Mål för bättre värld följs upp

Hållbar utveckling Agenda-2030 delegationen har lämnat över en delrapport till regeringen som visar att Sverige har ett stort antal riksdagsbundna mål som är i linje med, och i vissa fall mer ambitiösa, än målen och delmålen i Agenda 2030.

Mål för bättre värld följs upp

Den 1 mars presenterades Agenda-2030 delegationens delrapport, som innehåller en granskning av hur svenska riksdagsbeslut går i takt med vad Sverige bör göra för att nå FNs 2030-agenda för en bättre värld.

Sverige har förbundit sig att uppfylla FN:s agenda att förändra världen till det bättre, den så kallade 2030-agendan. Där ingår en värld fri från fattigdom till hållbara städer och hållbar energi och industri, sammanlagt 17 mål och 19 delmål. För att se till att målen nås tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet.

Ojämlikheten ökar

Delrapporten visar bland annat att det finns höga målsättningar, men att en del av målen inte kommer uppnås med nuvarande takt. Ojämlikheten mellan människor och olika delar av vårt land ökar. Även livsstilsrelaterade hälsoproblem som såsom välfärdssjukdomar och stress ökar.

Detta samtidigt som vår höga konsumtionsnivå bidrar till att jordens resurser förbrukas i en hög takt och att den globala uppvärmningen ökar, vilket kommer påverka framtidens välfärd.

Bred politisk förankring krävs

I delrapporten skrivs det bland annat att Sverige behöver att en bred politisk förankring, oavsett vilka partier som innehar regeringsmakten.

Agenda 2030 och arbetet med en samlad nationell målbild måste därför förankras i riksdagen. Delegationen anser att en bred parlamentarisk förankring, företrädesvis med blocköverskridande överenskommelser, långsiktiga mål och gemensamma strategier är nödvändiga förutsättningar för omställningen.

Regeringen har aviserat att den kommer att ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 under våren 2018. Inför detta uppmanar delegationen regeringen att öka takten i genomförandet, påbörja arbetet med att sätta en tydlig nationell målbild och verka för att skapa ett brett och långsiktigt politiskt ägarskap för hållbar utveckling i riksdagen.

Läs delredovisningen här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.