Små företag viktiga för hållbar utveckling

Små företag företag glöms ofta bort när det gäller arbetet med hållbar utveckling. Brist på lämpliga arbetsmetoder och verktyg gör arbetet svårt för småföretag.
Det menar Ann-Beth Antonsson, forskare på IVL, som har sammanställt en rapport om hållbar tillväxt i små företag.

Små företag viktiga för hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett brett begrepp som framförallt storföretagen hittills tagit till sig. Några få stora koncerner lyfts ofta fram som föredömen och givetvis har dessa företag stor betydelse för den hållbara tillväxten, men samtidigt ska man ha i åtanke att en majoritet av det svenska näringslivet består av små företag med mindre än 50 anställda. För dem är det svårt att arbeta med hållbar utveckling eftersom de arbetsmetoder och verktyg som finns inte är anpassade för små- och medelstora företag.

– 99 procent av alla privata företag har mindre än 50 anställda och sysselsätter sammanlagt drygt hälften av alla i den privata sektorn, säger Ann-Beth Antonsson, forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Små företag betydelsefulla

Trots det uppmärksammas sällan småföretagens betydelse för arbetet med hållbar utveckling.

– Det finns en tendens att se det så att varje litet företag betyder så lite, men som grupp har de stor betydelse, säger Ann-Beth Antonsson.

IVL har i en rapport konstaterat att småföretagen inte kan klumpas ihop efter storlek utan de små företagen måste grupperas efter andra kriterier. Rapporten pekar ut tre olika grupper av småföretag. De som har en produktutveckling som medför miljöbelastning eller som påverkar arbetsmiljön. Det innebär att de som företag och de nya produkter de utvecklar har betydelse för både miljö och arbetsmiljö i framtiden. Det finns också en grupp företag som begränsas av yttre krav på miljöbelastning eller arbetsmiljö och till sist finns den grupp företag som inte har några yttre krav och som själva upplever att de har en väldigt låg miljöbelastning.

Olika drivkrafter

Enligt Ann-Beth Antonsson behövs det en rad olika åtgärder för att få igång småföretagens arbete.

– Att titta på hur storföretagen arbetar med hållbar utveckling och vilka krav det ställer på underleverantörerna är inte rätt sätt att jobba. Storföretagen har ett alldeles för byråkratiskt arbetssätt som inte alls passar för små företag, förklarar hon.

Istället måste de små företagens strategiska arbete med hållbar utveckling drivas utifrån en rad olika motiv. När det till exempel gäller produktutveckling och processer i småföretag kan hållbar utveckling bland annat ses som ett försäljningsargument i ett senare skede, men det finns inget enda motiv som motiverar alla små företag.

Handfasta verktyg

En annan drivkraft för att förbättra det strategiska arbetet med hållbar utveckling kan vara centrala ekonomiskt inriktade nätverk. Det skulle till exempel kunna handla om företagskedjor som små företag ofta redan är knutna till.

Det finns också ett stort behov av metoder och verktyg för små företag som vill arbeta med hållbar utveckling.

– Det behöver utvecklas nya handfasta och konkreta metoder och verktyg som fokuserar på problem och problemlösning, säger Ann-Beth Antonsson. Dessutom måste verktygen vara anpassade till olika gruppers motivationsnivå eftersom alla små företag inte har lika stort behov av att arbeta med hållbar utveckling.

Fakta

Faktorer för att uppnå hållbar utveckling i små företag

* Identifiera olika grupper av små företag med likartade förutsättningar och arbeta med dessa grupper var för sig.

* Utgå från de små företagens egna förutsättningar och anpassa arbetssätt och metoder efter varje grupp.

* Centrala aktörer i ekonomiska och samverkansnätverk ska ställa tydliga krav på anpassning till hållbar utveckling.

* Utveckla enkla och småföretagsanpassade metoder och verktyg.

* Ta fram goda exempel som inte bara visar vad man kan nå utan också hur man arbetar. Dessutom ska de goda exemplen ligga på en ambitionsnivå som uppfattas som realistiska av andra företag.

* Ta fram resurser för att sprida de goda exempel som kommer fram av pilotprojekt.

* Metoder och verktyg som stöd för inköpsstrategier.

* En utveckling av nyckeltal för miljö och arbetsmiljö i små företag så att det finns en chans att utvärdera arbetet med hållbar utveckling.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.