WWF: Sverige, driv på för att säkra ett ambitiöst avtal för den biologiska mångfalden

debatt Sverige, EU och världens ledare måste kraftigt höja sina ambitioner för att säkra den biologiska mångfalden och få ett starkt avtal i Kunming, Kina, senare i år. Mångfalden av liv på jorden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. De kommande tio åren är kritiska för att styra om i rätt riktning. 

WWF: Sverige, driv på för att säkra ett ambitiöst avtal för den biologiska mångfalden
Dags att gå från ord till handling, skriver WWF.

I oktober 2010 enades världens länder om en tioårig strategisk plan för att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem, inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Planen innefattar 20 mål, de så kallade Aichimålen. En rapport som nyligen släpptes av WWF och Naturskyddsföreningen visar att Sverige inte lyckats nå målen. Visserligen har konkreta insatser genomförts, men de räcker inte.

Läget är akut men ändå inte hopplöst, för i år har världens ledare en unik möjlighet att ändra kurs och sätta fart i rätt riktning!

Förhandlingar om nytt globalt ramverk

Fakta

Debatt

Detta är opinionsmaterial. De åsikter som framförs är skribenternas egna.

Just nu pågår nämligen förhandlingarna om det nya globala ramverket inom CBD med nya mål som ska ersätta Aichimålen. Slutförhandlingarna planeras ske i oktober i Kunming. Det ger en unik möjlighet för världens länder att sätta mer ambitiösa mål och att säkra förutsättningarna för genomförande.

Aldrig tidigare har den biologiska mångfalden legat så högt på den internationella politiska agendan. FN har utsett 2020-talet till decenniet då ekosystemen ska restaureras och naturen återhämta sig. EU har satt både den biologiska mångfalden och klimatfrågan i fokus för sin nya gröna giv. Och i september 2020, i samband med FNs generalförsamling, skrev över 80 länder och regeringschefer, inklusive Sveriges statsminister Stefan Löfven, under ”Leaders’ Pledge for Nature”, där de åtog sig att visa ledarskap och vända den negativa trenden för den biologiska mångfalden till 2030.

Nu är det dags att gå från ord till handling!

Sverige måste visa ledarskap

Sverige både kan och måste vara en stark och pådrivande kraft för biologisk mångfald internationellt. Leaders’ Pledge for Nature lanserar idag kampanjen ”The Race is On”, för att uppmärksamma de åtgärder som länder tar och uppmuntra till högre ambition. Sverige bör självklart vara med och ta täten för att driva en ambitiös politik globalt och inom EU samt genom att visa konkreta åtgärder nationellt.

Halvera trycket på naturen

WWF vill särskilt att Sverige driver på för att det nya ramverket inkluderar ett mål om att halvera vårt globala fotavtryck från produktion och konsumtion till 2030. Världens länder måste hantera drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald och sätta mål för den omställning som krävs inom sektorer med stor påverkan på den biologiska mångfalden, såsom jordbruk, skogsbruk, fiske och infrastruktur. De största hoten idag är förlust av livsmiljöer som avskogning och storskalig markomvandling för jordbruk.

En tredjedel måste skyddas till 2030

WWF vill även se Sverige driva på för mål om att skydda minst 30 procent av land och hav till 2030 i ekologiskt representativa och sammanhängande nätverk av väl förvaltade skyddade områden – liksom mål för att stoppa artförlusten som orsakas av människan.

Säkerställ förutsättningar för genomförandet

Men det behövs inte bara skarpa och tydliga målformuleringar. Lika viktigt är att säkerställa förutsättningar för att målen faktiskt kan nås. WWF efterlyser resurser för att genomföra ramverket, både i Sverige och globalt. Regeringarna behöver fasa ut miljöskadliga subventioner och öka stödet till utvecklingsländer. Dessutom krävs effektiva mekanismer för genomförandet av målen som håller länderna ansvariga.

Ta ansvar för att hela samhället blir delaktigt

För att lyckas krävs ett starkt ledarskap från högsta politiska nivå och alla delar av regeringen, där insatser från alla samhällets sektorer säkerställs. Det måste ske på ett inkluderande sätt, där urfolk och lokalsamhällens roll och rättigheter respekteras. För att stärka förutsättningarna för svenskt genomförande vill WWF se en samlad nationell plan för biologisk mångfald, liknande klimathandlingsplanen.

Förlusten av den biologiska mångfalden är en akut risk för näringslivet. Det bör ligga högt upp på varje styrelses agenda att förstå de ekosystemtjänster man är beroende av i sin verksamhet och arbeta strategiskt med att kartlägga och minska sitt avtryck på biologisk mångfald.

Sverige måste höja rösten

Det globala avtalet för biologisk mångfald måste bli minst lika ambitiöst och omfattande som Parisavtalet för klimatet. Därför måste Sverige höja både rösten och insatserna för den biologiska mångfalden och bli en pådrivande röst internationellt. Tillsammans med andra länder måste vi ta dessa nödvändiga steg för att reparera vår relation med naturen. Utan friska ekosystem riskerar vi både framtiden och välfärden.

Peter Westman. Foto: Birgit Leistmann-Walsh

– Peter Westman, tillförordnad generalsekreterare WWF

 

 

 

 

Åsa Ranung.

– Åsa Ranung, senior policyrådgivare WWF

 

 

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.