Fyra resebolag om hur de klimatkompenserar

KLIMATKOMPENSATION Fyra stora rese- och flygbolag svarar på frågor kring valet av klimatkompensation, men också hur mycket klimatutsläpp de kompenserar för efter en flygning till en vanlig turistdestination i Europa. Och kompensationen för flygresan varierar.

Fyra resebolag om hur de klimatkompenserar
Hur klimatkompenserar resebolagen badsemestern? Foto: StockAdobe

 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

I enkäten till resebolagen har Miljö & Utveckling bland annat frågat efter hur en standardresa tur och retur till ett vanligt turistmål i Europa, Chania på Kreta, klimatkompenseras av bolagen. Svaren på frågan varierar, från ingen uppgift till  detaljerad information. Klart är, att det finns många olika svar på frågan om hur mycket klimatutsläpp en sådan flygresa orsakar. Det gör det också svårt för kunden att värdera klimatkompensationen.

Alla räknar olika

Frågan om hur resan ska kompenseras har inget klart och tydligt svar, inte från företagen som tillfrågats och inte heller från olika nätbaserade beräkningsverktyg.
Kalkylatorn på hemsidan för International Civil Aviation Organization, ICAO, får fram att resan ger utsläpp motsvarande 420 kilogram koldioxidekvivalent. På sajten Klimatkompensera blir svaret 1,6 ton. Zeromissions svar är 959 kilogram och hos Klimatkalkylatorn blir svaret 1,52 ton.

De bolag som svarat på Miljö & Utvecklings fråga är Sas och Ving. Sas svarar att de kompenserar för genomsnitt 350 kg koldioxid per passagerare, medan Ving  svarar att flygningen motsvarar ungefär 500 kg koldioxid per passagerare.

Höghöjdseffekten gör stor skillnad

Joel Nord hos Tricorona Climate Partner bekräftar att det finns många olika sätt att räkna på. Vissa tar bara hänsyn till koldioxid medan andra inkluderar metan med mera. Till det kommer höghöjdseffekten, som det inte finns någon säker siffra för. Enligt Tricorona kan den göra att klimatpåverkan blir hela 2,7 gånger större. Det förklarar varför beräknad klimatpåverkan och därmed kompensationen kan variera kraftigt.

Så här svarar bolagen

Vad ingår i klimatkompensationen?

Sas: Utsläpp från Sas flygningar kopplade till ungdomsbiljetter, Eurobonus samt tjänsteresor, sammanlagt cirka 40 procent av utsläppen sedan början av år 2019.
Ving: Samtliga flygresor, både charter- och reguljärflyg. Även tjänsteresor.
TUI: Bränsle från nordiska kunders resor med bolagets egna flygplan, egna hotell, tjänsteresor med flyg samt energianvändning för nordiska kontor.
Norwegian: Ej svarat.

Vilken är er samarbetspartner?

Sas: Natural Capital Partners.
Ving: Natural Capital Partners.
TUI: South Pole.
Norwegian: Chooose.

Är kompensationen frivillig eller del av priset?

Sas: Ingår för Eurobonuskunder och ungdomsbiljetter.
Ving: Ingår för samtliga nordiska gäster.
TUI: Ingår.
Norwegian: Frivillig.

Vad säger er klimatpolicy om utsläppen?

Sas: Vi ska minska koldioxidutsläppen med 25 procent till 2030, i jämförelse med 2005 års nivå.

Ving: Att minska utsläppen från våra aktiviteter.

Tui: Målet är att ha Europas mest koldioxideffektiva flygbolag år 2020.

Norwegian: Ska vara koldioxidneutralt år 2045.

Hur mycket klimatkompensation handlar det om för en tur och returresa till Chania i Grekland?

Sas: I genomsnitt 350 kg koldioxid med en Airbus och 72 procent kabinfaktor. Nu är det en charterdestination och koldioxidutsläppen är något lägre. För en kund kostar det 3,72 euro hos Natural Capital Partners (reds. anm. intervjun är gjord tidigare i höstas och beloppet kan ha ändrats).

Ving: Arlanda-Chania motsvarar ungefär 0,5 ton per passagerare, men vi kompenserar för våra årliga samlade utsläpp och har därför ingen exakt siffra.

Tui: Det finns ingen separat siffra för resan.

Norwegian: Inget svar.

Du hittar hela enkäten i faktarutorna nedan.

Fakta

Så svarar Sas

Hos Sas svarar presschefen Freja Annamatz i samarbete med hållbarhetsavdelningen.

Vilka delar av er verksamhet klimatkompenserar ni för?
Vi koldioxidkompenserar för passagerarrelaterade utsläpp från Sas egna flygningar kopplade till ungdomsbiljetter, Eurobonus samt tjänsteresor och personalresor. Det innebär att vi kompenserar för cirka 40 procent av utsläppen sedan början av år 2019.

Hur räknar ni ut hur stor kompensationen bör vara?

Vi räknar ut utsläppen per sträcka och dividerar med antalet passagerare på samma sträcka. Basen för beräkningarna är detsamma som används i det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter. I vårt frivilliga erbjudande använder vi vår utsläppskalkylator.

Hur mycket handlar det om för en flygresa tur och retur till Chania i Grekland?
I genomsnitt 350 kilogram koldioxid med en Airbus och 72 procent kabinfaktor. Nu är det en charterdestination och koldioxidutsläppet per passagerare är något lägre. För en kund kostar det 3,72 euro hos Natural Capital Partners.

Vem är er samarbetspartner?

Natural Capital Partners, NPC.

Vilken typ av projekt går ni in i?

Energiprojekt som ersätter fossila bränslen med förnybar energi, främst vind- och solenergi i Asien.

Hur säkrar ni att klimatkompensationen håller bra kvalitet?

Vi följer Verified Carbon Standard, VCS, och Gold Standard.

Är kompensationen frivillig för kunderna eller ingår den i priset?

Den ingår för de kunder som är medlemmar i lojalitetsprogrammet Eurobonus eller köper ungdomsbiljetter.

Gör ni något för att minska utsläppen?

Det sker främst genom att införa effektivare flygplan samt öka användandet av biobränslen.

Vad säger er klimatpolicy om utsläppsminskning?
Sas målsättning är att minska de absoluta koldioxidutsläppen med 25 procent till år 2030, i jämförelse med 2005 års nivå.

Fakta

Så svarar Tui

Hos Tui svarar Anna Kiefer, hållbarhetsansvarig Norden.

Vilka delar av er verksamhet klimatkompenserar ni för?

Tui klimatkompenserar för bränslekonsumtionen från nordiska kunders resor med bolagets egna flygplan, för energikonsumtionen för nordiska kunder i Tuis egna hotell, samt för energikonsumtionen på våra nordiska kontor och våra egna tjänsteresor med flyg.

Hur räknar ni ut hur stor kompensationen bör vara?

För varje ton utsläpp av växthusgaser minskas ett ton utsläpp någon annanstans. Detta är noga uträknat genom så kallade certifierade reduktionsenheter, ett internationellt vedertaget sätt för organisationer att kompensera för sina koldioxidutsläpp.

Hur mycket handlar det om för en flygresa och retur till Chania i Grekland?

Våra kunder betalar ingenting extra för klimatkompensationen. Det finns ingen separat siffra för den resan alltså.

Vem är er samarbetspartner?

South Pole.

Vilken typ av projekt går ni in i?

Vi har valt projekt som genererar energi från sol, vind, vatten och biogas i Indien, Thailand och Vietnam. Utöver klimatnyttan bidrar projekten till många andra hållbarhetsmål såsom utbildning, arbetstillfällen och lokal infrastruktur.

Hur säkrar ni att klimatkompensationen håller god kvalitet?

Utöver South Poles granskning genomgår projekten tredjepartsgranskning genom både FN:s Clean Development Mechanism och Gold Standard. Att det inte leder till något som skulle ha gjorts ändå säkras genom FN:s Clean Development Mechanism.

Genom Gold Standard kontrollerar oberoende granskningsorgan att projekten uppfyller standardens kriterier och därmed att de också möter krav avseende socialt ansvar och hållbar utveckling.

Är kompensationen frivillig för kunderna eller ingår den i priset?

Klimatkompensation ingår som en del av vårt erbjudande utan extra kostnad.

Gör ni något för att minska utsläppen?

Tui använder moderna, koldioxideffektiva flygplan. Vi minskar utsläppen ytterligare genom driftseffektivitet, bra underhåll och genom att använda lätta material ombord. Samtidigt ser vi till att fylla våra plan med resenärer, så att resurserna används effektivt och planen inte flyger halvtomma.

Vad säger er klimatpolicy om utsläppsminskning?

Tui har som mål att ha Europas mest koldioxideffektiva flygbolag år 2020.

 

Fakta

Så svarar Ving

Hos Ving svarar Fredrik Henriksson, kommunikations- och hållbarhetschef för Vinggruppen Norden.

Vilka delar av er verksamhet klimatkompenserar ni för?

Vi klimatkompenserar sedan april för utsläppen från samtliga våra gästers flygresor oavsett om man reser med vårt eget flygbolag eller partners. Det inbegriper både charter- och reguljärflyg. Vi klimatkompenserar även för alla tjänsteresor.

Hur räknar ni ut hur stor kompensationen bör vara?

Vi klimatkompenserar för vår årliga totala utsläppsmängd, som för 2017/2018 uppgick till 890 000 ton koldioxid. För hotellen och transfer räknas utsläppen ut i samarbete med andra parter, bland andra Natural Capital Partners.

Hur mycket handlar det om för en flygresa tur och retur till Chania i Grekland?

Eftersom vi kompenserar för de samlade utsläppen har jag ingen kostnad för en enskild flygning. Arlanda-Chania motsvarar ungefär 0,5 ton per passagerare.

Vem är er samarbetspartner?

Natural Capital Partners.

Vilken typ av projekt går ni in i?

Programmet stödjer projekt som är baserade i Östafrika, Gambia, Sri Lanka och Turkiet. Genom att ge tillgång till rent dricksvatten, minska användningen av trä som bränsle och minska luftföroreningarna kommer projekten att ha en positiv inverkan på mer än 130 000 personer.

Hur säkrar ni att klimatkompensationen håller bra kvalitet?
Ett oberoende revisionsorgan kontrollerar att alla projekt uppfyller strikta kriterier och också krav på socialt ansvar och hållbar utveckling. Vi följer The Carbon Neutral Protocols riktlinjer. På varje projektnivå testas och demonstreras additivitet.

Vi säkrar att projekten inte ger negativa bieffekter genom att enbart investera i projekt som är certifierade för FN:s Clean Development Mechanism eller Gold Standard.

Är kompensationen frivillig för kunderna eller ingår den i priset?

Klimatkompensationen för flygresan ingår för samtliga nordiska gäster.

Gör ni något för att minska utsläppen?

Vår högsta hållbarhetsprioritet är att minska utsläppen både här hemma, på våra destinationer och framförallt för själva flygresan. Vårt koldioxidutsläpp per personkilometer var under det senaste räkenskapsåret 67 gram.

Vi har investerat i nya A321-flygplan, uppgraderat till lättare säten och annat material ombord. Bland annat var flygbolaget det första i Europa som lanserade Ipad för piloterna istället för 45 kg tryckta manualer. Enbart detta initiativ har sparat utsläpp för hundratals ton koldioxid per år sedan lanseringen.

Vad säger er klimatpolicy om utsläppsminskning?

Att minska utsläppen från våra aktiviteter är en väsentlig del av vår hållbarhetsstrategi.

 

Fakta

Så svarar Norwegian

Frågor till Norwegian besvaras av kommunikationschefen Charlotte Holmbergh Jacobsson:

Vem är er samarbetspartner?

Chooose. Företaget följer Gold Standard.

Vilken typ av projekt går ni in i?

Vi har ett tioårigt samarbete med Unicef.

Är kompensationen frivillig för kunderna eller ingår den i priset?

Man kommer att erbjudas att köpa till klimatkompensation som motsvarar den flygresa man har bokat.

Gör ni något för att minska utsläppen?

Norwegian har minskat utsläppen med 30 procent de senaste 10 åren genom att flyga med de modernaste, mest bränsleeffektiva och mest miljöanpassade flygplanen på marknaden.

Vad säger er klimatpolicy om utsläppsminskning?

Att vi ska vara koldioxidneutrala år 2045.

 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.