Lönsamt utveckla miljövänliga produkter

Två EU-direktiv som syftar till att minimera miljöpåverkan från elektriska och elektroniska produkter har nyligen trätt i kraft. Företag kan med hjälp av miljöhänsyn få högre kvalitet, förbättra sin företagsimage, och därmed öka lönsamheten.

De två EU-direktiven trädde i kraft i februari. Det ena förbjuder en rad miljöfarliga ämnen. Några av dem är bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom. Från och med den första juli 2006 får inga elektronikprodukter med de nämnda ämnena släppas på marknaden. Forskning pågår för att undvika exempelvis bly i lödning, och hitta alternativa kemikalier till elektronikindustrin. Det andra direktivet behandlar återvinning av elektroniskt avfall. Privata hushåll och företag ska avgiftsfritt kunna lämna elektroniskt avfall för återvinning. Den trettonde augusti 2005 ska systemet vara i gång. Ännu vet man inte om kollektiva lösningar kommer att tillämpas eller om varje företag ska lösa uppgifterna individuellt.

– Sverige har nog ganska bra förutsättningar jämfört med vissa andra länder med tanke på att vi redan har ett relativt utbrett återvinningssystem och producentansvar för elektronik, säger Glenn Johansson på IVF.

Förbättrad företagsimage

IVF har med anledning av direktiven nyligen genomfört ett projekt, där de studerat kopplingen mellan miljöhänsyn och lönsamhet i elektronikföretag. Projektet finansierades av Sveriges Verkstadsindustrier tillsammans med Stiftelsen Svenskt Kretslopp och Nutek. Det avslutades i mars förra året, och resulterade i rapporten ”Miljöhänsyn i utveckling av elektronikprodukter – Ett sätt att öka lönsamheten?” Projektets styrgrupp, med representanter från bland annat ABB och Ericsson fungerade rådgivande under projekttiden och gav synpunkter på slutrapporten. Några av slutsatserna som presenteras i rapporten är vikten av att företagen tänker långsiktigt kring arbetet med att miljöanpassa produkterna, eftersom initialt ökade kostnader kan leda till ökad lönsamhet senare. De positiva effekterna är bland annat högre kvalitet, bättre kontroll över produktionsprocesserna och förbättrad företagsimage. EU-direktiven kommer att betyda förändrade ekonomiska förutsättningar för elektronikindustrin.

– Miljöpåverkan kommer att bli en allt viktigare del i kostnads- och intäktsanalyser för att bedöma lönsamheten för en produkt, säger Glenn Johansson.

Belysning och leksaker berörs

Produktkategorier som berörs av direktiven är exempelvis hushållsapparater, audio- och videoutrustning, leksaker, belysningsutrustning och fritidsutrustning. Tillverkare av dessa produkter står inför stora förändringar. Direktivet som behandlar återvinning berör främst medicinskt teknisk produktion, samt övervaknings- och kontrollinstrument.

– Många företag vet inte vad direktiven konkret kommer att innebära för deras verksamhet, men det är viktigt att företagen med hjälp av sina underleverantörer tar reda på om det finns några farliga ämnen i komponenter och tillverkningsmaterial, för att undvika dem i framtiden, säger Glenn Johansson.

Konkurrensmässiga effekter

– Direktiven kan även få konkurrensmässiga effekter eftersom företag har möjlighet att göra individuella lösningar. Stora elektronikföretag kan göra egna system för återvinning av deras produkter. De kan även utveckla produkter som är enklare att återvinna. Det ger en lägre återvinningskostnad och därmed möjlighet till lägre prissättning, säger Glenn Johansson. Men det är svårt att spekulera i framtiden, tillägger han. Han påpekar vidare att det finns tolkningsutrymme i direktiven. Effekterna kan bli olika i olika länder och även leda till konkurrenseffekter länder emellan. Å andra sidan kan det, om kunderna är miljömedvetna, få en positiv konkurrenssituation gentemot länder utanför EU.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.