Död åt miljöarbetet – länge leve hållbar utveckling

Det räcker inte längre att företagen säger att de arbetar miljövänligt. Nu ska arbetet istället styras av begreppet hållbar utveckling. Men vad betyder det egentligen?

Död åt miljöarbetet
– länge leve hållbar utveckling

Miljöarbete är ute och hållbar utveckling är inne. Den traditionella termen miljöarbete har ersatts av den relativt nya termen hållbar utveckling. Men vad innebär egentligen hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling etablerades i Gro Harlem Brundtlands rapport ”Vår gemensamma framtid” från 1987. Där fördes tesen om att det handlar om ”en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”.

Den definitionen gör hållbar utveckling till ett betydligt vidare begrepp än termen miljöarbete. I hållbar utveckling ingår såväl den miljömässiga dimensionen som den ekonomiska och sociala, som också innefattar de kulturella och etiska aspekterna.

Helhet och samarbete

Hållbar utveckling förutsätter också ett helhetstänkande. De tre dimensionerna ska vägas samman på ett balanserat sätt vilket medför att det behövs en god kunskap om hur de tre faktorerna samspelar. Alla samhällsområden måste också delta i arbetet med hållbar utveckling och samarbetet mellan myndigheter, organisationer och näringsliv måste vara väl utvecklat. Arbetet blir betydligt mer komplext än det renodlade miljöarbetet, men för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle behöver man tänka i flera led. Idag kan man nog säga att Brundtlandrapportens definition av hållbar utveckling är allmänt accepterad från såväl politiskt håll som från näringslivet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.