Mål om förnybart uppnått i förtid

Miljömål Sverige har redan nu uppnått de mål om förnybar energi som EU och Sverige satt upp för 2020. Både inom transportsektorn och inom energisystemet som helhet uppnåddes dessa mål 2012, visar statistik från Energimyndigheten.

Enligt EU:s förnybartdirektiv ska varje medlemsland vartannat år skicka in en rapport till EU-kommissionen om utveckling och användning av förnybar energi. Syftet är att följa upp hur utvecklingen mot EU:s 2020-mål ser ut hos medlemsländerna.

Sverige har nu skickat in sin rapport med statistik för 2011 och 2012. Här framgår det att andelen förnybar energi i Sverige ligger på 51 procent. Denna siffra ligger över både EU:s direktiv om 49 procent förnybart 2020 och det beslutade förnybartmålet inom Sverige på 50 procent 2020.

Även inom transportsektorn har målen för 2020 uppnåtts redan nu. Enligt Energimyndighetens statistik var andelen förnybart bränsle 12,6 procent år 2012 vilket ligger över EU-målet om 10 procent 2020.

Den sektor som bidrar mest till Sveriges höga andel förnybar energi är värmesektorn där biomassa står för den allra största posten följt av värmepumpar. Elsektorn ger det näst största bidraget till Sveriges andel förnybar energi med vattenkraften på första plats, följt av biomassabaserad elproduktion och vindkraft.

– Vi i Sverige har rika förnybara resurser – med solen, vinden, vattnet och skogen. Att vi redan nu nått och överträffar EU:s 2020-mål om förnybart ger oss ett bra utgångsläge inför de kommande förhandlingarna, som påbörjas i början på 2014, om ett nytt klimat- och energipolitiskt ramverk för EU inför 2030. Ska vi klara klimatutmaningen och försörjningstryggheten behöver hela EU mer förnybar energi och mer förnybara drivmedel i våra transporter, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.