Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

En bra grund hjälper dig att lyckas i miljöarbetet!

Att hitta rätt miljöaspekter, är grunden för hela miljöledningssystemet. Det är detta arbete som avgör om man kommer att lyckas i sitt miljöarbete. Det är miljöaspekterna, företagets miljöpåverkan, som miljöledningssystemet sedan ska styra.

Lena Lagnerö är miljörevisor hos DNV Certification. Hon menar att man ska starta processen med att bygga upp ett miljöledningssystem med en miljöutredning för att hitta den miljöpåverkan som organisationen har. Det är nu miljöaspekterna ska identifieras och som man ska göra en lista över aktiviteter, miljöaspekter och den miljöpåverkan de medför.

– Vanliga sätt är att gå igenom avdelning för avdelning, att följa företagets processer eller samla en grupp för brainstorming, berättar Lena Lagnerö.

I en tillverkningsindustri handlar det om allt som kommer in i fabriken och allt som kommer ut: varor, utsläpp och transporter.

– En miljöaspekt är orsaken till miljöpåverkan. Miljöpåverkan är effekten av miljöaspekten. Ett utsläpp av kväveoxider är en miljöaspekt och försurningen det leder till är miljöpåverkan, förklarar Lena Lagnerö.

Viktiga aspekter finns i ledet före och efter

Det är viktigt att identifiera aspekterna i ledet både före och efter den egna verksamheten. Allt från val av de produkter som köps in, till påverkan som produkten/tjänsten medför när den används och slutgiltigt skrotas eller återvinns.

– En miljöaspekt kan exempelvis vara utsläpp av koldioxid från transport av råvaror till fabriken, en annan ”slutligt omhändertagande”, det vill säga skrotning, av den produkt man tillverkar, berättar Lena Lagnerö.

För transporterna är det viktigt att ta med transporterna både till och från fabriken.

Biltillverkarens miljöaspekter

Hos biltillverkaren kan miljöaspekterna vara insatser i form av råvaror, energiåtgång vid tillverkning, lösningsmedel som släpps ut vid lackering, skrothantering och transporter. Även bilens framtida miljöpåverkan genom installerade komponenter som måste skrotas, bensinförbrukning och avgasutsläpp ska tas med.

Miljöaspekter i tjänsteföretag en utmaning

I ett tjänsteföretag är det inte lika tydligt vilka miljöaspekterna är.

– Det är viktigt att miljöarbetet inte stannar vid sopsortering och pappersåtervinning, utan att man går vidare och tittar på den miljöpåverkan tjänsterna medför, förklarar Lena Lagnerö.

Genom att fokusera på tjänstens innehåll kan mycket positivt åstadkommas.

Byggkonsultens miljöaspekter

Hos byggkonsulten kan miljöaspekterna återfinnas i valet av material. Materialet och hur det ska underhållas kan påverka miljön i 50 år, eller mer, och när byggnaden slutligen rivs.

Bedöm mängd och farlighet

För att hitta de betydande miljöaspekterna, de som i första hand ska förbättras, behövs ett system som sorterar stort från smått.

– Det är viktigt att beakta mängd och farlighet i kombination. Om man bara använder två kvicksilverbatterier per år är det inte en betydande miljöaspekt, även om kvicksilver är väldigt giftigt. I jämförelse bidrar oftast de samlade transporterna under ett år till större och värre utsläpp, förklarar Lena Lagnerö.

Det finns i dag ingen ”officiell” metod för att värdera miljöaspekter i förhållande till varandra. Ofta måste olika storheter, som egentligen inte kan jämföras, hanteras: buller jämfört med uttag av en ändlig råvara.

– Det gäller att använda sunt förnuft! Var konsekvent och motivera era ställningstaganden tydligt, så att värderingen kan göras om på samma sätt senare, säger Lena Lagnerö.

Målen sätts för att uppnå störst miljöförbättring

När rätt aspekter identifierats brukar det stå klart vilka åtgärder och aktiviteter som måste genomföras. Aktiviteterna för att nå målen anges i företagets miljöprogram. Här är det viktigt att miljömålen är tydliga och mätbara.

– Det är viktigt att skilja på mål och aktiviteter att nå målen. Man kan använda frågan ”Vilken miljöförbättring åstadkommer vi?” för att ta reda på om det är ett mål, tipsar Lena Lagnerö.

I ett tillverkande företag är det oftast förhållandevis lätt att sätta tydliga mål där till exempel minskad förbrukning kan mätas. Hos ett tjänsteföretag kan målen ofta bli indirekta, som till exempel ”Försöka övertyga kunden att välja en miljömässigt bättre tjänst”.

– Ett tydligare mål skapas istället genom att man i försäljningsmålen fastslår att en viss andel av försäljningen ska utgöras av de miljömässigt bättre tjänsterna, förklarar Lena Lagnerö.

Miljömål hos byggkonsulten

Mål: att minska koldioxidutsläpp med 20% Aktivitet/program: köpa två miljövänliga bilar samt utbilda företagets personal i ”ecodriving”.

Mål: att ersätta det ovänliga materialet X i minst två byggprojekt. Aktivitet/program: erbjuda samtliga kunder där vissa materialet X ingår i konstruktionen möjligheten att välja ett miljömässigt bättre, men kanske dyrare, alternativ.

Förtydligande om miljöaspekter i nya ISO 14001

I slutet av 2004 kommer en ny utgåva av ISO 14001. I förslaget till ny standard finns inga radikala förändringar, utan syftet är att göra standarden tydligare. I just avsnittet om miljöaspekter har man förtydligat att identifieringen av miljöaspekter ska hållas aktuell genom att även miljöaspekter vid förändringar i verksamheten ska tas med. Det innebär att man även ska identifiera miljöaspekter vid utveckling av nya produkter eller förändrade tillverkningsprocesser.

Även i standardens avsnitt om lagar och andra krav finns ett förtydligande. I klartext står nu att lagarna inte enbart ska identifieras utan även följas!

Miljölagarna är omfattande

När lagar och andra krav identifieras är det viktigt att inte bara ta hänsyn till lagstiftning, utan också identifiera ”andra krav”. Det kan till exempel vara krav från kunder, branschorganisationer eller frivilliga åtaganden. Det är också viktigt att inte glömma bort lagar inom närliggande områden som brandskydd och transport av farligt gods.

– En fallgrop för tillståndspliktiga anläggningar kan vara att man fokuserar så hårt på de villkor enligt miljöbalken som man fått från myndigheten, att man glömmer andra miljölagar, berättar Lena Lagnerö.

I ett tjänsteföretag finns oftast få miljölagar för själva kontorsverksamheten. Här är det viktigt att identifiera de lagar och krav som gäller för de tjänster som utförs.

För stora företag med egna jurister är identifieringen av lagar och andra krav oftast inget större problem.

– Finns det inte en juridisk avdelning är det framförallt här det verkligen kan underlätta att ta hjälp av en konsult med inriktning på miljörätt, tipsar Lena Lagnerö.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.