nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Nytt år, nya lagar. Här hittar du ett urval av de miljölagar som började gälla från den 1 januari.
Nytt år, nya lagar. Här hittar du ett urval av de miljölagar som började gälla från den 1 januari. FOTO: Shutterstock

De viktigste nya miljölagarna vid årsskiftet

Nytt år, nya lagar. Här är ett urval av de miljölagar som trädde i kraft vid årsskiftet.

  • Annons 1

Höjd skatt på bensin och diesel

Energiskatten på fossil bensin och fossilt dieselbränsle höjs med 48 öre per liter för bensin och med 53 öre per liter för dieselbränsle. Etanol som låginblandas i bensin och höginblandad etanol, E85, får mindre skattebefrielse än tidigare. Fame som höginblandas i dieselbränsle får lägre energiskatt.

Lägre koldioxidskatt i skogs och jordbruk

Befrielsen från koldioxidskatt för dieselbränsle i arbetsmaskiner i jord- bruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna ökas från 90 öre per liter till 143 öre per liter.

Slopad koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen

Koldioxidskatten på bränslen för uppvärmning och drift av stationära motorer inom industri- och kraft- värmeanläggningar utanför handelssystemet höjs. Det gäller även inom jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheter.

Secondhand slipper skatt

Fö̈rsäljning av skänkta varor som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete blir skattefri.

5 länsstyrelser får ansvar för avfallstransporter

Tillsynsansvaret över gränsöverskridande transporter av avfall koncentreras till fem länsstyrelser: Gävleborgs, Norrbottens, Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Det blir också nya avgifter för verksamhetsutövare, bland annat för de som har tillståndspliktiga insamlingssystem för konsumentelavfall.

Ändringar i avfallsförordningen

Avfallsförordningens förteckning över olika avfallstyper anpassas till EU-förteckningen. Nya avfallstyper är klorsilaner, rödslam från aluminiumproduktion, metalliskt kvicksilver och avfall som delvis har stabiliserats. När det handlar om hur avfalls farliga egenskaper ska bedömas införs en hänvisning till EU:s bestämmelse.

Va-mål till mark och miljödomstolen

Tvister som tidigare prövats av statens va-nämnd ska fortsättningsvis prövas i mark- och miljödomstol som första instans.

Elcertifikat anpassas till förnybara mål

Kvotkurvan för elcertifikat anpassas till mål om att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 terawattimmar 2002–2020.

Anläggningsbesked för biodrivmedel

EU har godkänt att Sverige fortsätter att ge skattelättnader för biodrivmedel. Skattelättnaden villkoras med att det finns ett så kallat anläggningsbesked. Anläggningsbeskedet ska visa att det finns ett kontrollsystem som säkerställer att de biodrivmedel som läggs till grund för avdrag inte är livsmedelsbaserade. Om de är livsmedelsbaserade ska de ha producerats i anläggningar som tagits i drift före den 31 december 2013 och som inte är fullständigt avskrivna. Tillsynsmyndigheten kommer att utfärda anläggningsbeskeden.

Här kan du läsa om ändringarna i detalj

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.