Hållbarhet allt viktigare inom bygg och fastighet

Bygg Hållbarhet ökar i betydelse inom bygg- och fastighetsbranschen, och drivkraften är inte längre i första hand PR-värdet. Det visar en återkommande undersökning från teknikkonsultföretaget Ramboll bland 400 aktörer i Norden och Storbritannien.

Hållbarhet allt viktigare inom bygg och fastighet
Jernhusen

Intresset för att bygga och renovera hållbart ökar, enligt Rambolls studie. För två år sedan svarade 50 procent av de tillfrågade i bolagets undersökning att mer än hälften av deras framtida projekt skulle vara hållbarhetsprojekt. 2019 var siffran 57 procent. Andelen hållbara byggprojekt bedöms alltså öka. Med hållbart byggprojekt menas i det här fallet ett projekt där hållbarhetsfrågor finns med genom hela byggnadens livscykel.

David Lindgren
David Lindgren. Foto: Ramboll David Lindgren

– Det visar att en bredare del av fastighetsbranschen jobbar med hållbarhetsprofilerade byggprojekt på olika sätt, säger David Lindgren, ansvarig för hållbarhet på Ramboll i Sverige.

Hållbart byggande från PR till lönsam affär

För två år sedan var PR och varumärkesarbete den främsta drivkraften för att arbeta med hållbarhet i byggprojekten. Men så ser det inte ut längre.

– Då trodde man inte att hållbarhet var ekonomiskt lönsamt, men det verkar ha skiftat. Nu anser fler att hållbarhet ger bra fastighetsekonomi. Krav från brukare är naturligtvis också drivande, säger David Lindgren.

– Jag tycker att det är ganska sunt. Det visar att beslut som tidigare fattades av PR-skäl nu räknas hem som en del i affären.

Finansieringen har betydelse

Marknaden för grön finansiering har utvecklats de senaste åren med gröna bolån och gröna obligationer. Det handlar om en något lägre ränta på projekt som uppfyller vissa krav på till exempel energieffektivitet och val av byggmaterial.

– Finansieringen har en ganska stor betydelse. Det handlar kanske inte om att lånekostnaderna förändras så enormt mycket, den skillnaden ligger på marginalen. Men det ger ett väldigt starkt psykologiskt stöd att kunna säga att vi har nytta av hållbarhetssatsningen även när vi finansierar våra projekt, säger David Lindgren.

Hållbarhet prioriteras i projektgruppen

Han menar också att det är betydelsefullt att byggherren redan tidigt i projektet förbundit sig att arbeta med hållbarhet genom sitt löfte till banken.

– Det har stor betydelse, även för hur man jobbar i projektgruppen. Hållbarhet skickas högre upp på dagordningen.

I undersökningen ingår frågor om de viktigaste hållbarhetstrenderna inom bygg, och de viktigaste tekniska lösningarna.

– Den viktigaste miljötrenden framöver är enligt studien livscykeltänkande kopplat till cirkulär ekonomi vid både produktion och förvaltning. Hälsa och välbefinnande och minskad klimatpåverkan från energianvändning och val av byggmaterial är två andra viktiga miljötrender, säger David Lindgren.

Tre tekniktrender för framtiden

På teknikområdet framhåller de som svarat på enkäten BIM (Byggnadsinformationsmodellering), digitalisering och lokalt tillverkad förnybar energi som de viktigaste trenderna. BIM används än så länge främst i byggskedet, där de avancerade, tredimensionella modellerna bland annat hjälper till att minska byggfelen.

– Utvecklingen går långsamt men nu ser vi att en del fastighetsägare kommit så långt att de är mogna att ta emot en avancerad BIM-modell och använda den i sin drift och förvaltning, säger David Lindgren.

Social hållbarhet mycket innemiljö

Enkäten berör också social hållbarhet, det handlar om aspekter som innemiljö, möjlighet till fysisk aktivitet och möten. När det gäller den ekonomiska aspekten svarar 25 procent av de svenska deltagarna i enkäten att fastighetens värde ökar med mellan fyra och tio procent till följd av hållbarhetsarbetet, och nio procent såg en ännu större ökning av fastighetsvärdet. En femtedel av de svenska respondenterna menar att driftkostnaderna sjunker med tio procent.

Är det lönsamt att bygga hållbarhet enligt era respondenter?

– Svaret är entydigt ja, det är lönsamt trots merkostnaderna. Men var och en bör göra sin egen analys på om mervärdet realiseras som höjt fastighetsvärde, ökade hyresintäkter eller sänkta driftkostnader, och anpassa de åtgärder som implementeras efter det, säger David Lindgren.

Studien ”Sustainable Building Market Study” görs vartannat år, i år för sjätte gången.

Läs mer: Byggbolagens hållbarhetsrapportering granskad (låst artikel)

Lista: De fyra viktigaste hållbarhetstrenderna

1. Livscykeltänkande och cirkularitet

2. Hälsa och välbefinnande

3. Minskad miljöpåverkan

4. Flexibilitet och anpassningsbarhet

De tre viktigaste tekniktrenderna

1. BIM nu även i förvaltningsskedet

2. Digitalisering

3. Lokalt producerad förnybar energi

Här finns hela rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.