Frivilligt CSRD för små företag – det här vet vi

Hållbarhetsredovisning Efrag, den rådgivande gruppen som konstruerat regelverket kring CSRD, är på väg att ta fram en ny frivillig standard för små företag.

Frivilligt CSRD för små företag – det här vet vi
Foto: Adobe Stock

En ny frivillig EU-standard för små och medelstora företags hållbarhetsredovisning håller på att ta form. Bakom standarden står Efrag, European Financial Reporting Advisory Group, som är den grupp som tagit fram ESRS – standarden som ligger till grund för EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD.

Ett utkast av den nya standarden för små och medelstora företag har diskuterades under flera av Efrag:s expertgruppsmöten under november. Den frivilliga standarden riktar sig till alla företag som inte omfamnas av CSRD och ska inte vara juridiskt bindande. Däremot föreslås standarden följa kraven i CSRD och tillämpa principerna i ESRS, den standard som CSRD vilar på. I utkastet framhålls dock att hållbarhetsredovisningen hos små och medelstora företag enligt standarden ska genomföras med stor hänsyn till proportionalitet och att standarden är ytterst förenklad, jämfört med den som väntas gälla för stora företag.

Enligt de offentliga dokumenten från Efrags novembermöten står det klart att gruppen fortfarande överväger flera möjliga alternativ för utformning och innehåll av den nya standarden. Under det senaste mötet, den 17 november, diskuterade man bland annat tre olika ”byggstenar” för olika företagsstorlekar.

Här diskuterades också två alternativ där det ena var att fortsätta med det utkast som ligger på bordet idag. Fördelarna med det utkastet uppges vara att det skulle bli en relativt enkel standard med lägre operativa kostnader för små och medelstora företag. Nackdelarna anses vara att standarden blir en begränsad anpassning till ESRS. Det andra alternativet som diskuterades var att revidera utkastet så att standarden bättre överensstämmer med ESRS. En fördel här uppges vara att växande företag får en smidigare övergång i ESRS-systemet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.