Naturvårdsverket: Mer måste göras för klimatet och den biologiska mångfalden

Miljömålen Ytterligare två svenska miljömål bedöms kunna nås. Men flera miljömål utvecklas i en negativ riktning. Det konstaterar Naturvårdsverket i sin fördjupade utvärdering av de svenska miljömålen, som genomförs vart fjärde år.

Naturvårdsverket: Mer måste göras för klimatet och den biologiska mångfalden
Foto: Adobe Stock

Naturvårdsverket följer vart fjärde år upp utvecklingen av de svenska miljömålen. Miljömålen har tidigare mätts mot 2020 som målår och det här är första gången som myndigheten utvärderar målen mot år 2030.

Den positiva i utvärderingen är att Naturvårdsverket ser att två ytterligare miljömål är nära att nås fram till år 2030. Sedan tidigare har målet om skyddande ozonskikt och målet om säker strålmiljö ansetts vara nära att nå. De nya målen som nu anses nära att nå är miljömålen frisk luft och giftfri miljö.

– Här är bedömningen att vi är nära att nå målen fram till år 2030, säger Karin Hogstrand, handläggare miljömålsenheten, till Miljö & Utveckling.

Fortfarande 12 av 16 miljömål som inte nås

Karin Hogstrand påpekar att de fortfarande är 12 av de 16 miljömålen som enligt Naturvårdsverkets bedömningar inte kommer att nås till år 2030. Av dessa mål är det fyra som Naturvårdsverket dessutom bedömer går åt fel håll – klimat, levande skogar, storslagen fjällmiljö och ett rikt växt- och djurliv. I Naturvårdsverkets utvärdering ser man redan i dag klimatförändringens effekter i Sverige och det skapar effekter på flera miljömål.

Fakta

De 16 miljömålen

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Ett rikt växt- och djurliv
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Frisk luft
 • Hav i balans och levande kust
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Myllrande våtmarker
 • Skyddande ozonskikt
 • Levande skogar
 • Säker strålmiljö
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Ingen övergödning
 • Storslagen fjällmiljö
 • Levande sjöar och vattendrag
 • God bebyggd miljö

– Om man till exempel tittar på målet om storslagen fjällmiljö så ser man att klimatförändringarna gör att kalfjällen börjar buska till sig och att det sker förändringar i snötäcket. Det i sin tur påverkar renbetet och samernas förutsättningar vilket i sin tur påverkar andra samhällsmål. Vi ser att klimatförändringarna, när de påverkar natur och miljön, också påverkar andra samhällsmål. Klimatets effekter på hälsan är ett annat tydligt sådant exempel.

Ny risk- och sårbarhetsanalys

Nytt i den senaste utvärderingen av miljömålen, som Naturvårdsverket gjort i samarbete med andra myndigheter, är att man gjort en risk- och sårbarhetsanalys som visar hur missade miljömål påverkar andra samhällsmål. I rapporten finns det också tolv förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra möjligheterna att nå målen.

– Ett förslag handlar om att finansmarknadens aktörer ska få bättre information som ger dem möjlighet att styra sina investeringar i riktning som bidrar till miljömålen, säger Karin Hogstrand.

I rapporten finns också ett antal förslag för att förbättra måluppfyllnaden inom biologisk mångfald.

– Här har vi fokuserat på den brukade skogen och på odlingslandskapet. Det är där som problemen för den biologiska mångfalden är mest påtaglig. Här föreslår vi bland annat bättre stöd och starkare incitament för markägare att bevara den biologiska mångfalden. I dag är det ofta inte lönsamt för den enskilde jordbrukaren eller skogsbrukaren. Vi föreslår att man ser över systemen och letar efter nya affärsmodeller.

I och med regeringsskiftet minskar Naturvårdsverkets budget kraftigt de kommande åren. Hur påverkar det framtida möjligheter att nå de svenska miljömålen?

– Det är väldigt svårt att svara på. Man ska komma ihåg att det är väldigt många aktörer som påverkar hur miljön utvecklas. Förutom myndigheter som förfogar över olika styrmedel så finns det anslag, ekonomiska stöd och lagstiftning att tillgå. Vid sidan om det finns också företagen och näringslivet som på olika sätt kan bidra eller inte bidra. Vi har alla kommuner och regioner. Man måste komma ihåg att miljöarbetet sker i väldigt många branscher, sektorer och nivåer i samhället.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.