Ren miljö med snåla städmetoder

Genom att välja rätt städmetod har ISS lyckats minska mängden rengöringsmedel med 50 procent på fem år. En bedrift som bygger på en medveten satsning från lednings sida och på medarbetarnas engagemang för miljön.

I flera år har städ- och supportserviceföretaget ISS strävat efter att minska förbrukningen av rengöringsmedel. Vid sidan av pris och kvalitet på tjänsterna är nämligen ett seriöst miljöarbete ett viktigt konkurrensmedel för att fånga upp och behålla kunder.

Ett mer aktivt miljöarbete inleddes 1995 och resulterade tre år senare i en certifiering enligt ISO 14001 för det rikstäckande affärsområdet städ- och supportservice samt ISS huvudkontor i Stockholm.

– Miljöledningssystemet gav struktur och gjorde att det blev lättare att sätta upp miljömål för verksamheten, säger Mats Sjögreen, som är central miljösamordnare på ISS.

Förändrade städmetoder

En självklar utgångspunkt i miljöarbetet var redan från början att förbättra städmetoderna, eftersom det är en så central del av företagets verksamhet. Ett viktig hörnsten i detta arbete var att införa vatten- och kemikaliesnåla städmetoder.

– Vi ville minska andelen våta metoder för rengöring som inte bara belastar miljön utan också sliter på byggnader och material i onödan. Det finns städmetoder som gör att det blir rent utan att man behöver använda vatten och rengöringsmedel, förklarar Mats Sjögreen.

I samarbete med tillverkare och leverantörer har ISS tagit fram städdukar och moppar med mikrofiberteknik som inte kräver lika mycket vatten och rengöringsmedel som moppar i garn och mer traditionella trasor. Det faktum att man har dragit ned på antalet rengöringsmedel och i högre utsträckning använder torra städmetoder har också varit positivt för arbetsmiljön i stort.

– Personalen har färre produkter att hålla reda på och det går snabbare att skola in nyanställda, framhåller Mats Sjögreen.

Doseringen viktig

En central del i arbetet med att minska användningen av rengöringsmedel har varit att få bättre kontroll på doseringen. Detta har ISS löst genom att ta upp dosering som en viktig punkt i miljöutbildningen i kombination med att flaskor och förpackningar har försetts med särskilda doseringspumpar som gör att mängden rengöringsmedel automatiskt blir rätt.

– Det är lätt att tro att man ska ta lite extra rengöringsmedel för att det ska bli riktigt rent, men det fungerar inte riktigt så, säger Mats Sjögreen.

I dag vet alla på ISS att det inte är någon mening att hälla på lite extra rengöringsmedel. Och det är något som märks i förbrukningen. Företaget har på fem år reducerat mängden rengöringsmedel med 50 procent i förhållande till omsättningen.

– Det blir svårt att minska förbrukningen mer. Nu kommer vi att koncentrera miljöarbetet på andra områden i stället, säger Mats Sjögreen.

Ett förbättringsområde som han nämner är att man vill öka andelen miljömärkta produkter som i dag uppgår till 77 procent vid normal städleverans. Det faktum att bolaget växer genom företagsförvärv och dessutom utökar sitt verksamhetsområde gör också att miljöarbetet ständigt behöver utvecklas.

– Vi måste hela tiden anpassa miljöarbetet efter de nya förhållandena som uppstår. Det är ett spännande och mycket omfattande arbete, säger Mats Sjögreen.

Utbildning på bred front

En av förklaringarna till att ISS på några få år kommit väldigt långt i sitt miljöarbete är sättet man utbildar personalen på. Alla anställda inom företaget ska fullfölja en åtta timmar lång utbildning i miljökunskap, vilket är ett ganska omfattande projekt eftersom ISS har över 10 000 anställda i Sverige.

För att utbildningen ska bli mer hanterlig har man först utbildat 45 miljösamordnare, som i sin tur har till uppgift att vidareförmedla kunskaperna till personalen i sin region. Inom företaget finns också ett 20-tal miljörevisorer.

Mats Sjögreen understryker att det gäller att hitta eldsjälarna som vill lära sig mer om miljöfrågor och dessutom har förmåga att entusiasmera resten av personalen. Det är också viktigt att cheferna på det lokala planet stöttar miljöarbetet.

– Ett framgångsrikt miljöarbete bygger på allas engagemang. För att få igång det krävs det att man hittar nyckelpersoner som driver på och skapar motivation för arbetet, menar han.

Nya rutiner

Ett sätt att skapa engagemang för miljön är att arbeta med lokala handlingsplaner. I varje region inom ISS har detaljerade miljömål definierats av de anställda. Målen följs sedan upp en eller ett par gånger per år, och kan exempelvis handla om att minska förbrukning och inköp av vissa produkter.

Inköpsrutinerna är överhuvudtaget ett område som man har sett över ordentligt. I dag köps de olika kemikalierna in från en och samma leverantör, vilket ger säkrare inköp och leverans. Samordningen är dessutom bättre, vilket gör att antalet transporter från leverantörer minskar med mindre utsläpp som följd.

Ytterligare ett hjälpmedel i miljöarbetet är den materialstandard för rengöringsmedel och redskap som har införts. I dag ska alla rengöringsmedel som tas in i materialstandarden testas av ISS:s produktutvecklingskommitté, som även utför miljöanalys.

Nöjda kunder

ISS har också inlett miljöprojekt hos flera av sina kunder. Det kan till exempel handla om att man föreslår att kunden byter rutiner när det gäller pappershantering eller dylikt. Enligt Mats Sjögreen är responsen på detta överlag positiv. Kundundersökningar bekräftar också att det upplevs som positivt att ISS bedriver ett aktivt miljöarbete.

Ett annat bevis för att kunderna efterfrågar och uppskattar leverantörer som värnar om miljön är att ISS har tilldelats pris som ”Miljöbästa leverantör 1999” från Skandia. ISS finns också representerade på listan över miljögodkända företag hos Robur Kapitalförvaltning.

Fakta ISS

ISS Sverige är dotterbolag till ISS A/S i Danmark med cirka 10 000 anställda och mer än 8 000 kunder. Verksamhet bedrivs på över 400 orter runt om i Sverige. Omsättningen uppgick 1999 till drygt 2,4 miljarder kronor.

På den svenska marknaden har ISS sedan många år varit inriktade på städservice. Under senare år har ISS breddat verksamheten och ger service på flera andra områden, till exempel fastighetsskötsel, industri- och skadeservice, receptions- och växelservice, äldreomsorg, underhåll av personalrestauranger med mera.

ISS miljöpolicy

Vi ska möta våra kunders krav och förväntningar på säkra och miljöanpassade servicekoncept och aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete.

Vi ska arbeta med en helhetssyn och ha kunskap om våra metoder och produkter under hela livscykeln från råvaror och tillverkning till användning och återvinning.

Vi ska bedriva ett förebyggande miljöarbete inom alla våra verksamhetsområden och involvera alla medarbetare aktivt i arbetet.

Vi ska kontinuerligt miljöanpassa företagets verksamhet så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt samt förenligt med företagets åtaganden.

Vi ska bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.