Producenterna får fortsatt ansvar för avfallet

Avfall Ansvarsfördelningen mellan kommuner och producenter ligger kvar. När regeringen igår tog beslut om nya förpackningsförordningar gick de därmed emot avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt hushållsavfall.

Med regeringsbesluten kvarstår dagens ansvarsfördelning mellan kommuner och producenter. Skillnaden är att regeringen nu skärper och förtydligar kraven på producenternas insamling av elavfall, förpackningar och returpapper, bland annat genom att införa krav på tillståndspliktiga insamlingssystem.

Kommunerna kommer även i fortsättningen att ha ansvar för insamlingen av allt hushållsavfall som inte är föremål för producentansvar. Kommunerna kommer också kunna agera som entreprenör åt de tillståndspliktiga insamlingssystemen.

Miljöminister Lena Ek.
Miljöminister Lena Ek.

Miljöminister Lena Ek säger till M&U att det finns två anledningar till att insamlingsansvaret ligger kvar hos producenterna och inte flyttas till kommunerna.

– Det första är att det har gjorts väldigt stora investeringar i de nationella insamlingssystemen, och dem ska vi ta till vara. Istället skärper vi kraven och tillsynen.

– Men det är också så att om man vänder upp och ner på hela systemet och börjar om från början så blir det inte snabbare klart. Nu kommer vi att steg för steg implementera de här besluten och det ska vara klart 2017. Om man ska börja om så tar det oerhört mycket längre tid och vi kommer att tappa väldigt mycket av miljöarbetet.

Beslutet har väckt starka reaktioner, bland annat hos Avfall Sverige som beklagar att regeringen inte gick på avfallsutredningens förslag att ge kommunerna ansvaret för insamling av allt avfall som uppstår i hushållen, alltså även förpackningar och returpapper.

– Regeringens egen utredare föreslog en tydlig rollfördelning, där kommunerna skulle sköta insamlingen av förpackningar och returpapper, medan producenterna skulle hanterar återvinningen. Det var ett klokt förslag, särskilt från medborgarnas perspektiv. Det hade inneburit ökad bekvämlighet, färre transporter och bättre utsortering, där både medborgarna och miljön varit vinnare, säger Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige, i en kommentar till beslutet.

Så vill regeringen vässa återvinningen

  • Elavfall. Återvinningsmålen höjs och större butiker som säljer elutrustning till konsumenter får en skyldighet att också ta emot elavfall. Med de nya kraven på producenterna och på butiksinsamling blir det lättare för konsumenter att lämna ifrån sig sitt elektronikavfall.
  • Förpackningar och returpapper. Kraven på producenterna skärps och ansvaret för insamling av förpackningsavfall och returpapper förtydligas. Regeringen höjer målen för materialåtervinning och inför tillståndspliktiga insamlingssystem. Naturvårdsverket får till uppdrag att konkretisera bland annat hur sanktioner och tillsynsavgifter av systemet ska utformas.
  • Textilier. Regeringen ger i uppdrag till Naturvårdsverket att utveckla förslag om hanteringen av textilier. I uppdraget ingår att utforma förslag på hur ansvarsfördelningen mellan kommuner, producenter och andra aktörer ska se ut och att titta på hur krav och incitament kan utformas för att öka andelen insamlad textil.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.