”Artskyddet hindrar skogsbruket”

Debatt Myndigheternas tolkning av Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurklor och områdesskydd innebär i praktiken att skogsägare inte kan bruka sin mark och förlorar rätt till ersättning. Det skriver Sven Erik Hammar, ordförande i LRF Skogsägarna.

”Artskyddet hindrar skogsbruket”

Två månader efter domen i artskyddsärendet om bombmurklan publicerar Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket sin överraskande tolkning. Deras slutsats innebär att fridlysning av arter som grundar sig på EU-direktiv, inte påverkas av domen. Det som framförallt berörs är de fall då skogsbruk begränsas till följd av fågelförekomster.

Myndigheternas slutsats är att artskyddsförordningens förbud ska tillämpas fullt ut i dessa fall, vilket i praktiken innebär att skogsägare inte kan bruka sin mark och inte heller har rätt till ersättning. LRF Skogsägarna ser ställningstagandet som mycket anmärkningsvärt.

Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurklor slog tydligt fast att i första hand ska regler om områdesskydd med rätt till ersättning användas när mer omfattande begränsningar av skogsbruket behövs. Domstolen ansåg att det inte var proportionerligt att en enskild medborgare ensam ska stå för kostnaden när allmänna intressen stoppar en verksamhet.

Det var inte lagstiftarens avsikt att artskyddsförordningen skulle ges en tillämpning som innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Dessa principiella slutsatser kan knappast bara ha avsett den paragraf i förordningen som rör nationellt fridlysta arter.

Proportionalitetsprincipen gäller oavsett om ett beslut bygger på EU-direktiv eller inte. Anser myndigheterna att ett skogsområde inte kan avverkas till följd av EU-direktiv är man skyldig att i första hand använda handlingsätt som är mindre ingripande för den enskilde. Myndigheterna kan inte fritt välja en viss åtgärd bara för att det inte belastar statens naturvårdsbudget och istället lägga över alla kostnader på enskilda skogsägare.

Myndigheterna anser att förbuden kring fåglar skiljer sig från fridlysning av bombmurkla eftersom detta är något som EU kräver. Det stämmer inte. Det finns ingenting i EU-direktiven som kräver av Sverige att fåglarnas häckningslokaler helt ska fredas. I detta avseende går artskyddsförordningen betydligt längre än vad EU-direktiven kräver och därför finns inget som skiljer fåglarnas häckningslokaler från platser med bombmurkla.

Detta inte är en fråga om att värna den biologiska mångfalden eller inte. Det handlar om det orimliga i att staten kan ta ifrån människor möjligheten att använda sin mark utan ersättning.

Det är anmärkningsvärt att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket trots en så tydlig bakläxa av mark- och miljööverdomstolen avser att fortsätta tillämpa förbuden som om ingenting hänt. Nu riskerar skogsägare att åter tvingas ta domstolsväsendet till hjälp för att försvara sina rättigheter.

Sven Erik Hammar

ordförande LRF Skogsägarna

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.