Den hotade fjällräven får liv med AR-teknik

Biologisk mångfald Möt en fjällräv vid Malmö Central. Eller ta en selfie med den vitryggiga hackspetten på Friends Arena. Naturskyddsföreningen och Google tar hjälp av AR-filter för att öppna våra ögon för Sveriges utrotningshotade djur.

Den hotade fjällräven får liv med AR-teknik
Foto: Alexander Donka

Globalt riskerar en miljon djur- och växtarter att slås ut och utrotningstakten accelererar, enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. En av tre svenskar vet inte att det även finns djurarter i Sverige som riskerar att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid, det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Google.

Förstärkt verklighet-teknik ska stärka budskapet

Därför har Naturskyddsföreningen och Google tagit hjälp av den senaste Augmented Reality-tekniken (AR) för att öka kunskapen om våra hotade djur och pågående räddningsinsatser.

Fakta

Här är de hotade djuren

Dessa fem nordiska djurarter är rödlistade och hotade av utrotning:

  • Fjällräv

Status: Starkt hotad

Antal: Cirka 450 vuxna individer i Skandinavien

Hot: Brist på smågnagare, klimatförändringar med mildare klimat som leder till konkurrens med rödräven om föda, lyor och revir. Sjukdomar som rävskabb, störning kopplat till ökad användning av motorfordon i fjället samt minskat antal individer som leder till inavel och fragmentering.

  • Lodjur 

Status: Sårbar.

Antal: Cirka 1 200 reproduktiva individer i Sverige.

Hot: Trafik, sjukdomar som skabb och illegal jakt.

  • Mosshumla

Status: Nära hotad.

Antal: Cirka 5 000 reproduktiva individer i Sverige.

Hot: Minskad blomrikedom på grund av övergödning och minskad betesdrift i naturbetesmarker. Ökad fritidsbebyggelse, exploatering för vägar och golfbanor samt skogsplanteringar har minskat arean för lämpligt habitat kraftigt.

  • Östersjötumlare

Status: Akut hotad.

Antal: Cirka 500 individer i Sverige, av dessa uppskattas knappt 100 individer vara reproduktiva.

Hot: Miljögifter, individen fångas som bifångst och bullerstörningar.

  • Vitryggig hackspett

Status: Akut hotad.

Antal: Cirka 40 individer i Sverige.

Hot: Skogsbruk, skogsskötsel och för höga viltstammar.

Källa: Naturskyddsföreningen

– Nu sätter vi fokus på fem nordiska djurarter vars framtid är allvarligt hotad. Förhoppningsvis kan Googles 3D-djur skapa ett större intresse för dessa och andra hotade djur som riskerar att försvinna, säger Isak Isaksson, expert på Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Fjällräven en av flera hotade arter

Fjällräven, lodjuret, mosshumlan, österjötumlaren och den vitryggiga hackspetten är samtliga rödlistade och alltmer sällsynta i naturen.

Genom Googles AR-teknik får de hotade djuren nu liv mitt ibland oss. De är bara en sökning bort på din smarta mobil om du vill uppleva dem i 3D-gestalt, se hur de rör sig, höra deras ljud eller till och med ta en bild på dem på bussen för att dela med andra.

Fakta

Så ser du AR-djuren i din smarta mobil

  1. Sök på någon av djuren i Google-appen på mobilen.
  2. När du sökt på djuret kommer en informationsruta fram där det står att du kan träffa djuret i verklig storlek. Klicka på knappen “Visa i 3D”. 
  3. När djuret nu visas i kan du klicka på knappen “Visa i omgivningen” för att aktivera kameran. Rör sedan mobilen enligt anvisningen på skärmen för att placera ut djuren i din egen omgivning.

Första nordiska AR-djuren

Denna nya funktion lanseras globalt i samband med FN:s konferens om biologisk mångfald.

– Detta är första gången som vi på Google gör en dedikerad satsning på AR-djur baserat på nordiska förhållanden. Det känns helt rätt att utveckla denna funktion i samarbete med Naturskyddsföreningen, för att lyfta fram både kända och okända arter som behöver hjälp för att överleva i Sverige även utanför den virtuella världen, säger Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Google.

Specialmaterial för förskolor

Tillsammans med Naturskyddsföreningen har Google även tagit fram undervisningsmaterial. Förskolepedagoger och lärare ska kunna gå på virtuella upplevelsevandringar tillsammans med barnen i närmiljön.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.