Så ser det ut i ditt län

Tillsyn Hur fungerar tillsynen av miljöfarlig verksamhet hos dig? Här kan du läsa vad länsstyrelserna svarade på vår undersökning, län för län.

BLEKINGE:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

“Tillsynsbesök är inte all tillsyn som tillsynsmyndigheten bedriver. Förutom besök så skall objekten årligen rapportera i sin årsrapport vilken tillsynsmyndigheten granskar, de skall vid varje incident rapportera detta till tillsynsmyndigheten (avvikelserapportering) denna granskas och ibland kräver vi vidare utredningar vad som hänt och/eller åtgärder. Den myndighet som tror att bara tillsynsbesök är att bedriva tillsyn kan liknas vid en hantverkare som bara har en skiftnyckel i sin verktygslåda, vem gör bäst jobb för miljön – den med ett verktyg eller den med tio verktyg?”

(Reds. Anm: Årsrapport och vidare utredningar görs av företaget som bedriver miljöfarlig verksamhet)

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“Ett prov är en ögonblicksbild, om du tar två prov med 30 min mellanrum så är de inte samma. Provtagningen är en liten del i hela det system som objektet har för att visa att de lever upp till det tillstånd de har och till lagstiftningen. Länsstyrelsen bedriver miljöövervakning över hela länet (provtagning av vatten, mark, och luft), den visar trender och hur miljön i länet mår just nu denna övervakning är mycket viktigare än att ta prover på samma plats som fabrikören gör.”

(Reds.Anm: De prover som tas över länet går inte att spåra till specifika verksamheter, det går bara att konstatera att någon/några har släppt ut mer gifter än de får i nutid eller historiskt.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Ej svar

Blekinge länsstyrelse vill inte uppge hur det ligger till eller göra en uppskattning.

Sammanställning av anmälningar:

Blekinge ligger i topp i landet då det gäller andelen anmälningar som baseras på att de miljöfarliga verksamheterna rapporterar sig själva. 67 procent av fallen samt inga uppenbara fall där företag försökt “mörka” sina miljöbrott.

Fått ut: 9 anmälningar

Genom egenkontroll: 6 anmälningar

(Reds.anm: Inga hittade fall av verksamhet som helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten – dock med reservation att det kan finnas handlingar vi ej har fått ut vid begäran.)

DALARNA:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Några få, 6-10 procent

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

“Om vi anser oss behöva göra oanmälda tillsynsbesök har vi möjligheten att göra detta. Problemet när man gör oanmälda besök är oftast att det är svårt att få träffa ”rätt” personer.”

(Reds.anm: Det är länsstyrelsen som ger tillstånd för miljöfarlig verksamhet och de har rätt att komma och gå som de vill för att utföra sin tillsyn av att tillståndet följs.)

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

“Enligt den behovsutredning som är gjord visas att resurser saknas.”

Sammanställning av anmälningar:

Dalarna ligger på plats nr 6 bland de länsstyrelser där flest miljöfarliga verksamheter INTE anmäler och rapporterar sig själva som de ska enligt lag. Dock få anmälningar.

Fått ut: 8 anmälningar

Genom egenkontroll: 2 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 3 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

GOTLAND:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Några få, 6-10 procent

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

Sammanställning av anmälningar:

Fått ut: 22 anmälningar

Genom egenkontroll: 2 anmälningar

(Reds.anm: Flera anmälningar rörde “mindre” miljöbrott, så som strandskydd, till skillnad från de flesta andra länsstyrelser. Fanns dock 5 fall där miljöfarliga verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten.)

GÄVLEBORG:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Kanske

“Det kan finnas problem med att avslöja ”missförhållanden” med tanke på att tillsynsbesöken så gott som alltid inte är oanmälda. Det troliga är dock att även om fler tillsynsbesök skulle vara oanmälda så skulle inte nämnvärt fler ”missförhållanden” avslöjas, i alla fall vad som skulle kunna betraktas som större ”missförhållanden”. Verksamhetsutövarna är skyldiga att rapportera missförhållanden/driftstörningar/incidenter/haverier enligt 6 § egenkontrollförordningen. Uppfyller verksamhetsutövaren inte denna rapporteringsskyldighet skulle det kunna vara brottsligt enligt 29 kap. 5 § miljöbalken, d.v.s. försvårande av miljökontroll. Vår uppfattning är att verksamhetsutövarna i de flesta fall uppfyller rapporteringsskyldigheten enligt 6 § egenkontrollförordningen. Detta för att de vill sköta sig, men även för att undvika den badvill som en eventull misstanke om försvårande av miljökontroll skulle kunna medföra (eventuell medial uppmärksamhet o.s.v.). Mindre missförhållanden, som t.ex. brister i egenkontrollen, upptäcks ofta lika bra vid föranmälda besök. Vår uppfattning är dock att tillsynen bör bedrivas via föranmälda och oanmälda tillsynsbesök.”

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Delvis

“Frågan huruvida vi har tillräckliga resurser för att hantera kraven på tillsyn som finns enligt svensk lag och EU-lagstiftning är mycket svår att svara på. Detta främst på grund av att lagstiftningen inte kvantifierar hur mycket tillsyn som ska genomföras eller på vilket sätt tillsynen ska genomföras. Det enkla svaret får bli att vi utför egeninitierad tillsyn i relativt begränsad omfattning. Hade vi haft mer resurser, vilket vi givetvis önskar att vi hade, skulle vi vilja utföra mer egeninitierad tillsyn.”

(Reds.anm: I korthet, de vill göra mer oberoende tillsyn, idag baseras det mesta av tillsynen på de miljöfarliga verksamheternas uppgifter)

Sammanställning av anmälningar:

Gävleborg är bland de bättre länen, har är det ca 46 procent av anmälningarna som baseras på de miljöfarliga verksamheternas egna uppgifter.

Fått ut: 22 anmälningar

Genom egenkontroll: 10 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 4 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten. I Gävleborg fanns några “mindre” miljöbrott som hos andra län ligger på det kommunala tillsynsansvaret.)

HALLAND:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

En del, mellan 11-30 procent (endast Halland och Skåne som svarar att de har så många oanmälda)

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

“Nej, vi upplever inga sådana problem. Om vi anser att det behövs så åker vi ut oanmält. Ofta behöver vi träffa vissa nyckelpersoner vilket gör att vi behöver boka tid.”

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“Nej vi tar få egna prover. Prover tas av personer med tillräcklig kunskap. Vid besiktningar tas prover av ackrediterade utomstående personal t.ex. luft, vatten buller.”

(Reds.anm: Länsstyrelsen har inte kunnat skicka några handlingar som visar att det finns några få egna prover av företagens vatten/mark etc. De kan syfta på allmänna prover som inte kopplas till specifika företag. Den ackrediterade personal är betalad av den som bedriver miljöfarlig verksamhet. Resultatet av proverna skickas som regel inte direkt till länsstyrelsen, utan först till företaget som betalat för resultatet.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Ja (endast 3 länsstyrelser svarade ja på denna fråga)

“Vi har tillräckliga resurser avseende miljöfarlig verksamhet. Vi arbetar med prövning och tillsyn. Miljöfarlig verksamhet är en del av vårt arbetsområde.”

Sammanställning av anmälningar:

Halland hade inte så många anmälningar, men i ca 38 procent av fallen var det den miljöfarliga verksamheten som angav sig själva. (Det är relativt lågt jämfört med ex Blekinge, 67 procent.)

Fått ut: 8 anmälningar

Genom egenkontroll: 3 anmälningar

(Reds.anm: Inga hittade fall av verksamhet som helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten – dock med reservation att det kan finnas handlingar vi ej har fått ut)

JÄMTLAND:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Några få, 6-10 procent

“Det är väldigt beroende av vilken typ av anledning som tillsynen sker, återkommande planerad tillsyn, pga klagomål, kontroll, uppföljning.”

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

“Även om en verksamhetsutövare skulle försöka att försköna tillståndet så kommer sanningen alltid fram vid något tillfälle.”

(Reds.anm: Det är omöjligt att säga hur många okända fall som det finns. Men det finns flera exempel runt om i landet på miljöbrott som först har upptäckts år senare – då är det ofta för sent att samla in bevismaterial enligt de handläggare vi talat med.)

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“Länsstyrelsen i Jämtlands län begär ibland att de prover som tas ska analyseras av två olika oberoende laboratorier. Det sker en utvärdering av provresultaten samt att dessa diskuteras med verksamhetsutövaren ifall de skulle visa resultat som kan ifrågasättas.”

(Reds.anm: Har försökt begära ut handlingar som styrker att detta har skett i Jämtland, men dessa handlingar hade vid publicering inte nått redaktionen. I regel väljs och betalas labben av de miljöfarliga verksamheterna och det är också dessa som först får provresultaten – det skickas inte direkt till tillsynsmyndigheten.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

“Det finns väl alltid ett behov av att ytterligare resurser tillförs. Detta är emellertid en politisk fråga som bör diskuteras i de forumen.”

Sammanställning av anmälningar:

Bara i 27 procent av fallen anmäler företagen sig själva, det är lag på att de kontinuerligt rapporterar till länsstyrelsen och att de omedelbart hör av sig vid olyckor eller driftstörningar. Jämtland kommer på sjunde “sämsta” plats om man kollar på hur ärliga de miljöfarliga verksamheterna är när de har begått ett miljöbrott.

Fått ut: 22 anmälningar

Genom egenkontroll: 6 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 6 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten.)

JÖNKÖPING:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“I dylika fall tillkallar vi polis.”

(Reds.anm: Länsstyrelsen har rätt att ta egna prover och låta företagen betala för det.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

“Vi får göra en hård prioritering eftersom vi har drygt 250 tillsynsobjekt. Jag hänvisar till Naturvårdsverkets skrift NV-01466-12”

Sammanställning av anmälningar:

I Jönköping är det bara i ca 13 procent av fallen som företagen har anmält sina egna miljöbrott, istället är det oftast länsstyrelsen som kommer på att ett brott begåtts genom att göra extra tillsyn eller ifrågasätta företagens egenkontroll.

Fått ut: 30 anmälningar

Genom egenkontroll 4 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 8 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten. I Jönköping är det ovanligt stor del av anmälningarna som baseras på länsstyrelsen egna arbete – sticker ut som positivt exempel. Det verkar som handläggarna är mer “på” och mer ifrågasättande..)

KALMAR:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

“Inga så länge jag kan minnas, inte sedan Miljöbalken infördes 99, innan dess hade vi mer. Orsaken är att vi lämnat över mycket tillsyn över de mindre verksamheterna till kommunen. Vi har bara stora industrier, svårt att komma in oanmält. Min uppfattning är att denna ändring är på grund av en stark lobbying från industrin själv. Förut hade vi bättre kontrollmöjligheter. Det stämmer att EU reglerna är skarpare och Sverige måste börja anpassa sig. Idag är det mer pappersarbete och mindre fältarbete, det är så det är.”

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

“Jag tror inte, och då säger jag tror, jag tror inte att de stora industrierna skulle ta den risken att försöka mörka. Inte så mycket på grund av oss, men på grund av den dåliga publicitet det skulle ge. Vi har ett kvalitetsproblem i provtagningarna, hur dessa prov har tagits. Oftast får vi dock se labbrapporterna, det är ofta där man kan se hur det ligger till. (låter som kanske, men vill svara nej)”

(Reds.anm: “Oftast se labbrapporterna” sticker ut som svar, de flesta länsstyrelser kräver att få se labbrapporterna. Proverna görs av företagen eller det bolag som företaget har anlitat för att ta proverna, resultatet skickas som regel först till den miljöfarliga verksamheten – inte direkt till tillsynsmyndigheten.)

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“Förr i tiden så gjorde både vi och Naturvårdsverket mer egna labbtester, idag har vi egentligen inte pengarna till detta. Visst företagen kan få finansiera det, men då ska vi ha väldigt mycket på fötterna för att få dem att betala.”

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

“Om du frågar om vi vet hur det egentligen ser ut, så är svaret nej. Det vet vi inte. Vi försöker jobba förebyggande och vägledande, men känner att vi inte har de lagliga och resursmässiga möjligheterna att göra detta. Man kan ju fråga sig med den egna/egeninitierade kontroll vi har idag om det inte är bättre att lägga ner den delen av vår tillsyn, för att om kontrollen inte är tillräcklig så är den inte effektiv nog att följas.”

Sammanställning av anmälningar:

I Kalmar är det i 2 av 3 fall någon annan än den miljöfarliga verksamheten som är källan till anmälningarna om miljöbrott.

Fått ut: 18 anmälningar

Genom egenkontroll: 6 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 4 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

KRONOBERG:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

“Problemet är inte om vi kommer anmälda eller oanmälda. Det stora problemet är att vi har för lite resurser för att vara ute på tillsyn i den omfattning som skulle behövas för att kunna garantera lagefterlevnad hos våra tillsynsobjekt.”

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

“Vi har i dagsläget inte den personalresurs vi skulle behöva för att bedriva den tillsyn som krävs.”

Sammanställning av anmälningar:

I Kronoberg är det en väldigt låg andel av anmälningarna som baseras på de miljöfarliga verksamheternas ärlighet att rapportera sina egna miljöbrott, ca 8 procent vilket är sämst i landet. Dock är det relativt få anmälningar i Kronoberg.

Fått ut: 12 anmälningar

Genom egenkontroll: 1 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 5 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

NORRBOTTEN:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Kanske

“Varför så få besök är oanmälda beror på att vi har tillsyn över stora processindustrier där vi inte kommer in om inte behörig personal finns på plats. Vi har också svårt att kunna utföra relevant tillsyn utan rätt personal på plats.”

(Reds.anm: Länsstyrelsen ger tillstånd för miljöfarlig verksamhet och har ansvar att kontrollera att tillståndets villkor följs. De har rätt att dyka upp oanmälda och ska då inte förhindras i sitt arbete.)

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

“Nej, vi anser oss inte ha fullt ut tillräckliga resurser för tillsynsarbetet enligt miljöbalken. Behovet av tillsyn är vanskligt och svårt att bedöma men om vi hade mer resurser skulle vi utveckla och förbättra tillsynen med bland annat fler tillsynsbesök och kontroller av verksamhetsutövarnas egenkontroll.”

Sammanställning av anmälningar:

I Norrbotten är det i ca 51 procent av fallen som de miljöfarliga verksamheterna har rapporterat sig själva, det är relativt högt. Femte plats i Sverige, de som har högst andel är Uppsala/Blekinge med ca 67 procent.

Fått ut: 41 anmälningar

Genom egenkontroll: 21 anmälningar

(Reds.anm: Varav LKAB avser 18 st. Fanns även 2 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

SKÅNE:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

En del, mellan 11-30 procent.

(Reds.anm: Det är bara Skåne och Halland som svarar att de har så många oanmälda besök)

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Kanske

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

(Reds.anm: Först svarade länsstyrelsen i Skåne: ”Sällan/någon enstaka gång”, men de har sökt igenom sina diarium och kan inte hitta något som styrker att de gjort några egna kontroller.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

Sammanställning av anmälningar:

I Skåne är det relativt låg andel av de miljöfarliga verksamheterna som rapporterar sig själva, bara i ca 15 procent av fallen.

Fått ut: 20 anmälningar

Genom egenkontroll: 3 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 12 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten.)

STOCKHOLM:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

“Det är sällan vi gör oanmälda tillsynsbesök. Det är under vissa omständigheter som vi gör oanmälda besök t.ex. vid luktklagomål(det var länge sedan).”

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Kanske

“Tveksam om effektiviteten i oanmälda besök förutom i vissa fall, som ovan”.

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“Enligt svensk lagstiftning gäller egenkontroll se miljöbalken. Verksamhetsutövaren har eget ansvar att kontrollera verksamheten. Vi tar inga prover.”

(Reds.anm: Enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten kontrollera egenkontrollen, de har också rätt att ta egna prover och låta företagen betala för det.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Ej svar

(Reds.anm: Stockholms länsstyrelse vill inte svara på den här frågan, trots påminnelse per mail.)

Sammanställning av anmälningar:

I Stockholm är det i ca 31 procent av fallen som de miljöfarliga verksamheterna rapporterar sig själva.

Fått ut: 13 anmälningar

Genom egenkontroll: 4 anmälningar

(Reds.anm: Inga hittade fall av verksamhet som helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten – dock med reservation att det kan finnas handlingar vi ej har fått ut)

SÖDERMANLAND:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

“Oanmäld tillsyn på större anläggningar är inte alltid effektiv då vi normalt behöver se vissa dokument och prata med specifika personer p.g.a. ansvarsförhållanden/kunskap. Oanmäld tillsyn sker oftast vid misstanke om miljöbrott.”

(Reds.anm: Länsstyrelsen ger tillstånd för miljöfarlig verksamhet och har laglig rätt att dyka upp oanmälda, de ska då få tillgång till det de behöver för att utföra sin tillsyn.)

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Ja

“Ja, det get ger åtminstone de mindre anläggningarna möjlighet att rätta till brister i förväg. Större anläggningar som sköts dåligt har inte förutsättningarna att korrigera brister. Tillsynen är idag till stor del uppbyggd på egenkontroll och om vi genom tillsyn har sett till att företagens egna kontrollsystem täcker upp på ett bra sätt så ser vi det mesta.”

(Reds.anm: Södermanland är den enda länsstyrelse som svarar “Ja” på den här frågan, fem har dock svarat att det “kanske” och sagt att det kan finnas problem.)

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

“Vi har en tillsynsplanering som medför att alla våra objekt får tillsyn inom 1-3 års intervall och de större flera gånger per år. Om vi hade mer resurser skulle vi kunna göra mer oanmäld tillsyn och mer frekvent tillsyn på mindre anläggningar.”

Sammanställning av anmälningar:

I Södermanland är det en relativt låg andel av anmälningarna som baseras på de miljöfarliga verksamheternas egenkontroll, ca 11 procent.

Fått ut: 18 anmälningar

Genom egenkontroll: 2 anmälningar

(Reds.anm: En del mindre företag/privatpersoner, inga hittade fall av verksamhet som helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten – dock med reservation att det kan finnas handlingar vi ej har fått ut)

UPPSALA:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

“Det är inte effektiv tillsyn att komma oanmält. Rätt personer behöver vara på plats och vara tillgängliga.”

(Reds.anm: Länsstyrelsen har enligt lag rätt att kontrollera företagens egenkontroll och ska inte förhindras i sitt arbete vid ex. oanmälda besök.)

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

“De miljöfarliga verksamheterna vi tillsynar är stora anläggningar med personal som specifikt arbetar med miljöfrågor. Att bara gå runt och titta på verksamheten säger inte så mycket. Vi behöver granska deras egenkontroll, hur de mäter sina utsläpp, dokumentation kring avfall etc. För det så behöver rätt personer vara på plats.”

(Reds.anm: Länsstyrelsen har rätt att ta egna prover på plats och ta med sig kopior på ex. de rutiner som finns i verkligheten när verksamheten är igång, istället för att bara läsa det som skickas in i efterhand i miljörapporteringen. Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet måste ha tillstånd och detta tillstånd innefattar krav på kontinuerlig egenkontroll.)

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“Vi förelägger om kompletterande mätningar om så behövs.”

(Reds.anm: Det är företaget som tar proverna, eller den konsult/labb som företaget väljer att betala. Labbrapporter skickas i regel först till företaget, inte direkt till länsstyrelsen. Länsstyrelsen hade också kunnat anlita ett eget labb och låta företagen betala för det – det har inte gjorts hos någon länsstyrelse i landet.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Ja

“I all väsentlighet.”

(Reds.anm: Det är bara Uppsala och två till länsstyrelser som svarar ja på den här frågan.)

Sammanställning av anmälningar:

Uppsala har väldigt få anmälningar som länsstyrelsen har upprättat de senaste 7 åren. Hög andel dock som baseras på företagens egenkontroll jämfört med resten av landet, bara Uppsala och Blekinge som kommer upp i ca 67 procent.

Fått ut: 6 anmälningar

Genom egenkontroll: 4 anmälningar

(Reds.anm: Finns 2 fall där företag helt eller delvis försvårat tillsynen genom att inte rapportera sina brister direkt till länsstyrelsen, som de ska enligt lag).

VÄRMLAND:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Ej svar.

(Reds.anm: Värmland är en av de länsstyrelser som har varit mest motvilliga att svara på frågor och lämna ut handlingar. Den här frågan vägrar de göra en uppskattning av, vi fick dock till slut ut de handlingar vi begärt – med reservation att det kan finnas fler som vi inte har fått ut. De ville heller inte lämna ut handlingar som styrker att de har haft några oanmälda besök “ej sökbart” menar länsstyrelsen i Värmland.)

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Ej svar – ”svarar bara till regeringen”

(Reds.anm: Försökt få svar genom miljöchefer och chefsjurist. Har också begärt ut de handlingar där de har redovisat till regeringen hur de ser på sina resurser för miljötillsyn – men har inte heller fått ut dessa handlingar. Har inte hunnit JO-anmäla vid publicering.)

Sammanställning av anmälningar:

I Värmland är det bara i hälften av anmälningarna som de miljöfarliga verksamheterna har rapporterat sig själva så som de ska enligt lag.

Fått ut: 18 anmälningar

Genom egenkontroll: 9 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 6 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

VÄSTERBOTTEN:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Några få, 6-10 procent

(Reds.anm: Majoriteten av länsstyrelserna svarar “väldigt sällan, 0-5 procent.)

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

“Tillsynen fokuserar i huvudsak på hur företagen sköter sin egenkontroll och då är det oftast bättre att företagen är förberedda på att vi kommer.”

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“Skulle det finnas misstanke om att ett företag inte sköter provtagningen är verktyget snarare att begära en oberoende besiktning av anläggningen. Om man misstänker ett miljöbrott är det ju inte tillsynsmyndigheten utan polisen som gör provtagningen.”

(Reds.anm: Detta stämmer inte helt. Länsstyrelsen har laglig rätt att själva ta prover och låta företagen stå för kostnaden. En oberoende besiktning innebär i regel att företaget betalar en konsult för att skriva en rapport, som företaget får se innan den skickas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ansvar att göra den kontroll som krävs för att säkra att egenkontrollen fungerar.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

“Vi saknar resurser för att täcka hela behovet.”

Sammanställning av anmälningar:

(Reds.anm: Västerbotten är den enda länsstyrelse vi inte kunnat göra en sammanställning på vem som är källan till de anmälda miljöbrottet. Deras anmälningar skiljer sig från andra länsstyrelsers och vi hade vid publicering inte den tid som behövdes för att begära ut alla bilagor och pm där sådana uppgifter kan finnas om uppgiftslämnare. Det handlar om ca 150 anmälningar, vilket är väldigt många jämfört med andra länsstyrelser.)

VÄSTERNORRLAND:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

“Väldigt liten del, kanske händer om vi åker förbi ett ställe när vi är ute på annan tillsyn, men tillhör alltså ovanligheterna.”

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

“Nej, vi har uppfattningen att det inte är ett problem. Visst finns det alltid en risk att företag ”städar undan”, men vi menar att vi förr eller senare upptäcker sådant.”

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“Nej inte vad vi kan komma ihåg, jag har också kollat runt bland kollegorna. Vi har dock möjlighet att ta in någon konsult om vi behöver, det behövs specialist kunskap.”

(Reds.anm: Vi har också begärt att de gör en sökning i sina handlingar för att hitta oberoende stickprover, men de har ej hittat några sådana handlingar.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Ja

“Ja, men visst finns det alltid behov av mer resurser.”

(Reds.anm: En av de få länsstyrelser som svarar ja på denna fråga, totalt 3 st.)

Sammanställning av anmälningar:

Västernorrland har relativt många anmälningar de senaste 7 åren jämfört med andra länsstyrelser. I 45 procent av fallen är det de miljöfarliga verksamheterna som är källan till anmälan.

Fått ut: 115 anmälningar

Genom egenkontroll: 52 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 48 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

VÄSTMANLAND:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Några få, 6-10 procent

“Främst i samband med klagomål på verksamhet.”

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

Sammanställning av anmälningar:

I Västmanland är det en relativt hög andel av anmälningarna som bottnar sig på företagens egenkontroll, ca 58 procent.

Fått ut: 26 anmälningar

Genom egenkontroll: 15 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 5 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

VÄSTRA GÖTALAND:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

“Av erfarenhet vet vi att det är viktigt att träffa nyckelpersoner på verksamheten varför vi oftast tid bestämmer tid i förväg. Detta kan dock ske på mycket kort varsel.”

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Kanske

“Sett ur ett längre perspektiv har verksamheternas miljöpåverkan minskat. Prövning och tillsyn har bidragit till detta. Naturligtvis kan viss misskötsel förekomma och viss uppstädning kan också ske inför planerade tillsynsbesök. Allvarliga missförhållanden med stor miljöpåverkan kan inte ”städas bort” och kommer oftast till vår kännedom ändå.”

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

“Enligt miljöbalken och dess följdlagstiftning är det företagens ansvar att kontrollera sin verksamhets miljöpåverkan inkl provtagningar (egenkontrollförordningen). Det är också företagens ansvar att deras redovisning är riktig och skall vara spårbar. Vi har tagit stickprov i samband med olyckor men då inte av anledningen att dessa resultat skall jämföras med bolagets utan mer av skälet att samla in tilläggsinformation.”

(Reds.anm: Enligt miljöbalken är det länsstyrelsens ansvar att kontrollera egenkontrollen. Länsstyrelsen har rätt att ta egna prover och låta företagen betala för det.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Nej

“Detta har vi varit tydliga med i såväl behovsutredning, tillsynsplan och i den årsredovisning som skickas till regeringen.”

(Reds.anm: Miljöministern Lena Ek säger sig inte känna till detta).

Sammanställning av anmälningar:

I Västra Götaland är i ca 48 procent av fallen som anmälningarna bottnar sig i företagens egenkontroll.

Fått ut: 44 anmälningar

Genom egenkontroll: 21 anmälningar

(Reds.anm:Fanns även 8 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

ÖREBRO:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Några få, 6-10 procent

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Ej svar

(Reds.anm: De säger att de inte vill kommentera detta. Har försökt få svar genom mail och telefon.)

Sammanställning av anmälningar:

I Örebro är det i ca 44 procent av fallen som det är de miljöfarliga verksamheternas egenkontroll som resulterat i en anmälan. I över hälften av fallen är det alltså inte det.

Fått ut: 9 anmälningar

Genom egenkontroll: 4 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 1 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

ÖSTERGÖTLAND:

1) Hur stor andel av era tillsynsbesök är oanmälda?

Väldigt liten del, 0-5 procent

2) Upplever ni problem med få oanmälda besök?

Nej

3) Har ni någonsin kollat så att företagens egenkontroll stämmer med egna prover?

Nej det har aldrig hänt så vitt vi kan se eller komma ihåg.

(Reds.anm: Svarade först att “ja det händer lite då och då”, men när vi vill begära ut dessa stickprov får vi svarat att de aldrig har gjort några sådana.)

4) Har ni tillräckliga resurser för att följa lagen om tillsyn?

Ej svar

(Reds.anm: Ej svar – kan inte svara ja eller nej på detta -trots att de gest möjlighet att utveckla sitt svar i fritext.)

Sammanställning av anmälningar:

I Östergötland är det företagens egna rapportering och egenkontroll som ligger till grund till ca 58 procent av anmälningarna, det är relativt högt jämfört med andra länsstyrelser.

Fått ut: 38 anmälningar

Genom egenkontroll: 22 anmälningar

(Reds.anm: Fanns även 5 fall där verksamheter helt eller delvis har undanhållit information som de skulle ha rapporterat till tillsynsmyndigheten)

Fakta

Om enkäten

Frågorna skickades ut som en webbenkät till länsstyrelserna i slutet av januari 2014 i samarbete med undersökningsföretaget Questback.

Alla 21 länsstyrelser har svarat på enkäten, några få via telefon men majoriteten digitalt.

Det är främst miljöchefer eller enhetschefer för miljötillsyn som har svarat och ibland någon handläggare på länsstyrelsen. Undersökningen är genomförd i samarbete med tidningen Faktum.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.