i så fall vilken?

Fakta

Miljö & Utvecklings valenkät 2022

Alla riksdagspartier har fått svara skriftligt på samma fem frågor om miljöpolitik. Vi publicerar svaren i den ordning partierna sitter i kammaren, från vänster till höger. Publiceringarna sker löpande under veckorna fram till Almedalen. De fem frågorna är: – Vilka förändringar vill ni genomföra vad gäller miljöskatter? – Har ni förslag till ny miljölagstiftning, i så fall vilken? – Hur ser ni på energiförsörjningen – hur tänker ni lösa den på fem års sikt? 15 års sikt? – Kommer ni att stötta kommunerna i deras hållbarhetsarbete – i så fall hur? – Vilka förslag vill ni driva för att rädda Östersjön?

Vi vill göra ett antal förtydliganden för att göra tillståndsprocesser mer effektiva, rättssäkra och förutsebara. Det bör till exempel bli tydligare att miljöorganisationer har rätt att överklaga beslut och vad den rätten innebär. Det behöver också införas tidsfrister och symboliska överklagandeavgifter, allt för att få ordning på tillståndsprocesserna.

3. Hur ser ni på energiförsörjningen – hur tänker ni lösa den på fem års sikt? 15 års sikt?

All fossil energi ska bytas ut mot fossilfri. Det är sol, vind och kärnkraft som kan växa tillräckligt för att möta behovet. De har olika egenskaper och alla tre behövs. Då de alla producerar el behöver industrin och transportsektorn så långt det är rimligt elektrifieras. Produktionen, distributionen och användningen av el kommer minst att behöva fördubblas inom 20 år. Det är utmanande. Kraftsystemet måste under hela expansionen vara leveranssäkert och leverera kostnadseffektivt annars kommer inte elektrifieringen att bli av.

Hur mycket sol, vind respektive kärnkraft som kommer att behövas är i första hand en fråga för marknaden att lösa inom de ramar som ges av att systemet måste kunna leverera energi när och där människor behöver den.

4. Kommer ni att stötta kommunerna i deras hållbarhetsarbete – i så fall hur?

Det viktigaste bidraget från statens sida i kommunernas hållbarhetsarbete är att stödja forskning och att få på plats de lagar och regler som styr området, vare sig det gäller övergödning, biologisk mångfald, luftmiljöfrågor eller något annat.

Kommunerna har också en mycket viktig roll i elektrifieringen som är en förutsättning för klimatomställningen. Elektrifieringen innebär att ny infrastruktur i form av elnät, laddinfrastruktur och ombyggnader av industrier behöver komma på plats. Att kommunerna arbetar effektivt är en förutsättning för att omställningen ska kunna göras i tid.

5. Vilka förslag vill ni driva för att rädda Östersjön?

Det industriella fisket måste omedelbart begränsas mycket kraftigt eller till och med stoppas. Sverige bör agera ensidigt för att stoppa trålfiske nära kusten. Arbetet mot övergödningen måste fortsätta och bli effektivare. Det finns mycket kvar att göra i Sverige, men Liberalerna bevakar också att både övergödningen och fisket får den prioritet de förtjänar i EU:s arbete.

Liberalerna vill också se ökade insatser mot övergivna fiskeredskap, spökgarn, och skräp i haven framförallt då plast.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.